پایان نامه با موضوع 
سلامت اجتماعی، سلامت روان، روانشناسی، کارشناسی ارشد

پایان نامه با موضوع سلامت اجتماعی، سلامت روان، روانشناسی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

کاملاً مطمئن باشد که تصویر او تنها تصویری است که می تواند مشاهدات وی را توضیح دهد. او هرگز قادر نخواهد بود که تصویر خود را با مکانیزم واقعی مقایسه کند و حتی نمی تواند امکان چنین مقایسه ای را تصورکند. “انیشتن”
برای اتفاقات سازمانی، نمی توان توجیه های ساده یافت و برای آنها به سادگی علتهایی پیدا کرد. بعلاوه غالباً یافتن سرچشمه ها مقدور نیست زیرا منشأها معمولاً در فاصله ای بسیار دورتر از نتایج و علایم قرار دارند و نتایج و علایم بواسطه حلقه های تشدید کننده انحراف از معیار با اصل خود تفاوتی فاحش وغیر قابل تصور می یابند. “وایک”

۴-۲ استنباط فرضیه ها
فرضیه اصلی:بین سبک های حل مسئله با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد.
فرضH0: بین سبک های حل مسئله با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد.
فرضH1: بین سبک های حل مسئله با سلامت روان رابطه معناداری وجود ندارد.

One-Sample Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean

۸۰
۳.۸۲
۱.۰۷۴
.۰۹۸

One-Sample Test

Test Value = 0

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
۹۵% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper

۳۹.۰۰۵
۱۱۹
.۰۰۰
۳.۸۲۵
۳.۶۳
۴.۰۲

با توجه به نتایج بدست آمده مقدار sig حاصل شده .۰۰۰ می باشد که از مقدار ۰.۰۵ کمتر بوده بنابراین رابطه معناداری بین مؤلفه ها وجود دارد و بین سبک های حل مسئله با سلامت روان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه اول:بین سبک های حل مسئله و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضH0: بین سبک های حل مسئله و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضH1: بین سبک های حل مسئله و افسردگی رابطه معناداری وجود ندارد.

One-Sample Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean

۸۰
۴.۰۳
.۹۵۲
.۰۸۷

One-Sample Test

Test Value = 0

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
۹۵% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper

۴۶.۴۰۷
۱۱۹
.۰۰۰
۴.۰۳۳
۳.۸۶
۴.۲۱

با توجه به نتایج بدست آمده مقدار Sig حاصل شده .۰۰۰ بوده که از مقدار ۰.۰۵ کمتر بوده فرض H0 رد می شود بنابراین بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نشان از تأثیرگذار بودن سبک های حل مسئله بر روی افسردگی می باشد.

فرضیه دوم:بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد.
فرضH0: بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد.
فرضH1: بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه معناداری وجود ندارد.

One-Sample Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
S3
۸۰
۳.۵۸
۱.۱۲۷
.۱۰۳

One-Sample Test

Test Value = 0

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
۹۵% Confidence Interval of the Difference

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره حمایت از بزه دیدگان

Lower
Upper
S3
۳۴.۸۲۸
۱۱۹
.۰۰۲
۳.۵۸۳
۳.۳۸
۳.۷۹

با توجه به نتایج بدست آمده مقدار Sig حاصل شده .۰۰۲ بوده که از مقدار ۰.۰۵ کمتر بوده فرض H0 رد می شود بنابراین بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نشان از تأثیرگذار بودن سبک های حل مسئله بر روی اضطراب می باشد.

فرضیه سوم:بین سبک های حل مسئله و سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضH0: بین سبک های حل مسئله و سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضH1: بین سبک های حل مسئله و سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

One-Sample Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
S4
۸۰
۳.۶۵
۱.۱۳۵
.۱۰۴

One-Sample Test

Test Value = 0

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
۹۵% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
S4
۳۵.۲۲۸
۱۱۹
.۰۰۴
۳.۶۵۰
۳.۴۴
۳.۸۶

با توجه به نتایج بدست آمده مقدار Sig حاصل شده .۰۰۴ بوده که از مقدار ۰.۰۵ کمتر بوده فرض H0 رد می شود بنابراین بین سبک های حل مسئله و سلامت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نشان از تأثیرگذار بودن سبک های حل مسئله بر روی سلامت اجتماعی می باشد.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه
در این فصل به نتیجه گیری فرضیات تحقیق که در فصل چهارم مورد آنالیز آماری قرار گرفت می پردازیم و تک تک آنها را مورد بحث قرار می دهیم و محدویدت های تحقیق را مشخص می کنیم و در پایان برای تحقیقات دیگر در این زمینه پیشنهاداتی را طرح می کنیم.

۵-۲ نتیجه گیری فرضیات
فرضیه اصلی: بین سبک های حل مسئله با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده مقدار sig حاصل شده .۰۰۰ می باشد که از مقدار ۰.۰۵ کمتر بوده بنابراین رابطه معناداری بین مؤلفه ها وجود دارد و بین سبک های حل مسئله با سلامت روان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه اول: بین سبک های حل مسئله و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده مقدار Sig حاصل شده .۰۰۰ بوده که از مقدار ۰.۰۵ کمتر بوده فرض H0 رد می شود بنابراین بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نشان از تأثیرگذار بودن سبک های حل مسئله بر روی افسردگی می باشد.
فرضیه دوم: بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده مقدار Sig حاصل شده .۰۰۲ بوده که از مقدار ۰.۰۵ کمتر بوده فرض H0 رد می شود بنابراین بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نشان از تأثیرگذار بودن سبک های حل مسئله بر روی اضطراب می باشد.
فرضیه سوم: بین سبک های حل مسئله و سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده مقدار Sig حاصل شده .۰۰۴ بوده که از مقدار ۰.۰۵ کمتر بوده فرض H0 رد می شود بنابراین بین سبک های حل مسئله و سلامت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نشان از تأثیرگذار بودن سبک های حل مسئله بر روی سلامت اجتماعی می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت دوگانه رسمی‌ و غیر رسمی

۵-۳ محدودیت های پژوهش
۱- کمبود مطالب و منابع کافی برای دست یابی به جزئیات بیشتر سبک های حل مسئله افراد به دلیل نو بودن این موضوع در جامعه.
۲- کمبود فضا و اماکانات در زمینه تحقیق
۳- عدم همکاری خیلی از دانش آموزان در زمینه پر کردن پرسشنامه ها
۴- کوچک بودن محیط و جامعه نتایج را واقعی جلوه نمی دهد.
۵- محدود بودن شهرستانها از هر نظر برای انجام کارهای پژوهشی
۶- احتیاط آزمودنی ها در پاسخ درست دادن به تعدادی از سوالات در حضور معلمان

۵-۴ پیشنهادات
۱- پیشنهاد می شود این تحقیق را در سطح استان یا حتی کشور انجام داده تا نتایج بسیار واقعی تر و بهتر کسب شود.
۲- پیشنهاد می شود تیم های تحقیقاتی و پژوهشی این موضوع جدید را در زمره کارهای پژوهشی خود قرار دهند.
۳- پیشنهاد می شود دانشگاه حمایت های کافی را از دانشجویان بنمایند تا فرآیند تحقیق بهتر و گسترده تر شود.
۴- فرهنگ سازی افراد جامعه از طریق رسانه های ملی، روزنامه و یا ادارات و ارگانهای مربوط به افراد در جهت همکاری و پاسخگویی صحیح به سوالات پژوهشگران ؛
۵- ارائه برنامه برای دانش آموزان جهت همکاری لازم برای در اختیار قرار دادن اطلاعات به پژوهشگران ؛
۶- پیشنهاد می شود از ابزارها و متغیرهای دیگری جهت سنجش سلامت عمومی و سبک حل مسئله استفاده شود.

منابع
منابع فارسی
* آزاد ، حسین . ( ۱۳۷۵) . ، آسیب شناسی روانی . تهران ، انتشارات بعثت .
* آقاجانی ، مریم . ( ۱۳۸۱) . ، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و منبع کنتر ل نوجوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا ( س) .
* ابراهیم بیگی ، حسن.(۱۳۷۵ ).، بررسی استرس و شیوه مقابله خانواده های دارای کودکان عقب مانده ذهنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز .
* الیس ، آلبرت و هارپر ، رابرت .( ۱۳۷۷). ، زندگی عاقلانه ، ترجمه مهرداد فیروز بخت ، تهران : انتشارات رشد.
* اتکینسون ، ریچارد .( ۱۳۷۳) . زمینه روانشناسی ، ترجمه براهنی و همکاران ، جلد ۱ و ۲ ، تهران : انتشارات رشد .
* احمدی زاده ، محمد جواد . ( ۱۳۷۳). ، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر برخی از ویژگی های شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی بهزیستی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، روانشناسی تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی.
* ارجمند ، الهام. ( ۱۳۸۲). ساخت و استاندارد کردن یک آزمون ایرانی برای سنجش خلاقیت ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
* ارونسون ، الیوت. ( ۱۳۷۰) . روان شناسی اجتماعی ، ترجمه حسین شکر کن تهران : انتشارات رشد.
* اسلامی نسب ، علی ، . (۱۳۷۳) . روان شناسی اعتماد به نفس ، تهران : انتشارات مهرداد .
* اسماعیلی ، محمد . ( ۱۳۸۰) ، بررسی اثر آموزش درس مهارت های زندگی در تعامل با شیوه های فرزند پروری ، بر عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل ، فصلنامه پیام مشاور ، سال سوم ، شماره ۶ ، انتشارات ورای دانش .
* انجمن روانپزشکی آمریکا . ( ۱۳۷۴). ، طبقه بندی اختلالات روانی بر حسب DSM-IV ، ترجمه پور افکاری، تهران : انتشارات آزاد.
* برنز ، دیوید،( ۱۳۷۰) . روان شناسی افسردگی ، ترجمه مهدی قراچه داغی ، تهران : انتشارات روشنگران.
* بروین ، ک . ( ۱۳۷۶) . بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی . ترجمه مجید محمود علیلو؛ عباس بخشی پور رودسری وحسن صبوری مقدم . تبریز : نشر روان پویا.
* بیابانگر ، اسماعیل ،(۱۳۸۰). روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان ، تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان .
* بیابانگرد ، اسماعیل ( ۱۳۷۰). ، بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان های شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی .
* پاشا شریفی ، حسن ، نجفی زند، جعفر . ( ۱۳۸۰) .، روش های آماری در علوم رفتاری ،تهران : انتشارات سخن .
* تمنایی فر ، محمد رضا. ( ۱۳۷۲) . بررسی رابطه درماندگی آموخته شده و افسردگی در بیماران افسرده ۴۵-۲۰ ساله و مقایسه آنها با افراد غیر افسرده (پایان نامه کارشناسی ارشد) . دانشگاه علامه طباطبایی .
* خدا رحیم ، سیامک و همکاران .( ۱۳۷۷). روانشناسی زنان ، اهواز: انتشارات مردمک .
* دادستان ، پریرخ . ( ۱۳۷۶) . روانشناسی مرضی تحولی . تهران : انتشارات سمت.
* دنیوی ، رضا.(۱۳۸۲). بررسی رابطه بین جنس ، منبع کنترل ، خلاقیت در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن .

مطلب مرتبط :   پایان نامه روانشناسی : عدم تقارن اطلاعات

* ذوالفقاری ، علیرضا.(۱۳۷۴).

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو