پایان نامه درباره طرح واره درمانی

پایان نامه درباره طرح واره درمانی

دانلود پایان نامه

 

کنترل 19 84/77 992/4 359/0- 014/1 105/0- 524/0 68 87
جدول فوق خلاصه آمار توصیفی را برای متغیر کیفیت زندگی در گروههای کنترل، طرح واره درمانی و درمان فراشناختی نشان میدهد. میانگین کیفیت زندگی گروههای مختلف در پیش آزمون به یکدیگر نزدیک بود. اما در پس آزمون و مراحل پیگیری میانگین گروههای آزمایشی بالاتر از پیش آزمون بوده است. شاخصهای مختلف گرایش مرکزی و پراکندگی نشان داد که توزیع نمرههای شرکت کنندگان در همه متغیرها و مراحل به توزیع نرمال نزدیک است. برای اطمینان از نرمال بودن هم چنین آزمون کولموگروف – اسمیرنوف در بخش تحلیل دادهها انجام گرفته است.

شکل 4-5: مقایسه کیفیت زندگی سه گروه در پیش آزمون و پس آزمون
نمودار فوق میانگینهای کیفیت زندگی را در سه گروه کنترل، طرح واره درمانی و درمان فراشناختی در پیش آزمون و پس آزمون نشان میدهد. مطابق نمودار، در پیش آزمون میزان کیفیت زندگی در هر سه گروه به هم نزدیک است. اما در پس آزمون کیفیت زندگی در دو گروه آزمایشی طرح واره درمانی و درمان فراشناختی افزایش قابل ملاحظهای نسبت به گروه کنترل یافته است.

شکل 4-6: مقایسه کیفیت زندگی سه گروه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
نمودار فوق میانگینهای کیفیت زندگی را در سه گروه کنترل، طرحواره درمانی و درمان فراشناختی در پیش آزمون، پس آزمون و مراحل پیگیری نشان می دهد. مطابق نمودار، در پیش آزمون میزان کیفیت زندگی در هر سه گروه به هم نزدیک است. اما در پس آزمون و مراحل پیگیری، کیفیت زندگی در دو گروه آزمایشی طرح واره درمانی و درمان فراشناختی افزایش قابل ملاحظهای نسبت به گروه کنترل یافته است.
4-4- تحلیل داده ها:
در این بخش با کمک آزمونهای آماری به تحلیل فرضیههای تحقیق پرداخته شد. آزمون اصلی برای تحلیل فرضیههای تحقیق عبارت بود از آزمونهای چندمتغیری طرح اندازهگیری مکرر. از آنجاییکه این تحلیلها دارای پیششرط نرمال بودن توزیع متغیرها هستند، ابتدا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها استفاده شد.
– نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته:
جدول 4-5: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر گروه
مرحله طرح واره درمانی فراشناخت کنترل
K-S Sig. K-S Sig. K-S Sig.
اضطراب اجتماعی پیش آزمون 680/0 745/0 627/0 826/0 546/0 926/0
پس آزمون 553/0 920/0 437/0 991/0 725/0 670/0
پیگیری 1 771/0 591/0 515/0 954/0 485/0 973/0
پیگیری 2 804/0 538/0 906/0 385/0 474/0 978/0
پیگیری 3 646/0 798/0 645/0 799/0 483/0 974/0
سلامت اجتماعی پیش آزمون 577/0 893/0 683/0 739/0 740/0 644/0
پس آزمون 686/0 734/0 080/1 194/0 651/0 790/0

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع قوانین جزایی بعد از انقلاب

Close Menu