پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

بطور کلی اعتبار هر عمل پژوهشی به نتایج استخراج شده و قابلیت بهرهبرداری از آن بستگی دارد.در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی که بصورت مقایسهای بین شرکتهای هواپیمایی ترکیش و ایرانایر میباشد،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.با توجه به مطالب بیان شده در فصول قبلی پژوهش،در این فصل به بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات،پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین به ارائه پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده پرداخته میشود.  

5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش
فرضیه1 :بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و یکپارچگیدرونی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطح معنیداری040%که کمتر از 05%است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و یکپارچگی درونی وجود دارد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری955% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میشود که نشان میدهد بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و یکپارچگی درونی رابطه مثبت و معنیداری وجود ندارد و در بررسی این فرضیه با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیق دو شرکت هواپیمایی،با توجه به سطح معنیداری177% که بیشتر از05%است این فرضیه رد میشود که با توجه به مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی نشان میدهد هیچ رابطه مثبت و معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و یکپارچگی درونی وجود ندارد.
فرضیه 2:بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و مهارتهای مدیریتی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطح معنیداری030% که کمتر از05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و مهارتهای مدیریتی وجود دارد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری580% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میگردد که نشان میدهد بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و مهارتهای مدیریتی رابطه مثبت و معنیداری وجود ندارد و در بررسی این فرضیه با استفاده از تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی،با توجه به سطح معنیداری081% که بیشتر از 05% است این فرضیه رد میگردد که نشان میدهد با توجه به مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی رابطه مثبت و معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و مهارتهای مدیریتی وجود ندارد.
فرضیه 3 : بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و حمایت شریک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطح معنیداری042% که کمتر از05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و حمایت شریک وجود دارد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری076% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میگردد که نشان میدهد بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و حمایت شریک رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد و در بررسی این فرضیه با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی با توجه به سطح معنی داری008% که کمتر از 05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد با توجه به مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی،رابطه مثبت و معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و حمایت شریک وجود دارد.
فرضیه 4 : بین تجارت الکترونیک و یکپارچگیدرونی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطح معنیداری239% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میگردد که نشان میدهد بین تجارت الکترونیک و یکپارچگیدرونی رابطه مثبت و معنیداری وجود ندارد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری029% که کمتر از05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین تجارت الکترونیک و یکپارچگیدرونی وجود دارد و در بررسی این فرضیه با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی با توجه به سطح معنیداری016% که کمتر از05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد با توجه به مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی رابطه مثبت و معنیداری بین تجارت الکترونیک و یکپارچگیدرونی وجود دارد.
فرضیه 5 : بین تجارت الکترونیک و مهارتهای مدیریتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطحمعنیداری320% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میشود که نشان میدهد بین تجارت الکترونیک و مهارتهای مدیریتی رابطه مثبت و معنیداری وجود ندارد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری060% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میشود که نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین تجارت الکترونیک و مهارتهای مدیریتی وجود ندارد و در بررسی این فرضیه با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی با توجه به سطح معنیداری048% که کمتر از05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار بین تجارت الکترونیک و مهارتهای مدیریتی میباشد.
فرضیه 6 : بین تجارت الکترونیک و حمایت شریک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطح معنیداری035 %که کمتر از05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد بین تجارت الکترونیک و حمایت شریک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری040% که کمتر از05% است نیز این فرضیه تائید میگرددکه نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار بین تجارت الکترونیک و حمایت شریک میباشد و در بررسی این فرضیه با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی با توجه به سطح معنیداری004% که کمتر از 05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد بین تجارت الکترونیک و حمایت شریک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیه 7 : بین ابعاد مدیریت زنجیره تامین توانمند شده دیجیتالی و پیشرفت عملکرد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(یکپارچگی درونی بر پیشرفت عملکرد).
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطح معنیداری60% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میشود که نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت و معنیدار بین یکپارچگیدرونی و پیشرفت عملکرد میباشد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری382% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میگردد که نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین یکپارچگیدرونی و پیشرفت عملکرد وجود ندارد و در بررسی این فرضیه با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی با توجه به سطح معنیداری370% که بیشتر از 05% است این فرضیه رد میگردد که نشان میدهد بین یکپارچگیدرونی و پیشرفت عملکرد رابطه مثبت و معنیداری وجود ندارد که این نتایج در راستای تائید تحقیقات شیخی(1390)و دونگ(2009)میباشد.یافتههای حاصل از پژوهش شیخی(1390)حاکی از آن است که یکپارچگی درونی بطور مستقیم اثری بر عملکرد شرکت اعمال نمیکند بلکه بطور غیر مستقیم بر عملکرد شرکت اثرگذار است که این اثر غیر مستقیم از طریق دو مسیر صورت میپذیرد:1-متغییر میانجی قابلیت رقابتی 2-متغییرهای میانجی سطح تمرکز بر عملیات مدیریت زنجیره تامین و قابلیت رقابتی.
فرضیه8 : بین ابعاد مدیریت زنجیره تامین توانمند شده دیجیتالی و پیشرفت عملکرد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(مهارتهای مدیریتی بر پیشرفت عملکرد(.
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطح معنیداری 160% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میشود که نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت و معنیدار بین مهارتهای مدیریتی و پیشرفت عملکرد میباشد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری 097% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میشود که نشان میدهد بین مهارتهای مدیریتی و پیشرفت عملکرد رابطه مثبت و معنیداری وجود ندارد و در بررسی این فرضیه با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی با توجه به سطح معنیداری023% که کمتر از05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد بین مهارتهای مدیریتی و پیشرفت عملکرد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.و در نتیجه حاصل از پژوهش دونگ(2009)این فرضیه تائید میگردد.
فرضیه9 : بین ابعاد مدیریت زنجیره تامین توانمند شده دیجیتالی و پیشرفت عملکرد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد(حمایت شریک بر پیشرفت عملکرد).
در شرکت هواپیمایی ایرانایر با توجه به سطح معنیداری000% که کمتر از 05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار بین حمایت شریک و پیشرفت عملکرد میباشد و در شرکت هواپیمایی ترکیش با توجه به سطح معنیداری054% که بیشتر از05% است این فرضیه رد میگردد که نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین حمایت شریک و پیشرفت عملکرد وجود ندارد و در بررسی این فرضیه با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی با توجه به سطح معنیداری000% که کمتر از 05% است این فرضیه تائید میگردد که نشان میدهد بین حمایت شریک و پیشرفت عملکرد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.و این فرضیه در نتیجه حاص از پژوهش دونگ(2009) تائید میگردد.
5-3 پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول پیشنهاد میشود شرکت ایرانایر زیر ساختهای فناوری خود را توسعه دهد و ایجاد یک رابطه مستمر با مشتریان از طریق وب در بلند مدت را در دستور کار خود قرار دهد و لازم است شرکت ترکیش در این زمینه تحقیقات و بررسیهای بیشتری انجام دهد و به منظور حفظ موقعیت خود،زیرساختهای فناوری خود را تقویت کند و تدابیر لازم جهت استقرار یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را اتخاذ نماید،در این راستا لازم است موانعی که باعث عدم ایجاد ارتباط با مشتری بصورت الکترونیکی می شوند،شناسایی و نسبت به رفع این موانع اقدامات لازم صورت پذیرد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد حسن و قبح عقلی

بستن منو