پایان نامه درباره آگهی های تبلیغاتی

پایان نامه درباره آگهی های تبلیغاتی

دانلود پایان نامه

حروف مدرن چاپی Modern Serif
حروف با سریف قوی Square Serif  

حروف بدون سریف San Serif
خط شکسته Script
و چهار تغییر حاصل شده عبارتند از:
1)حروف فشرده بدون سریف Modified San Serif2) حروف تو خالیOutline In Line
3) خطوط شکسته ممتدConnecting Script 4)خطوط شکسته مقطعNon Connecting Script
حروف چاپی نوع قدیم کاسلون Old Style Serif Caslon: از ویژگی های حروف Old Style سیاهی و کیفیت قوی همراه با خطوط یکدست پهن و عریض می باشد. حروف چاپی مذبور به طور طبیعی به یک زائده (سریف) متصل شده و دارای انحنا و اغلب قرینه هستند. با سواد و بیاض در این حروف، حد متوسط این کلمات براحتی قابل خواندن هستند. این ویژگی موجب شده این دسته از حروف جهت کتب و دیگر آثار چاپی بسیار مناسب باشد و در متن های بزرگ قدیمی مورد استفاده قرار گرفته است.
Modern Serif Century: در حروف سریف دار مدرن بر خلاف حروف Old Style کنتراست شدید بین ضعف و قوت حروف (انحناهایی که حروف را به هم متصل می سازد) موجب تناسب و تقارن حروف گشته و به آن اهمیت اساسی بخشیده است. حروف بزرگتری از این خانواده برای پیام های کوتاه نظیر نشریه های روزانه مفید است.
Square Serif Rockwell :حروف با سریف قوی: کیفیت عمده این حروف، قوی بودن سریف آنها و کنتراست کم بین خطوط عمودی و افقی از دیگر ویژگی های آن است. سریف ها با کرسی ثابتی به طور واضح و با شعاع کمی به خطوط اصلی متصل می شوند. بر خلاف دو نوع قبلی، این نوع حروف جهت متن های بلند به طور استادانه ای طراحی گردیده اند. این نوع حروف جهت آگهی های تبلیغاتی در جایی که حالت و بیان دارای اهمیت بیشتری است، مناسب هستند.
San Serif حروف بدون سریف: ضخامت یکنواخت این نوع حروف منجر به برخورد بصری یکسانی می گردد. طراحی های ساده این گروه حروف، خود از خانواده تغییرات بزرگ بوده، بنابراین از قابل تغییرترین دسته هاست. به علت یکنواختی ضخامت، فشار بصری غیر قابل تحملی بوجود آمده و موجب آزار چشم می گردد و استفاده از آن بنا به اقتضاء سودمند است.
Stylistic Nobelty Fraktue حروف گوتیک جدید: این دسته از حروف معمولاً شامل هیچ یک از صورت های قبلی نمی شود و با آنها تناسبی ندارد. آنها بی نظیر هستند و برجستگی خاصی دارند و اغلب جزو طراحی های تزئینی محسوب می شوند و با تزئینات ترکیب شده که حالت و کیفیت های ویژه ای را شامل می شوند. طراحی پیچیده آن چنین اقتضاء می نماید که کار در اندازه های بزرگتر انجام گیرد؛ آن هم به علت استفاده از تزئیناتی که بر روی حروف وجود دارد و بهتر آن است که جهت عبارات کوتاه از آن استفاده گردد.
Modified San Serif حروف فشرده بدون سریف: اگرچه این نمونه نیز شامل تغییرات تدریجی گروه حروف بدون سریف است اما هر یک از حروف دارای سریف واضحی هستند که تغییرات تدریجی همراه با تغییرات بزرگتر نمونه ارائه شده را شامل می گردد. بهترین این نوع حروف به علت داشتن اشارات بصری، به متن های وسیع اختصاص می یابند که این اشارات بصری به خوانایی آنها کمک می کند.
Connecting Scripts شکسته ممتد: این گروه از تغییرات، با قوس ها و انحناهای خطاطی و روانی با آنها برابری می کند. اگرچه استحکاماتی همانند سایر گروه ها دارند اما جهت متون مناسب نیستند زیرا با قلم و قلم مویی نوشته می شوند. اغلب در کارهای خوبی بر روی بسته بندی کالاها و یا فرم هایی نظیر اسناد دیده می شوند.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد دانشجویان کارشناسی ارشد

تصویر2-5
هم چنین برای عناوین و سوتیترها انتخاب با حروفی است که در تضاد با متن هستند، برای مثال اگر حروف متن از نوع سریف دار متوسط انتخاب شده باشد، جهت عناوین می توان حروف ایتالیک یا متراکم با ضخامت بیشتر را بکار برد تا بتواند در مقابل متن خود را نشان دهد.

Close Menu