پایان نامه درباره تاریخ باستان

پایان نامه درباره تاریخ باستان

دانلود پایان نامه

 

– غیبی ، مهرآسا : تاریخ پوشاک اقوام ایرانی ، هیرمند ، تهران ، چاپ اول 1387 ، ص 92 .
) غیبی ، مهرآسا : تاریخ پوشاک اقوام ایرانی ، هیرمند ، تهران ، چاپ اول 1387 ، صص 105-115
) ماری کخ ، هاید : پژوهش های هخامنشی ، امیرحسین شالچی ، آتیه چاپ ، تهران ، چاپ اول 1379 ، صص 108- 115
) تالبوت رایس ؛ تامارا : سکاها ، رقیه بهزادی ، یزدان ، تهران ، 1370 ، ص 57
) شاندور ، آلبر : کوروش ، محمد قاضی ، زرین ، تهران ، چاپ پنجم 1376 ، ص 318
) گرشویچ ، ایلیا : تاریخ ایران دوره هخامنشیان ( از مجموعه تاریخ کمبریج) ، مرتضی ثاقب فر ، جامی ، تهران ، 1385 ، ص 106
) لعل نهرو ، جواهر : کشف هند ، محمود تفضلی ، امیرکبیر ، تهران ، چاپ اول ، 1361 ، ص 236
) شی یرا ، ادوارد : الواح بابل ، علی اصغر حکمت ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران چاپ دوم ، 1375 ، ص 114
)ترنویل ، روت : تاریخ لباس ، شیرین بزرگمهر ، توس ، تهران ، چاپ چهارم 1386 ، ص 55
– نلسون فرای ، ریچارد ؛ 1380 ، تاریخ باستان ایران ، مسعود رجب نیا ، علمی – فرهنگی ، تهران ، چاپ اول ، ص 120 .
– توین بی ، آرنولد ؛ 1384 ، جغرافیای اداری ایران باستان ، صنعتی زاده ، موقوفه افشار ، تهران ، ص 77 .
– رف مایکل ؛ 1381 ، نقش برجسته ها و حجارات تخت جمشید ، هوشنگ غیاثی نژاد ، گنجینه هنر ، تهران ، چاپ اول ، ص 103 .
– بهزادی ، رقیه ؛ 1383 ، قومهای کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران ، طهوری ، تهران ، چاپ دوم ، ص 193.
– هرودوت ؛ 1386 ، تواریخ ، وحید مازندرانی ، دنیای کتاب ، تهران ، چاپ سوم ، ص 401 .
– مارکورات ، یوزف ؛ 1383 ، ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس ، مریم میر احمدی ، طهوری ، تهران ، ص 209 .
– زرین کوه ، عبدالحسین ؛1376 ، روزگاران گذشته ایران ، سخن ، تهران ، چاپ سوم ، ص 77 .
– شاندور ، آلبرت ؛ 1376 ، کوروش ، محمد قاضی ، زرین ، تهران ، چاپ پنجم ، ص 252 .
) توین بی ، آرنولد : جغرافیای اداری ایران باستان ، صنعتی زاده ، موقوفه اقشار ، تهران ، 1384 ، صص 230-238
– هرودوت ؛ 1386 ، تواریخ ، وحید مازندرانی ، دنیای کتاب ، تهران ، چاپ سوم ، ص 323 .
– استرابون ؛ 1382 ، جغرافیای استرابو ، همایون صنعتی زاده ، بنیاد موقوفات دکتر افشار ، تهران ، چاپ اول ، ص 294 .
) کورت ، امیلی؛ 1386 ، هخامنشیان ، شمشاد ، تهران ، چاپ پنجم ، صص 243-245

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درباره تاریخچه بانکداری در ایران

بستن منو