پایان نامه با موضوع مرور ادبیات و سوابق مربوطه

پایان نامه با موضوع مرور ادبیات و سوابق مربوطه

دانلود پایان نامه

بتوان در چارچوبی سیستماتیک تصمیمگیری نمود،به عبارت بهتر میتوان در زنجیره تصمیماتی اتخاذ نمود که بسوی اهداف تولید ناب پیش رفت(معنوی زاده و دیگران،1385).  

2-3 مرور ادبیات و سوابق مربوطه (پیشینه تحقیق )
الف)کتاب ها
مدیریت فناوری اطلاعات،فرهمند،شهروز؛فیروزکوهی،پریسا،انتشارات حریم دانش،1386.
نتایج : یک مدیر فناوری اطلاعات وظایف متعددی برعهده دارد،قسمتهای مختلف سازمان انتظارات مختلفی از این مقام خواهند داشت و باید پاسخگوی تمام این انتظارات باشند،مقام مدیریت فناوری اطلاعات میتواند بسیار پرچالش باشد زیرا دامنه وسیعی دارد و اجازه میدهد با بخش بزرگتری از شرکت در تماس باشیم و موقعیتهایی جهت اثرگذاری مستقیم برخط مشی کلی شرکت فراهم میکند،فناوری اطلاعات ارزشی استراتژیک و بحرانی در نقشهایی دارد که شرکتها در اقتصاد نوین ایفا میکنند.
مبانی فناوری اطلاعات،کامرانی،مریم،انشتارات علوم رایانه،1386
نتایج : از نظر اهل علم فناوری محصول نهایی تحقیقات یا همان دانش فنی است که میتواند به محصول تجاری تبدیل شود،اما از نظر مهندسان فناوری ابزار یا فرآیندی است که برای ساخت محصولات بهتر بکار گرفته میشود که منظور از محصولات بهتر محصولاتی است که عملکرد بهتر یا هزینه کمتری دارند و امکان فروش آنها در بازارهای جدید نیز فراهم است.از نظر دست اندرکاران بازاریابی،فناروی نوعی چالش است زیرا از یک سو باعث تنوع در محصولات و خدمات یا ورود سریع آنها به بازار جدید میگردد و لذا یک فرصت است واز سوی دیگر آنها را وا میدارد تا به پیامدهای بازاریابی فناوری جدید واقف شوند و مشخص کنند که آیا مزایای استفاده از آن برهزینههای اضافی برتری دارد یا خیر.
اثر شلاقی در زنجیره های تأمین، حسنزاده،امیر؛جعفریان،احمد،انتشارات مدیران امروز،1389.
نتایج: پیچیدگی کالاها و خدمات در دنیای امروز به گونه ای است که بسیار کم اتفاق می افتد تا سازمان با مؤسسهای به تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمانها،بتواند محصولی را تولید یا خدمتی را ارائه کند.عدم اطمینان مسئلهایی است که باعث پیچیدگی فعالیتها ودشواری مدیریت زنجیره تأمین شده است.بدین معنا که هر چه احتمال پیش بینی نادرست تقاضا،تأخیر در دریافت مواد اولیه،قطعات و…بیشتر باشند احتمال بیشتری وجود دارد که تولید محصول و ارائه خدمت دچار مشکل شود.
نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین،غضنفری،مهدی؛فتحاله،مهدی،مرکز انتشارات علم وصنعت ایران، 1389
نتایج : در این کتاب نظام مدیریت زنجیره تأمین به نحوی سازمان یافته،یکپارچه و هدفمند مورد بررسی قرارگرفته به نحوی که جریان ارزش پایداری را فراهم سازد.این فعالیتها در پنج حوزه ایجاد کننده ارزش تمرکز مییابند:کیفیت،هزینه،زمان،فناوری و روابط بلند مدت شرکا.تحولات اقتصادی،الزامات بازار،شدت رقابت،فنارویهای جدید،تغییر سطح انتظارات مشتریان و سازمانها،تعداد وتنوع عوامل و منابع تأمین وبسیاری مقولههای دیگر،زمینهایی را برای ارزش آفرینی در یک اقتصاد مبتنی بر شبکه فراهم آورده است. تسهیم سود،به اشتراکگذاری ارزش و نهایتاً تعدیل خطرات در زنجیرهایی از اقدامات ارزش آفرین منجر به توسعه مفاهیم راهبردی در یک نظام زنجیرهای شده است.
طراحی و کنترل زنجیره تأمین:رویکردی کمی،جعفرنژاد،احمد؛عموزادمهدیرجی،حنان،مؤسسه کتاب مهربان نشر،1391 .
نتایج : اولین هدف زنجیره تأمین ایجاد رضایت برای نیازهای مشتریان در فرایند تأمین و همچنین تولید سود برای کل زنجیره تأمین میباشد،شناخت سیستم و مجموعه عواملی که با همکاری و هماهنگی به دنبال تأمین خواستههای مشتریان هستند اهمیت یافته است.در این کتاب سعی شده است با گذر سریع از مباحث کیفی و کلان چگونگی مدلسازی،طراحی و کنترل تمامی عوامل مؤثر در زنجیره تأمین با استفاده از مدلها و روابط ریاضی مورد بررسی قرارگیرد.
ب- پیشینه داخلی
جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیرههای تأمین الکترونیک:رویکردی برای ایجاد کارخانه الکترونیک،دکتر شعبان اللهی استادیار دانشگاه تربیت مدرس و دیگران.
نتایج : فناوری اطلاعات راههای متعددی به منظور تماس مستمر با مشتریان پیش روی شرکتها قرارداده است.شرکتهای استفاده کننده ازIT قادر به ارائه خدمات سریع به مشتریان همراه با رضایتمندی بیشتر برای آنها بودهاند که این احتمال خرید مشتریان برای بار دوم از این شرکتها را افزایش داده است.استفاده مناسب از این فناوریها منجر به افزایش وفاداری مشتری خواهد شد.
بهینهسازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روشAHP،سید اکبر نیلی پورطباطبایی و دیگران،فصل نامه علمی–پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 1391.
نتایج : با توجه به نتایج بدست آمده،نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه فناوری اطلاعات،یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت در زنجیره تأمین است و توانایی هر سازمان برای هماهنگ نمودن فعالیتهای درونی و برون سازمانی به موفقیت آنها در بکارگیری موثر و کارآمد از اطلاعات بستگی دارد.یکی از الزامات سازمان هایی که با تمرکز بر استراتژیهای زنجیره تأمین به دنبال بدست آوردن مزیت رقابتی از طریق ارائه محصولات یا خدمات هستند،استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مناسب جهت ارائه اطلاعات مربوط به نوع محصول،تقاضای مشتریان و….است.
آثار فناوری اطلاعات بروجوه مختلف عملیات شرکتها،مهدی رفیعی کرکوند،1383
نتایج:بیان میکند که استفاده گسترده ازIT شرکت را قادر میسازد تا برای افزایش آگاهی نسبت به نیازها و احتیاجات مشتریان و درک بهتر از آنها از دانش فنی همراه با مهارتها و تخصص لازم بهره مند شوند.
ارائه یک مدل برنامهریزی استراتژیک برای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در سیستم بانکداری، الهه لک،دانشگاه الزهرا،1384.
نتایج: در این تحقیق مفاهیم اطلاعات بانکداری الکترونیک مورد کنکاش قرارگرفته و همچنین فرصتها و تهدیداتIT شناسایی و زیرساختهای آن جهت ارائه یک مدل مناسب مورد مطالعه قرارگرفته است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد مسائل اخلاقی

بستن منو