پایان نامه با موضوع 
مسأله اجتماعی، عزت نفس، آموزش مهارت، روش تحقیق

پایان نامه با موضوع مسأله اجتماعی، عزت نفس، آموزش مهارت، روش تحقیق

دانلود پایان نامه

د مقابله ای حل مسأله ، جستجوی حمایت اجتماعی و اجتناب رامطرح ساختند، به نظر ایشان ، راهبردهای مقابله ای نقش مهمی را در سلامت روانی و جسمانی فرد در طول موقعیت های استرس زای زندگی اش ایفاء می کند ( اکبرزاده ، ۱۳۷۶).
– لونر و کلوم ۱۷۴ (۱۹۹۰) در مطالعه ای روش درمان حمایتی را باآموزش حل مسأله در درمان افسردگی مقایسه کردند، به این نتیجه رسیدند که درمان به شیوه حل مسأله نسبت به درمان حمایتی برای کاهش افسردگی و ناامیدی تأثیرات بیشتری داشته است ، بنابراین با آموزش مهارت حل مسأله می توان به افراد کمک کرد تا در برخود با شرایط استرس زا و مشکلات به طور سازگارانه تری عمل نمایند. تحقیق الیوت ، هر یک وپتی ( ۱۹۹۲) نیز نشان می دهد که دانش آموزانی که مهارتهای حل مسأله را به طور مؤثرتری به کار می گیرند افسردگی کمتری را از خود نشان می دهند ( پاپیری ، ۱۳۷۶).
– هاروی ۱۷۵ و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نوجوانان از رهگذر آموزش مهارت حل مسأله اجتماعی می توانند تعارض هائی که با والدین ، اولیای مدرسه و همسالان دارند ، حل نمایند. این اثر درمانی به خوبی می تواند ، نقش علی توانش اجتماعی ، یعنی ، تعامل های اجتماعی مبتنی بر حل مسأله و ظرفیت ابراز وجود را در رفتارهای مهار نایافته و برونریزی شده که همواره با قوانین و هنجارهای اجتماعی در تعارض هستند، برجسته سازد ( هاروی و همکاران ، ۲۰۰۱).
– شور و اسپیواک ( ۱۹۸۲) در مطالعه ای بر روی کودکان سیاهپوست طبقات کم درآمد، در
یک برنامه آموزشی مهارتهای شناختی حل مسأله اجتماعی را به مدت ۲ سال در مورد کودکان ۶ تا ۳ ساله در دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا نمودند. در این مطالعه به گروه آزمایشی سه نوع مهارت یعنی ، یافتن راه حل های مختلف ، پیش بینی نتایج ، اعمال و درک روابط علی آموزش داده شد و معلمان آنها تشویق شدند که در رویارویی بچه ها با مشکلات واقعی در خارج از محیط کلاس از مهارتهایی که در حل مسأله دارند، استفاده کنند . کودکان در آغاز و پایان هر سال از لحاظ مهارتهای شناختی حل مسأله آزمایش شدند، در نهایت کودکانی که آموزش دیده بودند در مقایسه با آنهایی که آموزش ندیده بودند به طور معنی داری در هر یک سه زمینه مهارت بیشتری داشتند ( کهرزایی ، ۱۳۸۰) .
– بورج و همکاران ( ۱۹۸۱) در مطالعات خود یک مداخله از نوع حل مسأله اجتماعی ۱۳ جلسه ای را با پسران ۱۲ تا ۹ ساله پرخاشگر در مدرسه ابتدایی به کار بردند و علی رغم محدودیت پیشرفت مهارتهای حل مسأله اجتماعی ، پسرانی که حل مسأله اجتماعی را به عنوان آموزش برای مقابله با پرخاشگری به کار برند ،رفتارهای پرخاشگرانه آنها بر اساس ارزیابی مشاهده کنندگان کاهش یافت و در خانه نیز پرخاشگری کمتری نشان دادند ( وسبرگ و گتن ، ۱۹۸۴) .
– هانس (۱۹۸۵) در مطالعه ای به منظور بررسی اثربخشی رویکرد حل مسأله سعی نمود به بیماران اسکیزوفرنی کمک کند تا بتوانند مشکلاتشان را خودشان حل کنند. اساس رویکرد حل مساله در این تحقیق استفاده از سناریوهایی بود که بیماران اسکیزوفرنی با آنها مشکل خاصی داشتند . برای مثال : صحبت کردن با جنس مخالف ، تا موقعیت را تجزیه و تحلیل کنند و به یک راه حل عملی برسند. هانس این رویکرد را در مطالعه اش با هفت تن از بیماران به کار گرفت. روان درمانی به این صورت بود که از آنها خواست تا پنج مرحله حل مساله را به کار گیرند. بعد از اجرای کامل رویکرد، هانس پی برد که این رویکرد تاثیر مثبتی دارد ( هادوک و اسلاید۱۷۶، ۱۹۹۶ : نقل از پاپیری ، ۱۳۷۶).
– در مطالعه ای مک لیوی ۱۷۷ ، دالی و مورای ۱۷۸ (۱۹۹۴) اثربخشی حل مساله در کاهش افکار مربوط به خودکشی را انجام دادند . این مطالعه بر روی ۳۹ بیمار مسموم صورت گرفت که به قصد خودکشی خودشان را مسموم کرده بودند. یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مساله بین فردی در کاهش سطوح درماندگی ، افزایش خودادراکی ، بهبود مهارتهای حل مساله اجتماعی مؤثر است و همچنین توانایی درک بیماران را برای مقابله کردن با مشکلات مستمر زندگی بهبود می بخشد ( به نقل از : دتیلو و فریمن ۱۷۹ ، ۲۰۰۰).
– تحقیق دیگری درباره تأثیر مداخله شناختی – رفتاری حل مسأله در درمان اضطراب و افسردگی انجام شده است . در این تحقیق تعداد ۹۲ مادر به عنوان نمونه انتخاب شدند و این مادران همگی دارای بیماری سرطان بودند که مرتب در معرض اضطراب و افسردگی قرار داشتند . میانگین سنی این مادران ۵/۳۷ سال بوده و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. بعد از جایگزین نمودن نمونه ها در گروه های آزمایش و کنترل ، به مدت ۸ هفته به گروه آزمایش مهارت حل مسأله را آموزش دادند و به گروه کنترل هیچ برنامه ای آموزش ندادند. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش نشان داد که گروه آزمایش به طور چشم گیری از نظر عاطفی و اضطراب و افسردگی تغییر کرده است ، بنابراین چنین تغییری نشان دهنده تأثیر آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب و افسردگی است ( شالر، وارنی ، فایر کلاف و باتر ۱۸۰ ، ۲۰۰۲ : به نقل از جعفری ۱۳۸۲) .
– در پژوهشی برای تشریح رابطه بین تعارض زناشویی و افسردگی ، شناخت های آنها را مورد بررسی قرار دادند، برای این منظور مهارتهای حل مسأله ۶۳ زوج دارای اختلاف زناشویی را مورد بررسی قرار دادند. ابتدا پرسشنامه خود سنجی را اجرا کردند این پرسشنامه خلق وخوی ( عواطف ) زوجین را نشان می داد . بعد مهارت حل مسأله را آموزش دادند، بعد از اتمام اجرای آموزش مهارت حل مسأله مجدداً همان پرسشنامه خودسنجی را اجرا کردند. اختلاف پیش آزمون و پس آزمون در دوگروه کنترل و آزمایش نشان می دهد که اجرای مهارت حل مسأله تأثیر چشم گیری در تعارضات زناشویی داشته است ( سیبرز، کوهن ، فریزکو، ییلاچ۱۸۱ ، ۲۰۰۲).
– ویلیام و باروت و جیمز ۱۸۲ (۲۰۰۳) ، تأثیر درمان حل مسأله را برای مراقبت اولیه بیماران مبتلا به افسرده خویی یا افسردگی مینور را ارزیابی کردند. این شیوه را ( PST-PC) نامیدند و آن را نسبت به درمانهای دائمی با مدیریت کلینیکی برای بیماران افسرده مینور مفیدتر یافتند.
– اختلالات شخصیتی جزء سخت ترین اختلالات روانی هستند . مراجعانی با چنین اختلالات شخصیتی برای اینکه در جامعه با رفتاری سازگارانه تر تطبیق یابند لازم است در گروه های حل مسأله و یکپارچگی اجتماعی شرکت کنند. طبق تحقیقات انجام شده ، این برنامه گروهی ( حل مسأله ) پویایی های مشکل دار بین شخصی را در روابط مراجعان تقلیل می دهد. هارذلر و دونا برنامه ای که تلفیقی از درمان و آموزش حل مسأله اجتماعی است را توصیف و پیشنهاد می کنند ( هاردلر و دونا ۱۸۳ ، ۲۰۰۳) .
– تحقیق و بررسی روی برنامه هایی که مهارتهای زندگی را ترویج می دهند مثل مهارت حل مسأله ، گفتگو، مذاکره ، جرأت ورزی و مدیریت استرس ، نشان داده است که این گونه برنامه ها بر افزایش رفتارهای مثبت مانند مقبولیت اجتماعی ، بهبود روابط ، تصمیم گیری مؤثر و حل تعارض و اعتماد به نفس تأثیر مثبتی داشته اند . همچنین تأثیر مثبت اینگونه برنامه ها بر پیشگیری از رفتارهای منفی و خشونت نیز ثابت شده است ( مرکز توسعه آموزشی ۱۸۴ ، ۲۰۰۰ : نقل از مرادی ۱۳۸۱).
– تحقیقات نشان داده اند که افراد مبتلا به اختلال رفتار هنجاری در فرایندهای پردازش اطلاعات ، استدلال اجتماعی و حل مسأله اجتماعی ضعف داشته که این به سطح توانایی مقابله با مشکلات و نهایتاً سازش یافتگی فردی و اجتماعی آنها لطمه وارد کرده است کوزارلی (۱۹۹۳) و آسپینوال ۱۸۵ (۱۹۹۲) نیز نشان داده اند که خوش بینی ، حرمت خود بالا و عزت نفس با سطح بالای مقابله با مشکلات و تنیدگی ها در ارتباطند می باشند . ( کازدین ۱۸۶ ، ۲۰۰۰ ؛ تگلاسی ۱۸۷ و همکارش ، ۲۰۰۱ ؛ به نقل از : محمدی ، ۱۳۸۲، ۱۳۸۱).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع همکاری در زنجیره تأمین

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

۳-۱ جامعه آماری
جامعه آماری مورد نظر ما کل دانش آموزان سال دوم دبیرستان ابوریحان در شهرستان قروه در سال تحصیلی ۱۳۹۳ می باشد که تعداد دانش آموزان این مدرسه ۷۰۰ نفر می باشد.
۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه شامل ۸۰ نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان ابوریحان در شهرستان قروه می باشد.

۳-۴ روش تحقیق:
عبارت است از کلیه وسایل و مراحل جمع آوری منظم اطلاعات و شیوه تحلیل منطقی آنها برای نیل به یک هدف است این هدف به طور کلی کشف حقایق است و به همین جهت اصول کلی آن در کلیه علوم یکسان می باشد. روش تحقیق منطق تحقیق دانسته شده است، یعنی همچنان که قوانینی را برای درست فکر کردن به دست می دهد، روش تحقیق نیز قواعدی را برای درست تحقیق کردن عرضه می کند. شرط اساسی شکل گیری و آغاز یک تحقیق مطرح شدن مسئله است. اگر شرط شکل گیری تحقیق، مسأله است و شرط مسأله نیز، نو بودن موضوع آن است،پس طبیعتاً، همیشه تحقیق با نوآوری و پاسخ به پرسشهای جدید همراه است.
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-همبستگی استفاده شده است.
۳-۴ ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات
۱.پرسشنامه سبک های حل مسئله:
پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسن(۱۹۸۲) برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله شان تهیه شده است. (PSI) 35 ماده دارد که برای اندازه گیری چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانه شان طراحی شده است.
۲.پرسشنامه سلامت عمومی:
اعتبار واعتماد علمی این پرسشنامه در ایران توسط گلدبرگ، صداقت پسشه و غفاری (r./78)(11-13) و در خارج از کشور نیز توسط روبرت، آلفرمن واسمیت مورد تایید قرار گرفته است (۱۴-۱۶). دامنه نمره عزت نفس از ۳۵ تا ۱۴۰ بود? به طوری که نمرات ۳۵ تا ۷۰ به عنوان عزت نفس پایین ۷۱ تا ۱۰۵ به عنوان عزت نفس متوسط و نمرات ۱۰۶ تا ۱۴۰ به عنوان عزت نفس بالا در نظر گرفته شد.
۳-۵ ابزار پژوهش
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته است که براساس اهداف و فرضیه های تحقیق تنظیم گردیده است.
۳-۶ روش اجرا و نمره گذاری
پرسش‌نامه‌ها توسط پژوهشگر بر روی آزمودنی‌ها به صورت گروهی اجرا گردید. پیش از توزیع پرسش‌نامه‌ها، هدف از اجرای آزمون توضیح و در مورد محرمانه ماندن پاسخ‌نامه‌ها به آزمودنی‌ها اطمینان داده شد. نحوه نمره گذاری طبق پاسخ به گزینه‌های: کاملاً موافقم (۴)، موافقم (۳)، مخالفم (۲)، کاملاً مخالفم (۱)، می‌باشد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره ممنوعیت توسل به زور

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه
درتلاش فهمیدن واقعیت، ما تا حدی نظیرکسی هستیم که تلاش می کند مکانیزم یک ساعت در بسته را درک کند. او صفحه و عقربه های متحرک آن را می بیند، حتی تیک تیک آن را نیز می شنود، اما هیچ راهی برای باز کردن در آن ندارد. اگر زیرک و با هوش باشد ممکن است تصویری از مکانیزم آن درست کند که بتواند جوابگوی همه چیزهایی باشد که مشاهده می کند. اما هرگز نمی تواند

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو