پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

سپس براساس موقعیت سنجی بعمل آمده مسیر حرکتی خود در محیط رقابتی(البته در فضای الکترونیکی و اینترنتی)را مشخص نمایند و تعیین کنند که چه استراتژیهای بازاریابی الکترنیکی را در پیش خواهند گرفت،در راستای استراتژی مورد نظر چه مزیتهای رقابتی را بایستی داشته باشند، برای ایجاد یا تقویت مزیتهای رقابتی مورد نظر در بازارهای اینترنتی چه شایستگیهای اطلاعاتی،ارتباطی و عملیاتی و به چه میزانی بایستی داشته باشند،شایستگیهای موجود بنگاه چقدر برای ایجاد مزیتهای لازم جوابگو است و به چه میزان بایستی این شایستگیها افزایش یابند.  

با مشخص شدن میزان شایستگیهای اطلاعاتی و ارتباطی و عملیاتی مورد نیاز،بایستی برنامهها،منابع و امکانات و روشهای لازم جهت ایجاد یا افزایش این شایستگیها بکار گرفته شود تا مزیتهای رقابتی مورد نیاز فراهم شوند.استراتژیهای بازاریابی با استفاده از مزیتهای ایجاد شده پیاده شوند و بنگاه به اهداف رقابتی خود در بازارهای اینترنتی دست یابد(آقازاده و اسفیدانی،1387).
فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
انجام هر پژوهش در واقع پیدا کردن راه حل مشکل یا مسئلهای میباشد که محقق با جستجو و جمعآوری اطلاعات در ارتباط با مسئله مورد نظر و تجزیه و تحلیل آن در پی حل مشکل است.هدف از انتخاب روش پژوهش این است که،محقق مشخص نماید با استفاده از چه روشی میتواند دقیق و آسان به نتایج پرسشها و فرضیات پژوهش برسد.پژوهش علمی فقط تفکر و تامل درباره واقعیتی که قبلا مشاهده شده است نیست،بلکه بیشتر کشف واقعیتی است که هنوز پنهان است یا درست مشاهده نشده است،لذا هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است،حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزای مورد تحقیق قرار دارد.منظور از روش تحقیق علمی پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روشهای آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد،در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازهگیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه،ظرفیت تعمیق،تشخیص،قضاوت و ابتکار است(شریفی،1376:35).
فصل سوم به بررسی روش اجرای پژوهش مربوط میشود.ابتدا نوع پژوهش از نظر روششناسی مشخص شده است و سپس جامعه آماری و مشخصات آن،حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری،روش جمع آوری دادهها پایایی و روایی ابزار و همچنین روش آماری مورد استفاده در این پژوهش به طور مفصل شرح داده شده است.
3-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع گردآوری،جزء پژوهش های توصیفی_پیمایشی است که در طی مراحل اجرای آن به دنبال توصیف روابط،بین عوامل شناخته شده فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی میباشد.و برای نحوه اجرای آن ابتدا با تشریح مبانی نظری پژوهش و توصیف شرایط موجود با طرح پرسشنامه و توزیع آن اطلاعات لازم جمعآوری شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSSو آموس با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است که هدف از آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص میباشد.به عبارت دیگر،پژوهشهای کاربردی،در جهت کاربرد عملی دانش،هدایت میشود در پژوهش توصیفی،هدف توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا رشته شرایط است. وش پیمایشی،روشی است برای به دست آوردن اطلاعات درباره دیدگاهها،باورها،نظرات و رفتارهای اعضای یک جامعه آماری که از راه انجام پژوهش بررسی میکند، اساس این پژوهش،مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از یک جامعه،تحت عنوان نمونه،به جامعه آماری میباشد.با توجه به متغییرهای ذکر شده که برای شناخت تأثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی:مقایسه شرکتهای هواپیمایی ترکیش و ایرانایر در شهر کرمانشاه در سال1392)آزمون میشود.
3-3 جامعه آماری،روش نمونهگیری وحجم نمونه
جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شرکتهای هواپیمایی ترکیش و ایرانایر به تعداد 105 نفردر سطح شهر کرمانشاه میباشند که بطور مستقیم بر فرآیند زنجیره تامین تاثیر میگذارند.
شیوه نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش،روش انتخاب تصادفی ساده است که در آن اصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت میگردد و نمونه انتخاب شده معرف جامعه آماری است و صفات آن با صفات جامعه همخوانی دارد.به عبارتی،منطق یا اساس آمار استنباطی رعایت شده است و برای تعیین نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
در این فرمول :
اشتباه مجاز = d
مقدار توزیع نرمال با سطح اطمینان =
احتمال انتخاب زیر جامعه مورد نظر = p و q = 1- p
حجم جامعه = N
حجم نمونه = n
بنابراین است. حال در فرمول فوق با جایگذاری و N=105 حجم نمونه به صورت زیر محاسبه می شود:
بنابراین در اینجا یک نمونه به حجم 83 نفر انتخاب میشود.که پس از توزیع پرسشنامهها،79 مورد از آن بصورت صحیح برگردانده شد که این تعداد مبنای کار آماری ما میباشد.
3-4 روشها و ابزار گردآوری دادهها
3-4-1 روشها:

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع صراط مستقیم

بستن منو