پایان نامه درمورد روش برازش روایی کیفی

پایان نامه درمورد روش برازش روایی کیفی

دانلود پایان نامه

تام هایس(2007) در یک مطالعهی دلفی به بررسی آیندهی بازاریابی آموزشعالی پرداخته است. و توجه مدیران و بازاریابان را به آینده جلب میکند. بخصوص، اهمیت ایجاد تناسب بین برنامهریزی استراتژیک با بازاریابی و سیستمهای بازاریابی یکپارچهی در حال توسعه را توسعه داده است.  

یانگ(2002) مثال دانشگاه مدرن ـ دستگاه بوروکراتیک مانند را پیشنهاد می‌کند که در آن هیچ تشریفاتی برای یافتن معلّمان و دانشجویان وجود ندارد بلکه فقط عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تمام آن چیزی هستند که این سیستم به دنبال دارد. وی اضافه می‌کند که در مدرنیته بودن یعنی آیتم منابع بودن. فیتزیموس(2002) و استندیش(1997) دیدگاه‌های مشابه تأثیر چارچوب را بر آموزش عنوان کرده‌اند(گیبس و مرینج، 2009).
فاسکت در 1995، موضوعات راهبرد بازاریابی را در مقطع متوسطه مورد بررسی قرار داد و نتیجه‌گیری کرد که غالب روش بازاریابی در مدارس بریتانیا نیمه‌تمام، توسعه‌نیافته و فاقد تمرکز راهبردی بود. در انتهای دهه‌ی 1990، مباحثات آموزش بازاریابی به سمت موضوعات انتخاب و به کارگیری دانشجو تغییر کرد و توسعه آموزش در سطوح متعدد و نیاز به وضع محدودیت‌هایی برای رقابت بیشتر بر سر آموزش محل بازار را دنبال کرد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3ـ1ـ مقدمه
روشهایی که در طراحی و اجرای هر پژوهش بکار میروند یکی از مبانی اساسی آن پژوهش محسوب میشوند. انتخاب روش پژوهش، متأثر از موضوع و ماهیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، و متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش است. همچنین اعتبار تحقیق براساس روش سنجیده میشود(خاکی، 1388).بر این اساس در این فصل به روش پژوهش مورد استفاده، منطق استفاده از طرح نظاممند برای نظریه‏پردازی داده بنیاد برای این پژوهش، تشریح مراحل روش کیفی(روش گردآوری و تحلیل داده‏های کیفی، شیوه و منطق نمونه‏گیری، رویهی کد‏گذاری و روش برازش روایی کیفی) و مراحل روش کمّی(روش گردآوری و تحلیل داده‏های‏کمّی، نمونه‏گیری‏کمّی، ابزار گردآوری دادههای کمّی، روایی و پایایی ابزار اندازه‏گیری، روشهای تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش) پرداخته شده است.
3ـ2ـ طرح پژوهش
تحقیق عبارت است از فرایندی که محقق میکوشد بدان وسیله پیچیدگیهای روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند (صادق پور، 1389). با توجه به اهمیت و ماهیت موضوع، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پژوهش آمیخته همراه است. پژوهش‌های آمیخته، پژوهش‌هایی هستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه روش‌های تحقیق کمّی و کیفی به انجام می‌رسند(بازرگان، 1387: 163). روشهای آمیخته بر گردآوری، تحلیل و ترکیب توأمان دادههای کیفی و کمّی در مطالعههای واحد یا مجموعهای از مطالعهها متمرکز است.کرسول و پلانو(2007) بر این باورند که پژوهشگران زمانی که به ساختن ابزاری برای گردآوری دادههای کمّی بر مبنای دادههای کیفی نیاز دارند از این طرح استفاده میکنند. در این طرح پژوهشگر ابتدا از روش کیفی موضوع پژوهش را با شرکت کنندگان محدود بررسی کرده، سپس بر مبنای یافتههای کیفی نسبت به ساخت ابزار مناسب و مورد نظر اقدام مینماید و در مرحله دوم با استفاده از ابزار تهیه شده، به گردآوری دادههای کمّی میپردازد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به منظور بهرهگیری از تجارب و اطلاعات مدیران مؤسسات آموزشعالی(روئسای دانشگاهها، معاونین دانشگاه، روئسای دانشکدهها، معاونین دانشکده، مدیران گروهها) برای رسیدن به الگوی بازاریابی مناسب مؤسسات، از روش کیفی استفاده شده است. برای تعمیم یافته‌های بخش کیفی، پس از طراحی و تدوین پرسشنامه و انتخاب نمونه‌ای تصادفی از میان دانشجویان متقاضی مقطع ارشد و دکتری، دورهی کاردانی به کارشناسی و همچنین دانش آموزان متقاضی ورود به دانشگاه نسبت به گردآوری داده‌های کمی اقدام شده است، و مدل ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شکل 1. مراحل انجام پژوهش حاضر بر اساس رویکرد پژوهش آمیخته
3ـ3ـ روش پژوهش
روش بکار رفته در این پژوهش، روش پژوهش ترکیبی(آمیخته) از نوع اکتشافی میباشد، که شامل دو مرحله عمدهی کیفی و کمی میباشد. در مرحلهی اول از نظریه داده بنیاد به عنوان رویکرد کیفی استفاده شده است که روند مصاحبهها پس از سه مرحله منجر به اشباع نظری محقق شد و در مرحلهی دوم از روش توصیفی ـ همبستگی به عنوان رویکرد کمّی استفاده شده است.
3ـ3ـ1ـ نظریه داده بنیاد
نظریه داده بنیاد یک روش پژوهشی استقرایی است که به پژوهشگران در حوزههای گوناگون امکان می‏دهد تا به جای اتّکا به نظریههای موجود، خود به تدوین نظریه از طریق تحلیل مقایسهای مشاهدات اقدام کند. به عبارت دیگر در نظریهی داده بنیاد، پژوهش از یک حوزهی مطالعاتی شروع و فرصت داده میشود تا آنچه که متناسب و مربوط به موضوع است خود را نشان دهد و لذا نوعی پژوهش اکتشافی نیز تلقی می‏شود(اشتراوس و کوربین، 1385). در واقع، روشی نظاممند و کیفی برای خلق نظریه‏ای است که در سطحی وسیع، به تبیین فرآیند، یک عمل یا یک تعامل می‏پردازد. این روش به پژوهشگر کمک می‏کند که به ورای توصیف پدیده بیندیشد و به دنبال خلق و یا تولید نظریه برآید(کرسول، 2002). نظریه داده بنیاد، نظریه برگرفته از دادههایی است که در طی فرآیند پژوهش به صورت نظاممند گردآوری و تحلیل شدهاند. در این راهبرد، گردآوری و تحلیل دادهها و نظریهای که در نهایت از دادهها استنتاج میشود، در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند. پژوهشگر به جای این که مطالعهی خود را با نظریه از پیش تصور شدهای آغاز کند، کار را با یک حوزهی مطالعاتی خاص شروع کرده، اجازه میدهد که نظریه از دل دادهها پدیدار شود. نظریه برگرفته از دادهها نسبت به نظریهای که حاصل جمع آمدن یک سلسله مفاهیم بر اساس تجربه یا تأملات صرف است، با احتمال بیشتری میتواند نمایانگر واقعیت باشد و از آن جا که نظریههای زمینه‏ای از دادهها استنتاج میشوند، میتوانند با ایجاد بصیرت و ادراک عمیقتر، رهنمود مطمئنی برای عمل باشند. نظریه داده بنیاد در سادهترین شکل ممکن عبارت است از فرآیند ساخت یک نظریه مدون از طریق گردآوری سازمان یافتهی داده و تحلیل استقرایی دادهها برای پاسخگویی به پرسشهای نوین آن دسته از پژوهشهای کیفی که فاقد مبانی نظری کافی در زمینه موضوع مورد مطالعه هستند(آلن، 2003؛ منصوریان، 1385). چهار طرح اصلی برای نظریه‏پردازی داده بنیاد از سوی صاحبنظران ارائه گردیده است این طرح ها عبارتند از:
طرح نظاممند
طرح ظهور یابنده
طرح سازاگرا (بازرگان، 1387).
طرح تحلیل موقعیتی(کلارک، 2005).
در این پژوهش محقق به تشریح و بکارگیری روش نظاممند برای حرکت به سمت اهداف تحقیق و دستیابی به سؤالات تحقیق اکتفا کرده است.
3ـ3ـ1ـ1ـ طرح نظاممند:
اشتراوس و کوربین در سال ۱۹۹۰ شاکله کلی این طرح را ارائه کردند و در سال ۱۹۹۸ به بیان تفصیلی و عملی آن پرداختند. بر اساس این طرح، برای تحلیل دادههای کیفی گردآوری شده لازم است تا سه مرحلهی « کدگذاری باز، محوری و انتخابی» سپری شوند تا در نهایت، پارادایمی منطقی یا تصویری عینی از نظریهی خلق شده ارائه گردد. از آنجا که پایههای اصلی ساختن نظریه مفاهیم هستند، لازم است در نظریه داده بنیاد سازوکاری تعبیه شود تا مفاهیم شناسایی و بر حسب خصوصیات و ابعادشان بسط داده شوند. این ساز وکار در کدگذاری باز انجام میشود؛ به طوری که پژوهشگر از دل دادههای خام اولیه، مقولههای مقدماتی را در ارتباط با پدیده مورد بررسی از طریق سؤال کردن درباره دادهها، مقایسه موارد، رویدادها و دیگر حالات پدیدهها، برای کسب شباهتها و تفاوتها استخراج میکند. در مرحله بعد(کدگذاری محوری)، پژوهشگر یکی از مقولهها را محور فرآیند در حال بررسی و اکتشاف قرار میدهد(پدیده اصلی) و سپس مقولههای دیگر را به آن ارتباط میدهد؛ این مقولهها عبارتند از شرایط علّی(علل موجده پدیده اصلی)، راهبردها (کنشها یا کنشهای متقابلی که برای کنترل، اداره، برخورد و پاسخ به پدیده اصلی انجام میشوند)، بستر یا زمینه (شرایط بسترساز خاص مؤثر در راهبردها)، شرایط مداخلهگر (شرایط بسترساز عام مؤثر در راهبردها) و پیامدها (رهآورد به کار بستن راهبردها). در این مرحله، نمودار نشان دهنده روابط میان مقولههای نظریه، با عنوان« پارادایم کدگذاری»( شکل2) در قالب مدل علّی ترسیم میگردد. پژوهشگر به اتکای روابط درونی مقولهها ـ مستخرج از مدل کدگذاری محوریـ نظریه پژوهشی خود را به رشته تحریر در میآورد. این نظریه، بیانی از فرآیند پژوهش، نحوه یکپارچهسازی مقولهها و پالایش آنهاست. در واقع، در کدگذاری انتخابی، سیر داستان پژوهش نگارش میشود. طرح نظاممند را میتوان با ارائهی مجموعهای از گزارههای حکمی (قضایا)، که بر پایه کدگذاری محوری، بیانگر روابط درونی مقولهها هستند، به پایان برد.
3ـ4ـ گام های انجام پژوهش در مرحله کیفی
در پژوهش حاضر، در گام اول(مرحله کیفی پژوهش) به منظور گردآوری دادهها از مصاحبه عمیق با مدیران دانشگاهی(روئسای دانشگاهها، معاونین دانشگاه، روئسای دانشکدهها، معاونین دانشکده، مدیران گروهها)، سیاستگذاران آموزشعالی و متخصصان بازاریابی بکارگیری شده است. در واقع در مرحله نخست این پژوهش، از طرح نظاممند نظریه داده بنیاد استفاده شده است؛ خردمایه گزینش این طرح، روشمندی آن در عین ابتناء بر دیدگاههای مشارکتکنندگان، و نیز اختتام آن به، قالب اصلی مدل، مجموعهای از قضایا و مدلی آزمونپذیر در مرحله دوم پژوهش است. مدلی که در دومین مرحله از پژوهش در معرض آزمون کمّی قرار گرفته است تا از این طریق، فرضیات مستخرج از قضایای پژوهش جهت تعمیم یافتهها مورد بررسی آماری قرار گیرند.
3ـ4ـ1ـ طراحی سؤالات مصاحبه

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع سیستم های فازی

بستن منو