پایان نامه با کلید واژه
بودجه ریزی عملیاتی

پایان نامه با کلید واژه بودجه ریزی عملیاتی

دانلود پایان نامه

اسپانیا (1980) ، کلمبیا و تانزانیا (1990) ، اوگاندا(1995) ، انگلیس (1997) ، هلند (1999) ، مصر (2001) و مکزیک (2002) شروع به اجرای بودجه عملیاتی نموده اند(آقایی و سیف اللهی 1386).
تلاش های به عمل آمده در زمینه فرهنگ سازی بودجه ریزی عملیاتی:
کانادا:

از سال 1998 نظام تشویق و تنبیه برقرار شده و مدیرانی که به نتایج مورد انتظار رسیده اند مورد تشویق قرار گرفته اند.خزانه داری در چارچوب مدیریتی خاص برای مدیران مالی تعیین و ابلاغ کرده است.مدرسه خدمات عمومی کانادا دوره های متعددی برای آموزش این نظام برگزار کرده است.از سال 2003 چارچوب خاصی تحت عنوان پاسخگویی مدیران تهیه و ارائه شده است.دولت تاکید زیادی بر مرتبط ساختن مخارج با نتایج در امر برنامه ریزی ، گزارش دهی داخلی و گزارش به مجلس داد(آقایی و سیف اللهی 1386).
تانزانیا :
اصلاح خدمات عمومی به منظور تمرکز بر نتایج و مدیریت مبتنی بر نتایج، تدوین برنامه اصلاحات در جهت کاهش فقر و ریشه کنی آن، انجام اصلاحات در مدیریت مالیه عمومی، برنامه اصلاحات در بخش های اقتصادی ، حقوقی ، کشاورزی ، بهداشت ، آموزش و راه اجرا نموده است(آقایی و سیف اللهی 1386).
آمریکا :
برنامه ریزی استراتژیک در جهت تعیین وظایف و ماموریت های بلند مدت دستگاه های اجرایی، اندازه گیری عملکرد و ارسال به دفتر مدیریت و بودجه و سپس ارسال پس از بررسی دفتر به کنگره تلفیق بودجه و عملکرد که یکی از 5 نوآوری دولت می باشد که مورد تاکید بوده است(آقایی و سیف اللهی 1386).
اوگاندا :
اصلاح بخش عمومی بر اساس مدیریت بر مبنای نتایج و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تلاش برای آموزش مدیران، بخش های اقتصادی سیاست ها و طرح های سرمایه گذاری خود را با شخص های عملکرد شفاف به اجرا درآورده اند، دولت و بخش خصوصی در اجرای پروژه های مشترک سیاست های تامین منابع خود را برای دستیابی به نتایج مورد نظر ساماندهی کرده اند، بودجه محدود دولت در پی ارتقای کارایی و اثربخشی بوده است، اعتبارات مناطق افزایش مستمری داشته و سهم این مناطق در کل اعتبارات بودجه دولت به 40% رسیده است(آقایی و سیف اللهی 1386).
انگلیس :
اجرای برنامه مخارج موجب پاسخگویی بهتر دولت و مجلس شده است. کیفیت و کمیت گزارش های عملکرد ارتقا یافته و در چارچوب برنامه میان مدت مخارج تخصیص منابع با اثربخشی مهم تری صورت گرفته است، هیچ گونه تنبیهی برای مدیرانی که اهداف مورد نظر را محقق نکرده اند وجود ندارد، عملکرد برنامه دولت دو بار در سال انجام می گیرد و روسای دستگاه های اجرایی در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده اند، عملکرد دوره گذشته دستگاه های اجرای ملاک تخصیص اعتبارات قرار گرفته است(آقایی و سیف اللهی 1386).
هلند :
قانونگذاری شفاف تر و کاربردی تر برای استفاده کنندگان، برگزاری دوره های مختلف از طریق دانشکده دولتی مالیه عمومی و بودجه ریزی، برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد و انتشار مقالات مختلف، استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید، دادن اولویت بیشتر به نظام ارزشیابی بودجه دولت(آقایی و سیف اللهی 1386).
مصر :
از زمان شروع اجرای نظام ماهانه دو جلسه در وزارت دارایی با شرکت کارشناسان ذیربط برگزار شده است. مدیران میانی دستگاه های اجرایی نیز مشارکت فعالی در این زمینه داشته اند. نتایج اجرایی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارت خانه های نمونه یاد شده مورد ارزشیابی قرار گرفته است. (آقایی و سیف اللهی 1386).
2-5 نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران:
2-5-1 فلسفه و اهمیت بودجه ریزی عملیاتی در ایران:
روش تهیه بودجه سنواتی دولت در ایران ، عقب افتاده و ناقص است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ساختار بودجه ، اکنون به گونه ای است که به راحتی هزینه ساز است. در شیوه بودجه ریزی رایج در دستگاه های دولتی در ایران ، فعلا حفظ سقف هزینه ها مطرح است. یعنی این که ، هر دستگاه بودجه سال جاری خود را معیار قرار میدهد و سپس ، بدون انجام هرگونه ارزیابی از عملکرد خود و این که هزینه واقعی هر واحد از تولید کالا یا خدمات آن عملا چقدر تمام می شود ، با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور و سایر متغیرهای احتمالی در هزینه ها ، درصدی را به درآمدها و هزینه های سال جاری اضافه می کنند و به عنوان پیش بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می دهد. زیان ناشی از روش متداول در این است که اگر دستگاهی در گذشته بودجه زیادتری نسبت به نیازهای واقعی خود از بودجه کل کشور می گرفت ، سال آینده نیز زیادتر خواهد گرفت و به همین اندازه مردم را از برخوردار شدن از کالا و خدمات دستگاه های دیگر با بودجه کمتر ، محروم خواهد ساخت(کرباسیان 1378).
در بودجه دستگاه های دولتی ایران ، استمرار حیات دستگاه ها مطرح است نه ضرورت های واقعی جامعه ، لذا بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه و عملیاتی برای دستگاه های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی گیرد و به این موضوع پرداخته نمی شود که آیا با توجه به عملکرد دستگاه های دولتی ، که در بودجه مزبور با شفافیت و وضوح کامل تجلی می یابد ، ادامه حیات دستگاه دولتی خاصی به صورت فعلی می تواند نیازهای اجتماعی اعلام شده در اهداف آن را برآورده کند. به عبارت دیگر هرگز به این امر توجه نمی شود که باید واحد کار دستگاه تعریف شود و بر حسب آن عملکرد دستگاه به عدد و رقم تبدیل گردد و هزینه های واقعی ناشی از هر واحد کار آن دستگاه مورد محاسبه قرار گیرد(کرباسیان 1378).
با توجه به اینکه در سنوات قبل بودجه در ایران از نظام برنامه های تبعیت می کرده و تهیه بودجه برنامه ای مقدمه بودجه عملیاتی محسوب می شود. همچنین در مقام مقایسه بودجه عملیاتی با بودجه برنامه ای نیز می توان بیان داشت که بودجه برنامه ای فقط به منظور راه
نمایی مدیران سازمان های دولتی در اداره امور عمومی و اخذ تصمیم ، مفید واقع می شود. در حالی که بودجه عملیاتی علاوه بر راهنمایی ، عملکرد کلیه واحدهای سازمانی و کارکنا موسسات و ادارات دولتی را نیز کنترل می کند(احمدی 1387).
بودجه ریزی عملیاتی ، دولت را قادر به پاسخگویی بهتر به مردم می سازد. دولت می تواند درباره برنامه های خود به مردم توضیح دهد که مثلا کدام پول را صرف ایجاد چه اهدافی و با کدام کیفیت هایی نموده است و نتایج به دست آمده کدا مند(احمدی 1387).
همین طور دستگاه های دولتی می توانند اعمال مدیریت بهتری در انجام برنامه ها بنمایند و کیفیت کالاها و خدمات را بالاتر ببرند. در شرایط مطلوب ، هدف آن است که دستگاه های دولتی بتوانند از هر یک ریال هزینه انجام شده حداکثر استفاده را به نفع مردم کسب کنند. می توان به جرات اذعان داشت که بودجه ریزی عملیاتی این نیاز را بهتر برآورده می سازد (احمدی 1387).
2-5-2 سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران :
تاریخ بودجه ریزی در ایران به حدود 100 سال قبل بر می گردد. اولین بودجه ریزی در ایران در سال 1289 هجری شمسی و بر اساس قانون اساسی سال 1285 به طور سنتی تهیه و اجرا شد . سپس تا سال 1339 هیچگونه تغییر مهم و اساسی در ساختار بودجه سنتی و متداول به وجود نیامد. در این سال دفتر نخست وزیری سابق ، مطالعاتی را در زمینه بودجه ریزی برنامه ای شروع کرد (قدیری اصل 1366).
با تصویب سومین قانون محاسبات عمومی در سال 1349 و اولین قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351 تهیه و تنظیم بودجه به عهده سازمان تازه تاسیس برنامه و بودجه محول و کلیه پرداخت ها از محل اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. با شروع برنامه پنج ساله از ابتدای سال 1351 شیوه و راهکار تهیه بودجه کل کشور به صورت برنامه ای انجام شد ، اما به دلیل عدم شفافیت های لازم و نارسایی در اجرا و نظارت همواره در مصارف بین برنامه ها تداخل وجود داشت و هیچ وقت بودجه به صورت برنامه ای موثر تهیه ، تنظیم و اجرا نشد (فرزیب 1376).
مبنای تنظیم بودجه کل کشور از سال 1381 ، ویرایش ژوئیه سال 2001 میلادی دستورالعمل تدوین آمارهای مالی دولت GFS بوده است. که توسط صندوق بین المللی پول تدوین شده اس. در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان بودجه خود را بر اساس این دستورالعمل تهیه می کنند(خلعتبری 1380).
شایان ذکر است که صندوق بین المللی پول نخستین بار این دستورالعمل را در سال 1986 انتشار داد و ویرایش جدید با در نظر گرفتن وضعیت جهان نسبت به گزارش اولیه تعدیل شده است (خلعتبری 1380).
نظام بودجه ریزی در ایران در دوران های مختلف بر اساس اهداف و انتظاراتی که مطرح بوده ، مسیرتحول را سپری کرده است که به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول 2-1 : سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران
2-5-3 نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع قانون جدید حمایت خانواده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قوه مقننه باید در مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی و تصمیمات ناشی از آن ها و فعایت های نظارتی پس از آن ، مشارکت جدی داشته باشد. 50 سال تلاش کشورهای مختلف برای پیوند منابع با نتایج نشان داده است که باید توجه به نقش مهم قوه مقننه در تعیین اولویت های ملی و تخصیص منابع برای دستیابی به این اولویت های تلاش موفقیت آمیزی باید با مشارکت قوه مقننه صورت گیرد. دولت باید بپریرد که عملکرد و پاسخگویی ، مسئولیت های مشترکی است که مشارکت قوه مقننه را نیز می طلبد. تنها با نظارت مستمر قوه مقننه دولت و سازمان های ذیربط است که می توان به پیشرفت در این باره استمرار بخشید و آن را تسریع کرد. در واقع قوه مقننه با تاکید مستمر بر نظارت و تقویت سیاست های مهم در بسیاری از لوایح مرتبط با اصلاحات بودجه ای می تواند نقش اصلی را بر عهده داشته باشد(پناهی 1389).
نظارت موثر قوه مقننه از طریق بررسی ساختارهای برنامه های دستگاه اجرایی و سازمان ها برای تولید محصولات و ارائه خدمات با هدف تضمین استفاده از بهترین و مقرون به صرفه ترین راهبردها برای تحقق اهداف سازمانی و ملی انجام می شود. قوه مقننه به عنوان بخشی از این نظارت باید مدیریت و نتایج برنامه هایی را که با یکدیگر فصل مشترک دارد در نظر بگیرد. با توجه به این شرایط قوه مقننه باید نیاز به فرایندهایی را در نظر بگیرد که به آن اجازه می دهد نظارت خود را بر برنامه هایی متمرکز کند که دارای جدی ترین ضعف ها هستند(پناهی 1389).
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران قوه مقننه برای نظارت بر عملکرد کلی دولت ابزار مستقیمی در اختیار ندارد و برای بیان اهداف عملیاتی برای وظایف گسترده دولت ارزیابی راهبردهای متفاوت که برای نیل به این اهداف مناسب هستند با تعریف دستور کار نظارتی که مهمترین مسائل عملکرد و مدیریت را هدف قرار می دهد راهکار مشخصی وجود ندارد. قوه مقننه باید این مسئله را در نظر بگیرد که برای نظارت هماهنگ بر عملکرد کلی دولت رویکرد نظارتی سازمان یافته ترین ضروری است. چنین فرایندی می تواند مشارکت قوه مقننه را نیز تسهیل کند (پناهی 1389).
2-5-4 الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران :
الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران را می توان در موارد زیر یافت :
برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در موارد 48 و 88 و 138 و 149
قانون بودجه و تبصره های آن
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

 
 
1-ماده 49 برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور:
دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار خلاق وکارآفرین ، منطبقه با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریت ها و ساختار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش های مختلف کشور به انجام برساند(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
الف) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آئین نامه ها و مقررات اداری مالی استخدامی خاص ، مصوب هیات های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد بدون الزامات به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی و اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصوب هیئت امنا نرسیده باشد طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
اعتبارات هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد. سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعینی و ثبت عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جهت دانشجویی ، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
ب) هرگونه اصلاح ساختار مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولت و همچنین فرهنگستان های تخصصی منحصرا مشمول مفاد این ماده می باشند(دانش فرد و شیراوند 1390، حسن آبادی و نجار 1387).
-ماده 88 برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کل کشور
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی ، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی ، درمانی کشور اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف) تدوین ، نظارت و ارزشیابی استاندارد و شاخص های بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستها ها بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع جستجوی اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو