پایان نامه با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

پایان نامه با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه دوم پیشنهاد می شود شرکت ایرانایر کلاسهای آموزشی را در سطح بالا و با توجه به نیازها و مهارتهای لازم در آینده برگزار نماید و در شرکت ترکیش مهارتهای مدیریتی بعنوان یکی از موانعی است که باعث عدم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بصورت الکترونیکی میشود،در نتیجه ضروری است این موانع و ضعفهای آموزشی شناسایی و سپس اقدامات لازم جهت برگزاری کلاسهای آموزشی به منظور تقویت مهارتها با توجه به ضعفها و کاستیهای شناسایی شده جهت از میان برداشتن موانع صورت پذیرد.  

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه سوم پیشنهاد میشود شرکت ایرانایر راهکارها و سیاستهای لازم برای افزایش مزیت رقابتی که شریک میتواند برای آن ایجاد کند تدوین نماید و در شرکت ترکیش برای بهبود حمایت شریک باید زیر ساختهایی که بین حمایت شریک و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی وجود دارد شناسایی و بر آنها تاکید شده تا تقویت شوند چرا که بسیاری از موفقیتها و پیشرفتها در اثر همین ارتباطات و حمایت شرکا بوجود میآید و نتیجه آن بهبود و تثبیت جایگاه رقابتی و ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مشتریان میباشد.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم پیشنهاد میشود ایران ایر زیر ساختهای فناوری را جهت استقرار سیستم تجارت الکترونیک تقویت کرده و انعطافپذیری سازمان را با آموزشهای لازم و هدفمند به کارکنان جهت پذیرش فناوریهای جدید با توجه به شرایط رقابتی بالا ببرد،و شرکت ترکیش لازم است نقاط قوت خود را که در این زمینه وجود دارد شناسایی و تمامی زیر ساختهایی که برای تاثیر تجارت الکترونیک بر یکپارچگی درونی وجود دارند را بر این مبنا توسعه دهد.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه پنجم پیشنهاد میشود شرکتهای هواپیمایی ایرانایر و ترکیش،با توجه به شرایط رقابتی موجود در صنعت هواپیمایی،در ساختار خود تجدید نظر کرده و انعطاف پذیری خود را جهت پذیرش تجارت الکترونیک بالا ببرند،در اینجا مهارتهای مدیریتی بعنوان یکی از موانعی می باشد که بر سر راه اجرا و بکارگیری تجارت الکترونیک وجود دارد در نتیجه ضروری است با کمک مشاوران و کارشناسان این موانع شناسایی و رفع گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه ششم پیشنهاد می شود در شرکتهای ایرانایر و ترکیش به منظور تقویت و افزایش تاثیر هر چه بیشتر و بهتر تجارت الکترونیک بر حمایت شریک،عوامل کلیدی و اثرگذار در این زمینه را شناسایی و بر آنها تاکید و تمرکز کنند و عواملی را که بعنوان مانع بین تجارت الکترونیک و حمایت شریک وجود دارند شناسایی کرده تا از این طریق بتوانند رابطه قویتری بین آنها برقرار نمایند و در نهایت توان رقابتی متمایزی برای خود ایجاد کنند.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه هفتم پیشنهاد میشود شرکتهای ایرانایر و ترکیش زیرساختهای الکترونیکی را که به یکپارچگی درونی شرکت منجر میشود تقویت کنند و عوامل تاثیرگذار بین یکپارچگی درونی و پیشرفت عملکرد و همچنین موانعی که باعث عدم پیشرفت عملکرد میشوند را شناسایی کنند.
در ارتباط با فرضیه هشتم نیز لازم است موانعی که باعث عدم پیشرفت عملکرد می شوند شناسایی و همچنین تشخیص درست دلایل عدم بکارگیری مهارتهای مدیریتی ضروری بنظر میرسد و سپس لازم است عوامل تاثیرگذاری که بین مهارتهای مدیریتی و پیشرفت عملکرد وجود دارند بدرستی تشخیص داده شوند و بر مبنای آنها تدابیر لازم اندیشیده شود.
با توجه به نتایج فرضیه نهم نیز لازم است دلایل و مشکلاتی که باعث عدم حمایت شریک میشوند شناسایی و رفع گردد و بر این اساس سیاستهای لازم جهت برخورداری از حمایت شریک در بلند مدت که خود سبب خلق ایدهها،نوآوریها و ویژگیهای متمایز رقابتی میشود اتخاذ گردد.
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
1-پیشنهاد میشود با تغییر جامعه آماری،این موضوع در جامه آماری گستردهتری بررسی شود.
2-هر یک از متغییرهای مستقل و وابسته بصورت مجزا در شرایط رقابتی قابلیت پژوهش را دارا میباشند.یعنی مطالعه تاثیر و جایگاه فناوری اطلاعات در شرایط رقابتی و همچنین مطالعه تاثیر و کاربرد مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی،که در جوامع آماری متنوع میتوان این موضوع را بررسی کرد.
3-فناوری اطلاعات ابعاد مختلفی دارد که در این پژوهش تنها دو بعد از آن مورد بررسی قرار گرفت،پیشنهاد میشود تاثیر دیگر ابعاد فناوری اطلاعات مانند:
تبادلدادههایالکترونیکی(EDI)،فناوریXML،سیستمنقطهفروش(POS)،سیستمسفارشخودکار الکترونیکی(EOS)،سیستمهایCAM،CAE،CAPP وCAD؛سیستمهای ERP،JIT،MRP II و سیستمهای خبره(ES)بر مدیریت زنجیره تامین مورد پژوهش قرار گیرد.
4-میتوان هر یک از ابعاد فناوری اطلاعات را بر ابعاد مدیریت زنجیره تامین بصورت مستقل مورد پژوهش قرار داد.
5-پیشنهاد میشود بدون در نظر گرفتن فناوری اطلاعات تاثیر هر یک از متغییرهای یکپارچگی درونی،مهارتهای مدیریتی و حمایت شریک بصورت مستقل بر عملکرد فرایند زنجیره تامین و پیشرفت آن در شرایط رقابتی سنجیده شود.
5-5 موانع پژوهش
پژوهش حاضر با مانع خاصی روبرو نبوده و آنچه دیده شده است از جمله موانع ذاتی است که در تمام پژوهشهایی که صورت میگیرد وجود دارد،مجموعه شرایط و موانعی که خارج از کنترل محقق میباشد ولی بطور بالقوه میتواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد که از آن جمله میتوان به عدم همکاری برخی پاسخ دهندگان جهت قراردادن اطلاعات در اختیار پژوهشگر و عدم مطالعه دقیق سوالات پرسشنامه اشاره نمود که منجر به تحلیلی غیر واقع بینانه از وضعیت موجود شرکتها خواهد شد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی :
-آرمسترانگ،مایکل(1391).”مدیریت استراتژیک منابع انسانی”ترجمه اعرابی،سید محمد؛مهدیه،امید.ویرایش سوم،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-آقازاده،هاشم؛حیدری،علی(1382).”رویکردهای بازار مبنا و صلاحیت مبنا در مدیریت استراتژیک”مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران.
-آقازاده،هاشم؛اسفیدانی،محمدرحیم؛ناطق،محمد(1383).”مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری اطلاعات:ارزش آفرینی دانش محور”.مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ریتم اسکاپولوهومرال

بستن منو