پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

 

-عباسی،محمدرضا؛ترکمنی،محمد(1389).”مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری”.بررسیهای بازرگانی،شماره41.
-عظیمی،علی؛صفری،حسین(1386).”استراتژیهای همکاری سازمانها در زنجیره های تامین الکترونیکی”. چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی.
-علاقه بند،علی(1386).”مدیریت عمومی”.نشر روان،تهران.
-علیخانی،امیر؛خانی،نصرت اله(1385).”تجارت الکترونیک”.انتشارات علوم رایانه.
-عمید،امین؛غمخواری،سیده معصومه(1388).”بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط در ایران”.مجله چشم انداز مدیریت،شماره32،صص183-202.
-غدیری،مهدی(1388).”بررسی عوامل موثر بر روند بکارگیری تجارت الکترونیکی و طراحی الگوی مناسب برای آن در موسسات مالی شهر ایلام”.پایان نامه کارشناسی ارشد.
-غضنفری،مهدی؛فتح اله،مهدی(1389).”نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین”.انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران.
-فتحیان،محمد(1386).”مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات”.چاپ دوم،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران.
-فتحی،سعید(1387).”مدلسازی شناسایی مخاطبان(بازیگران و فعالان)تجارت الکترونیک”.بررسیهای بازرگانی،شماره32،ص3.
-فرهمند،شهروز؛فیروزکوهی،پریسا(1386).”مدیریت فناوری اطلاعات”.انتشارات حریم دانش.
-قربانوند،محمدباقر(1389).”قواعد حقوق تجارت الکترونیک”.انتشارات جنگل،تهران.
-قزل ایاغ،مژده؛اسکندرزاده،فرزاد(1383).”ابعاد مهندسی مجدد در اتوماسیون عملیات بانکی بعنوان نهاد پشتیبانی عملیات مالی کسب و کار الکترونیک”.کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک،صص10-12.
-کامرانی،مریم(1386).”مبانی فناوری اطلاعات”.انتشارات علوم رایانه.
-کمالیان،امین رضا؛امینی لاری،منصور؛معزی،حامد(1388).”بررسی فاکتورهای رضایتمندی از سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری”.
-کینگ،دیوید؛توربان،افریم(1385).”تجارت الکترونیکی:مفاهیم و کاربردها”.ترجمه معمارنژاد،عباس،چاپ اول،انتشارات نور علم،همدان.
-لاودن،کنث سی؛لاودن،جین پی(1389).”سیستمهای اطلاعات مدیریت”.ترجمه رودساز، حبیب؛ محمدنبی، سینا ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-لکزیان،محمد؛دهقانی،جلال(1389).”شناسایی و ارزیابی شاخصهای تاثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین(مطالعه موردی:صنایع کاشی استان یزد)”.مجله دانش و فناوری،سال اول،شماره2.
-مانیان،امیر(1384).”تجارت الکترونیک،مطالعات نظری و کاربردی”.انتشارات وزارت بازرگانی.
-مبارکی،حسین؛آقازاده،سارا(1387).”پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها و شرکتها”.نشریه تدبیر،شماره199،صص1-10.
-محمدی رنجبرانی،داریوش؛مدرس یزدی،محمد(1385).”رویکرد مصداقی سنجش عملکرد زنجیره عرضه همراه با مطالعه موردی در صنعت خودرو”.فصلنامه دانش مدیریت،سال19،شماره75.
-مرتضی پور،علی(1380).”اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی لازم برای مدیریت زنجیره عرضه(مطالعه موردی:زنجیره عرضه تحقیقات آموزش و پرورش)”.دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران.
-معنوی زاده،ندا؛ربانی،مسعود؛رضایی،کامران؛رزمی،جعفر(1385).”اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین در چهر صنف کلیدی کسب و کار در ایران”.گروه مهندسی صنایع،دانشکده فنی،دانشگاه تهران.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع کتابخانه های عمومی

بستن منو