پایان نامه با موضوع مدل معادلات ساختاری

پایان نامه با موضوع مدل معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

 

یکپارچگی درونی سازمان
81/0
مهارتهای مدیریتی
82/0
حمایت شریک
74/0
عملکرد فرآیند زنجیره تامین
75/0
کل
94/0
با توجه به اطلاعات جدول شماره(3-2)در مورد ضریب آلفای محاسبه و مشاهده شده و با توجه به قاعده نتیجهگیری در مورد اعتبار پرسشنامه،علاوه بر این که کل پرسشنامه دارای اعتبار است،بلکه ضریب آلفای کرونباخ هر یک از مؤلفههای مورد بررسی نیز دارای اعتبار لازم و کافی است.علاوه بر محاسبه ضریب آلفا، سؤالات به طور جداگانه بررسی شده است تا سؤالات نامناسب نیز شناسایی شود.برای این منظور از نرمافزار SPSS استفاده شده است.در بررسیهای انجام شده،هیچ یک ازسؤالات پرسشنامه،نامناسب تشخیص داده نشده است.
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر میپردازیم.به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیههای پژوهش، با استفاده از نرم افزارSPSS از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود همچنین به منظور آزمون مجموعه روابط علت و معلولی بین مؤلفه های مورد بررسی با استفاده از نرم افزار آموس،معادلات ساختاری روابط بین متغیرها،مدلسازی میگردد.یکی از قویترین و مناسبترین روشهای تجزیه و تحلیل در پژوهشات علوم رفتاری و اجتماعی،تجزیه و تحلیل چند متغیره است،زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره است و نمیتوان آنها را با شیوه دو متغیری(که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته میشود)حل کرد.تجزیه و تحلیل چند متغیره،به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها،تجزیه و تحلیل همزمان،متغیر مستقل و متغیر وابسته است.تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل معادلات ساختاری، یکی از اصلیترین روشهای تجزیه و تحلیل ساختارهای دادهای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری،تأثیرات هم زمان متغیرها را بر هم نشان میدهد.این روش،ترکیب ریاضی و آماری پیچیدهای از تحلیل عاملی،رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گردهم آمده است تا پدیدههای پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد که با استفاده از آن میتوان یک متغیر را بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیش بـینی نمود.حال در صورتی که یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتی که بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم،با مدل رگرسیون چندگانه مواجه میشویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنیدX یک متغیر مستقل،Y یک متغیر وابسته وe متغیر خطا باشد.معادله خط رگرسیون به صورت:
است که در آن پارامتر نشان دهنده شیب خط است.در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است.با استفاده از تحلیل رگرسیون میتوانیم فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آزمون کنیم.به منظور آزمون کردن فرض
“:مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده میکنیم که به صورت زیر میباشد.

مطلب مرتبط :   دسترسی به خدمات-فروش و دانلود پایان نامه

بستن منو