پایان نامه با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

پایان نامه با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

 

حمایت شریک
29-35
عملکرد فرایند زنجیره تامین
36-42
3-5 نحوه امتیازبندی پرسشنامه
مقیاس اندازهگیری پرسشنامه طیف لیکرت 5 تایی میباشد.علاوه بر سؤالات مربوط به متغیرهای پژوهش،پنج سؤال نیز در مورد ویژگیهای پاسخ دهندگان طرح شده است.این سؤالات در زمینه سن،جنسیت،وضعیت تأهل و سطح تحصیلات و سنوات خدمت پاسخگویان و است که به صورت پاسخ بسته میباشد.از طریق این مقیاس میتوان حساسیت و نگرش و تعلق و باور پاسخگو را تعیین نمود.
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه
3-6-1) روایی
به منظور سنجش روایی،علاوه بر اینکه پرسشنامه استاندارد میباشد،از نظر استاد راهنما و چند نفر از کارشناسان خبره را در خصوص مفاهیم،ابعاد و مؤلفههای ابزار گردآوری اطلاعات،جویا شده و با بررسیهای انجام شده و انجام اصلاحات پیشنهادی از سوی آنها مشخص شد که شاخصهای درنظر گرفته شده،بدرستی انتخاب شده اند در نتیجه این پژوهش دارای روایی محتوی میباشد.
الف) اعتبار محتوا
محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری،به کار برده می‌شود.اعتبار محتوای یک ابزار اندازهگیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد.اگر سوالهای ابزار معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آن‌ها را داشته باشد،آزمون دارای اعتبار محتوا است.اعتبار محتوای یک آزمون،معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود.از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد.درتحقیق حاضر،استاد راهنما و چند تن از اساتید دیگر،روایی پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادهاند.باتوجه به اینکه سوالات پرسشنامه موارد مورد نیاز تحقیق را اندازهگیری میکند،بنابراین وسیله گردآوری اطلاعات دارای روایی محتوایی است.
3-6-2) پایایی
اصطلاح پایایی که گاهی اوقات مترادف با قابلیت اعتماد،ثبات،همسانی،قابلیت پیش بینی،دقت یا صحت و اعتبار به کار میرود،عبارت است از ثبات اندازهها در دفعات اندازهگیری.
در پژوهش حاضراز روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.معمولاً در مقیاسهای نگرش سنج،برای سؤالهای آزمون پاسخهای درست و غلط وجود ندارد و هیچ یک از پاسخها به خودی خود درست یا غلط نیست. کرونباخ برای برآورد همسانی درونی مقیاسهایی که پاسخ درست یا غلط ندارند،این روش را ابداع کرده است که به نام خود او مطرح است.دامنه ضریب آلفای کرونباخ،بین صفر تا یک است و هر چه ضریب بیشتر باشد،اعتبار مقیاس بیشتر است.طبق قاعده آلفا،دست کم باید70% باشد تا بتوان مقیاس را دارای اعتبار دانست.
پژوهشی پایا است که اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم،نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.در پژوهش حاضر،پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ سنجیده میشود.هر قدر این عدد به یک نزدیکتر باشد،پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار می‌باشد.در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 94/0است.حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ محاسبه شده است.
جدول شماره (3-2): نتایج آلفای کرونباخ
مولفه
الفای کرنباخ
مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
83/0
تجارت الکترونیک
84/0

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد صلح و امنیت بین المللی

بستن منو