پایان نامه درمورد روابط خانوادگی

پایان نامه درمورد روابط خانوادگی

دانلود پایان نامه

حاضرم برای داشتن اندامی زیبا دست به هر کاری بزنم.  

سعی میکنم لباس هایی بپوشم که جلب توجه کند.
گویه های مربوط به نگرش
تعریف نظری: نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تاثیر مستقیم و پویا بر جای می گذارد (سیزر و دیگران، به نقل از پاشا شریفی، 1381: 413).
نگرش نوعی آمادگی نسبتا ثابت و مدام روانی برای واکنش نسبت به اشیاء افراد و یا موضوعات خاص است به عبارت دیگر نگرش نشان دادن واکنش مثبت یا منفی نسبت به افراد، نهادها و حوادث است (محسنی، 1379: 19). نگرش قبل از هر چیز به معنای جهت گیری کلی و ارزش گذاری نسبت به موضوع معینی بوده است (تاپیا، 1379: 33). از آنجا که نگرش، پیوسته با ارزش گذاری همراه است لذا ارزیابی انسان ها از افراد و حوادث معمولا در طیف گسترده ای از نگرش های مثبت یا منفی قرار می گیرد.
نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی (احساسی)، و آمادگی برای عمل است. در برخی از تعاریف، نگرش را نظام با دوامی از ارزشیابی ها یا سازمان با دوامی از باورها دانسته اند. این اصطلاح نظام یا سازمان دلالت بر آن دارد که اجزای سه گانه نگرش با هم همبستگی دارند (کریمی ،1388).
بعد شناختی نگرش (تعریف مفهومی): منظور از جز شناختی نگرش، اطلاعاتی است که فرد درباره موضوع نگرش دارد، مثلا شناخت ما از نظام دانشگاهی کشورمان می تواند این باشد که شامل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است (کریمی ،1388).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
حضور زنان در جامعه زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه میشود.
فعالیت زنان در جامعه موجب استحکام روابط خانوادگی می شود.
حضور زنان در بیرون از خانه نفعی برای زنان ندارد.
جامعه دید خوبی نسبت به حضور زن در بیرون از خانه ندارد.
بعد احساسی نگرش (تعریف مفهومی): این جز شامل احساساتی است که موضوع نگرش در شخص بر می انگیزد، یعنی، موضوع ممکن است خوشایند یا نا خوشایند باشد، ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا بر انگیزنده نفرت و انزجار باشد. همین جنبه احساسی نگرش هاست که نقش انگیزشی بر رفتار دارد و اهمیت بعد احساسی را در نگرش مورد تاکید قرار می دهد.جوانی که نسبت به تحصیلات دانشگاهی احساس مثبتی دارد، شیفته ورود به دانشگاه است و نسبت به محیط دانشگاه احساس علاقه و احترام خاصی دارد )کریمی ،1388).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
به نظر من اشتغال زن، کانون گرم خانواده را تضعیف می کند.
به نظر من حضور زنان در جامعه مانند حضور مردان ضروری است.
بعد آمادگی برای عمل در نگرش (تعریف مفهومی): در تعریف نگرش، اغلب آن را نوعی آمادگی برای عمل ذکر کرده اند، یعنی نگرش شخص را آماده می کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد. چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعی مثبت باشد. آماده است که کمک کند، ستایش کند، حمایت کند، یا پاداش دهد (کریمی ،1388).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
اگر بخاطر حرف مردم نبود بیشتر در جامعه فعالیت می کردم تا خانه.
کار خانه را به حضور و فعالیت های خارج از خانه ترجیح می دهم.
به منظور سنجش این سازه در مجموعه برای کل ابعاد 8 سوال، در قالب طیف لیکرت 5 قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) ارزش گذاری شده است که از 1 تا 5 امتیاز به آن اختصاص داده شده است، کمترین امتیاز 8 و بیشترین امتیاز 40 می باشد و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان نگرش زنان را به حضور زنان در جامعه مشخص می کند.
3-6-2. متغیر وابسته

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه نابرابری جنسیتی

بستن منو