پایان نامه با موضوع معاملات ملکی

پایان نامه با موضوع معاملات ملکی

دانلود پایان نامه

فاعل راوی(مولف)/راوی دوم(صاحب باغ) هدف خرید باغی در خارج از تهران/استراحت وآرامش در باغ،پذیرایی از مهمانان مختلف در باغ و…/فروش باغ  

بازدارنده صحبت های صاحب باغ/حضوردائمی مهمانان ناخوانده در باغ و…/دلال معاملات ملکی یاری رسان دلال معاملات ملکی
اعطاکننده صاحب باغ دریافت کننده مهمانان ناخوانده
ب) زنجیره های روایی
-زنجیره ی میثاقی: آرزوی مؤلف در مورد داشتن باغچه ی ییلاقی، منصرف کردن مؤلف از سوی دوستش، انجام معامله ی خرید با غچه بین دلال و راوی، پذیرایی راوی از مهمانان خاص به قصد این که روزی آن ها هم به کار او برسند، منصرف کردن راوی از سوی دلال معاملات ملکی در مورد فروش باغچه، زنجیره های میثاقی این داستان محسوب می شوند.
-زنجیره ی اجرایی: خریدن باغچه توسط راوی، پذیرایی راوی از مهمانان مختلف، عدم توجه پزشک و دبیر به راوی زنجیره های اجرایی روایت هستند.
-زنجیره ی انفصالی: رفتن راوی به بنگاه معاملات ملکی، ورودو خروج افراد مختلف در باغچه ی راوی، رفتن و برگشن های راوی به تهران و درکه و رفتن راوی به درکه در پایان داستان زنجیره های انفصالی روایت هستند.
18-ترافیک به بادی بند بود
آقا و خانمی که ماشین خود را در یکی از کوچه های فرعی پر رفت و آمد پارک کرده بودند هنگامی که می خواستند سوار ماشینشان شوند متوجه شدند که باد هر دو لاستیک عقب ماشین خالی شده است. آقا(که راوی او را آقای باد در رفته نامیده) با عصبانیت فریاد می زند: چه کسی این کار را کرده. و بعد با اشاره ی خانمش حدس می زنند که کار ساکنین خانه ی بغلی باشد در خانه را با مشت می کوبد و آقا و خانمی(که راوی آنها را باد خالی کن نامیده) جلوی در می روند و بعد از چند لحظه گفتگو کار دو زن و شوهر به جار وجنجال می کشد و بعد از مشاجرات لفظی طولانی مدت دو خانم به زدو خورد می پردازند و چند لحظه بعد آقایان هم مشغول کتک کاری می شوند. رانندگان مختلف هم که قصد عبور از کوچه را دارند با دیدن صحنه های دعوا و زد و خورد ماشین های خود را نگه می دارند و برای تماشا به وسط کوچه می آیند و ظرف پنج دقیقه سراسر کوچه پر از ماشین می شود. همسایه ها و کسبه ی محل هم برای تماشا به وسط کوچه می آیند و ترافیک و راه بندان عظیمی در سراسر کوچه و همچنین خیابان منتهی به این کوچه به وجود می آید. هر یک از افراد تماشاچی به نحوی درباره ی دعوا اظهارنظر می کنند.
یکی از رانندگان که از ماشین خود پیاده شده و به وسط کوچه آمده تا علت راه بندان را بداند تصادفاً از آشنایان آقای باد در رفته است و به او کمک می کند و لاستیک یدکیاش را هم به او قرض می دهد که لاستیک های ماشینش را عوض کند و از آن جا برود. کم کم راه باز می شود و ماشین ها یکی یکی به راه می افتند و می روند.
در حدود نیم ساعتی که این ماجرا طول می کشد دختر آقا و خانم باد خالی کن با نگرانی و اضطراب منتظر نامزدش است که بیاید و با هم به تئاتر بروند، اما نامزدش حدود یک ساعت دیرتر به قرارش می رسد و به او می گوید که دیگر در سالن بسته شده و نمی توانند به تئاتر بروند. وقتی که دختر علت تأخیر نامزدش را می پرسد، او جواب می دهد که وسط کوچه گیر کرده بوده است و دختر هم علت این اتفاق را مادرش می داند و داستان به این صورت پایان می یابد:
دختر که دید یک شب تفریحی از دستش رفته پرخاش کنان به مادر گفت: می بینی مامان؟ اگر تو باد لاستیک یارو را خالی نکرده بودی این راه بندان پیش نمی آمد و بلیط ما هم حرام نمی شد. مادر کتک خورده که به اندازه ی کافی عصبانی و بی حوصله بود گفت: تو دیگر خفه شو! من چه می دانستم که ترافیک به بادی بند است.
-تحلیل داستان
الف) کنشگران
در ابتدای داستان خانم و آقای باد در رفته فاعل داستان هستند و هدفشان این است که سوار ماشینشان بشوند و از کوچه بروند اما پنچر بودن لاستیک های عقب ماشین بازدارنده است و مانع از رسیدن آن ها به هدفشان می شود. بعد از این هدف خانم و آقای باد در رفته پیدا کردن کسانی است که باد لاستیک ماشین آن ها را خالی کرده اند و خانم باد در رفته و همچنین عبارت: جلوی گاراژ توقف نفرمائید وگرنه ماشین شما پنچر خواهد شد که بر روی در خانه نوشته شده است به عنوان عامل یاری رسان در داستان حضور دارند و به آقا کمک می کنند که افراد باد خالی کن را بشناسد.
در قسمت بعدی روایت باز هم آقای باد در رفته نقش فاعل را دارد و هدف او انتقام جویی از آقای باد خالی کن و محکوم کردن اوست. همسر آقای باد در رفته نقش یاریگر را دارد و همسر آقای باد خالی کن و همچنین خود او نقش مخالف را دارند و در برابر آقای باد در رفته مقاومت می کنند.
در قسمت بعدی خانم ها نقش فاعل را دارند و هدف هر یک از آن ها هم محکوم کردن دیگری است؛ وقتی که خانم ها به زد و خورد می پردازند و خانم باد خالی کن، خانم باد در رفته را به زمین می اندازد، آقای باد در رفته مجدداً به عنوان فاعل عمل میکند و هدف او نجات همسرش از دست خانم باد خالی کن است اما آقای باد خالی کن نقش بازدارنده را دارد و اجازه نمی دهد که آقا به خانم او دست بزند. آقای باد در رفته هم با هدف تسکین عصبانیت خود به آقای باد خالی کن حمله ور می شود. دراین قسمت روایت هر دو خانم و هر دو آقا فاعل هستند و هدف همه ی آن ها غلبه بر حریف در زد و خورد است. سکوت مردم و عدم وساطت آن ها در دعوا به عنوان عامل یاری رسان است که باعث شدت یافتن مشاجره و زد و خورد میان طرفین دعوا می شود.
اما در نهایت عده ای از مردم که نقش فاعل را بر عهده دارند با هدف پایان دادن به دعوا وارد ماجرا می شوند و با کمک یکدیگر به این هدف می رسند البته این افراد هدف دیگری هم دارند که خبر کردن پاسبان است ولی نبودن پاسبان نقش بازدارنده را دارد.
راننده ای که دوست آقای باد در رفته است هم در قسمتی از داستان نقش فاعل را بر عهده می گیرد و هدف او پی بردن به علت راه بندان است. همچنین این شخص هم به عنوان یاری رسان عمل می کند تا آقا و خانم باد در رفته به هدف آخرشان یعنی تعویض لاستیک ماشین و رفتن از کوچه برسند و هم نقش اعطاکننده را دارد و آقا و خانم باد در رفته نیز دریافت کننده هستند.
در پایان داستان دختر خانم و آقای باد خالی کن و نامزدش فاعل هستند و هدف آن ها رفتن به تئاتر است. ترافیک و راه بندان وسط کوچه و دیر رسیدن نامزد دختر به خانه ی آن ها عاملی است که نقش بازدارنده را دارد و مانع از رفتن دختر و نامزدش به تئاتر می شود.
فاعل آقایی که لاستیک ماشینش پنچر شده هدف پیدا کردن و انتقامجویی از شخص پنچر کننده
بازدارنده همسر آقای پنچر کننده یاری رسان همسر آقای خسارت دیده
اعطاکننده دوست آقا و خانم خسارت دیده دریافت کننده آقا و خانم خسارت دیده
ب) زنجیره های روایی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع پیامبر اسلام (ص)

بستن منو