پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

 

-آقازاده،هاشم؛اسفیدانی،محمدرحیم(1387).”کاربرد فناوری اطلاعات در مزیت رقابتی پایدار،مطالعه موردی:شرکتهای تولیدی برتر ایران”،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره64.صص89-117.
-ابراین،جیمز.ا(1387).”سیستمهای اطلاعات مدیریت”.ترجمه مانیان،امیر؛فتاحی،مهدی؛واثق،بهاره.انتشارات نگاه دانش.
-احمدی،حسین(1384).”مدیریت زنجیره تامین”.چاپ اول،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،تهران.
-اشتدلر،هارتموت؛کیلگر،کریستوف(1385).”مدیریت زنجیره تامین”.ترجمه عسگری،نسرین؛زنجیرانی فراهانی،رضا.چاپ اول،انتشارات دانشگاه امیر کبیر،تهران.
-افرازه،عباس(1383).”ارائه مدلی به منظور برقراری ارتباط ما بین مدیریت کیفیت و مدیریت کیفیت اطلاعات در زنجیره تامین”.دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر،اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین.
-البداوی،امیر؛عنایت تبار،محمد(1385).”مدیریت ارتباطبا مشتری در محیط الکترونیکی”.چهرمین کنفرانس بین المللی مدیریت،تهران.
-الفت،لعیا؛بامدادصوفی،جهانیار؛امیری،مقصود؛ابراهیم پور،مصطفی(1391).”مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای(مطالعه موردی:زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران)”.فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی،سال دهم،شماره26،صص1-26
-الهی،شعبان؛حیدری،بهمن(1387).”مدیریت ارتباط با مشتری”.شرکت چاپ و نشر بازرگانی،تهران.
-ایران نژاد پاریزی،مهدی.(1378).”روشهای تحقیق در علوم اجتماعی”.چاپ اول،نشر مدیران.
-باقری،سیدمحمد؛حدادی،شهربانو؛سازواری،مریم(1391).”مدیریت ارتباط با مشتری در محیط مجازی”.اولین همایش تخصصی مدیریت بازاریابی و رویکردهای نوین در بازار،دانشگاه پیام نور مازندران.
-پارسائیان،علی(1383).”ارتباط با مشتری”.انتشارات ترمه،تهران.
-توربان،افریم؛رینر،آرکلی(1386).”مقدمه ای بر فناوری اطلاعات”.ترجمه مصطفوی، سیداکبر؛ اکبری، جواد. نشر ناقوس اندیشه، تهران.
-جاسبی،عبداله(1379).”اصول و مبانی مدیریت”.چاپ نهم،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران.
-جاگرزهنس(1387).”ویژگیهای سازمانهای مجازی”.ترجمه نوربخش،عسگر.مجله صنایع الکترونیک،شماره دهم،صص48-50
-جراحی،محمدحسین؛سعیدااردکانی،سعید؛زارعیان،محمد(1388).”بررسی نقش فناوری اطلاعات دراستقرار مدیریت ارتباط با مشتری بصورت الکترونیکی”.فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد،شماره21.
-جعفرنژاد،احمد؛عموزادمهدیرجی،حنان(1391).”طراحی و کنترل زنجیره تامین:رویکرد کمی”.موسسه کتاب مهربان نشر.
-حسن زاده،امیر؛جعفریان،احمد(1389).”اثرشلاقی در زنجیره های تامین،انتشارات مدیران امروز.
-خواجه ای،سعید(1380).”ارزشیابی مهارتها و صلاحیتهای مدیران مدارس ابتدایی جهت مطالعه مدل فعالیت مدیریتی”.دانشگاه آزاد اسلامی تهران،واحد علوم وتحقیقات،پایان نامه دوره دکتری.
-خیرمند،مرضیه؛لطفی،حسین؛اعتباریان،اکبر(1391).”بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با میزان کارایی شعب”.فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه ،دوره25،شماره3.
-درودچی،محمود؛نیک مهر،نوید(1386).”مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین”.چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی،تهران.
-دعایی،حبیب اله؛مرتضوی،سعید(1384).”مهارتهای مدیریتی”.نشر بیان هدایت نور،مشهد.
-رابینز،استیفن(1379).”مدیریت رفتار سازمانی”.ترجمه اعرابی،سیدمحمد،نشرپژوهشهای فرهنگی،تهران

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره روانشناسی اجتماعی

بستن منو