پایان نامه با موضوع سیستمهای اطلاعات مدیریت

پایان نامه با موضوع سیستمهای اطلاعات مدیریت

دانلود پایان نامه

-رحمان سرشت،حسین؛افسر،امیر(1387).”اثر تسهیم اطلاعات بر استراتژیهای رقابتی و عملکرد زنجیره تامین”.نشریه فناوری اطلاعات،دوره1،شماره1،صص37-48.  

-رزمی،جعفر؛دهقان،سمیه(1383).”نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین،بکارگیری وپیاده سازی آن”.اولین سمینار لجستیک،تهران.
-روغنی،مهناز؛بهرامزاده،حسینعلی؛منفردی راز،براتعلی(1388).”بررسی رابطه بین میزان مهارتهای مدیریتی مدیران و اثربخشی آنان در سازمانها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد”.پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد،شماره20.
-زرگر،محمود(1380).”مدلهای راهبردی درراهکارهای تجارت در اینترنت”.انتشارات بهینه،تهران.
-زرگر،محمود(1382).”اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات”.انتشارات بهینه،تهران.
-سپهوند،اکبر(1389).”مطالعه موانع مدیریت ارتباط با مشتری بطور الکترونیکی در شعب بانک ملی خرم آباد،پایان نامه کارشناسی ارشد.
-سرافرازی،مهرزاد؛معمارزاده،غلامرضا؛قربانی،امیر؛فیروزی،زهره(1386).”پارادایم مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در پروژه”.
-سرمدسعیدی،سهیل؛میرزایی،وحیدرضا(1383).”تجارت الکترونیک”.انتشارات پرسمان.
-سلطانی،فرزاد(1388).”آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری”.فصلنامه مدیریت فردا،ویژه نامه فناوری اطلاعات و مدیریت.
-سمیع زاده،رضا؛حسینی،رضا(1384).”مدیریت زنجیره تامین و فناوری اطلاعات”.دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،اصفهان.
-سیدجوادین،سیدرضا(1386).”مبانی سازمان و مدیریت”.نشرنگاه دانش،تهران.
-شریفی،پاشا(1376).”روشهای آماری در علوم رفتاری”.چاپ دوازدهم،تهران.
-شریعتمداری،مهدی(1384).”اصول و مبانی مدیریت”.انتشارات کوهسار،تهران.
-شفیعی،مرتضی؛رضایی،ذبیح اله؛ابراهیمی،عباس(1388).”مدیریت راهبردی زنجیره تامین”.انتشارات ترمه،تهران.
-شفیعی نیک آبادی،محسن؛فیضی،کامران؛الفت،لعیا؛تقوی فرد،محمدتقی(1391).”ساختاری چند بعدی جهت تبیین اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زنجیره تامین بر انتقال،اشتراک و توزیع دانش در زنجیره تامین صنعت خودروسازی:با تاکید بر بهبود عملکرد زنجیره تامین”.فصلنامه علمی-پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات،پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران،دوره28،شماره1،صص103-127.
-شکاری،امیر؛آخوندی،الهام؛فتح اللهی،فاطمه؛صیادمنش،شیده(1389).”یکپارچه سازی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری.”
-شکوری مقدم،محسن(1384).”حقوق تجارت الکترونیک”.انتشارات ذره،تهران.
-صادقی مقدم،محمدرضا؛مومنی،منصور؛نالچیگر،سروش(1388).”برنامه ریزی یکپارچه تامین،تولید وتوزیع زنجیره تامین بابکارگیری الگوریتم ژنتیک”.نشریه مدیریت صنعتی،دوره1،شماره2،صص71-88.
-صالحی صدقیانی،جمشید؛اخوان،مریم؛باب الحوائجی،مجید(1384).”مدیریت روابط با مشتری در تجارت بین بنگاهی”.فصلنامه مدیریت صنعتی،شماره8.
-صحرائیان،سیدمهدی(1386).”تجارت الکترونیک،مدیریت بازاریابی و فروش شبکه ای چندمرحله ای”.پروژه مطالعاتی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،انتشارات معارف.
-صرافی زاده،اصغر(1386).”فناوری اطلاعات در سازمان”.انتشارات میر،تهران.
-صرافی زاده،اصغر(1386).”سیستمهای اطلاعات مدیریت:رویکرد راهبردی”.چاپ دوم،انتشارات ترمه،تهران.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع رمزهای ایدئولوژیک

بستن منو