پایان نامه با موضوع زندگی اجتماعی و فرهنگی

پایان نامه با موضوع زندگی اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه

 

در مبحث ساختار زبانی و ادبی آثار مورد مطالعه به این نتیجه رسیدیم که مولف از شیوه های سبکی خاصی در استفاده از واژگان،ترکیبات،افعال،اصطلاحات،و همچنین صنایع ادبی و بدیعی گوناگون برای ساختن طنز و خلق موقعیت های طنز آمیز در کلام خود بهره گرفته است.در واقع می توان گفت که در موارد متعددی مولف با ایجاد تغییر در قوانین و ضوابط کلی استفاده از مباحث زبانی و ادبی موفق به ارائه ی طنزی قوی و جذاب به مخاطب شده است.
در بخش موضوعات به این نتیجه رسیدیم که مولف به مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی عصر خود نگاه تیز بینانه ای داشته و تقریباًتمام موارد و مولفه های زندگی اجتماعی و فرهنگی مردمان عصر خود را با زبان طنز آمیز نقد وبیان کرده است.همچنین در این بخش با مطالعه و بررسی دقیق موضوعات مختلف به این نتیجه نیز رسیدیم که مولف در این آثار به مسائل سیاسی عصر خود نپرداخته و اصولاً علاقه مند به ورود به این مسائل هم نبوده است،در این مورد می توان بحران ها و اختناق شدید فضای سیاسی کشور در سال های نگارش این آثار را به عنوان اصلی ترین و مهم ترین دلیل این امر به شمار آورد.
در فصل پایانی وآخرین مقوله ی بررسی شده بر روی آثار مورد مطالعه به این نتیجه رسیدیم که داستان های کوتاه این آثار و مجموعه ها از ساختارهای مشابه و همسانی در زمینه ی موضوعات،نحوه ی داستان پردازی و شخصیت های حاضر در داستان ها برخوردار هستند و به طور کلی باید گفت که در داستان های مطالعه شده،زنجیره ی یکسانی از اتفاقات،رخدادها،چگونگی حضور شخصیت ها و نحوه ی برخورد و عمل شخصیت ها در داستان ها قابل مشاهده است.
پیشنهادات
اگرچه در زمینه ی طنز در ادبیات معاصر کارهای نسبتاً فراوانی انجام شده است اما باید گفت که هنوز هم آثار طنز ارزشمندی وجود دارند که با بررسی و مطالعه ی دقیق این آثار می توان نمای کلی ای از نحوه ی طنز پردازی و شیوه های خاص و ظریف این هنر ادبی را ترسیم و معرفی نمود.مطالعه،تحقیق و بررسی بر روی آثار طنز برجسته را به دانشجویان زبان و ادبیات فارسی پیشنهاد می نمایم.
همچنین در زمینه ی نظریه های ادبی مختلف که در ادبیات جهان مطرح شده و هر روز هم در حال تکامل وپیشرفت است،در ادبیات فارسی جای کار بسیار فراوان است;از نقد و تحلیل و تبیین نظریه های مختلف ادبی گرفته تا مطالعه و تحلیل آثار ادبی طبق این نظریه ها.به خصوص در ادبیات فارسی آثار فراوانی-هم از ادبیات کلاسیک و هم از ادبیات معاصر-وجود دارند که قابلیت مطالعه از این منظر را دارا می باشند،مطالعه ی این آثار طبق نظریه های نوین ادبیات جهان و انطباق آن ها با ساختارهای بنیادین این نظریه ها می تواند در شناساندن آثار برجسته ی ادبیات فارسی به ادبیات دیگر ملت ها بسیار تاثیر گذار باشد.
فهرست منابع
-آرین پور،یحیی.از صبا تا نیما.دو جلد،تهران:زوار،چاپ ششم،(1375).
-احمدی،بابک.ساختار و تاٌویل متن.تهران:نشر مرکز،چاپ یازدهم،(1388).
-اخوت،احمد.دستور زبان داستان.اصفهان:نشر فردا،چاپ اول،(1371).
-اسکولز،رابرت.درآمدی بر ساختار گرایی در ادبیات.ترجمه ی فرزانه طاهری،تهران:نشر مرکز،چاپ دوم،(1383).
-اصلانی(همدان)،محمد رضا.فرهنگ واژگان واصطلاحات طنز.تهران:کاروان،چاپ اول،(1385).
-انوشه،حسن.فرهنگنامه ی ادبی فارسی.جلد دوم،تهران:سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ دوم،(1381).
-ایگلتون،تری.پیش درآمدی بر نظریه ی ادبی.ترجمه ی عباس مخبر،تهران:نشر مرکز،چاپ سوم،(1383).
-برتنس،هانس.مبانی نظریه ی ادبی.ترجمه ی محمدرضا ابوالقاسمی،تهران:نشر ماهی،چاپ اول،(1384).
-بی نیاز،فتح الله.((جایگاه عینیت و واقعیت در روایت شناسی)).نافه،سال نهم،شماره 40،(آذر1387/اردیبهشت1388):37-32.
-پروینی،خلیل; ناظمیان،هومن.((الگوی ساختار گرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روایت شناسی)).پژوهش زبان و ادبیات فارسی،شماره ی یازدهم،(پاییز و زمستان 1387):203-183.
-پلارد،آرتور.طنز.ترجمه ی سعید سعیدپور،تهران:نشر مرکز،چاپ چهارم،(1378).
-تایسن،لیس.نظریه های نقد ادبی معاصر.ترجمه ی مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی،تهران:نشر نگاه امروز/حکایت قلم نوین،چاپ اول،(1387).
-تودوروف،تزوتان.نظریه ی ادبیات.ترجمه ی عاطفه طاهایی، تهران:اختران،چاپ اول،(1385).
_________.بوطیقای نثر.ترجمه ی انوشیروان گنجی پور،تهران:نشر نی،چاپ اول،(1388)
-تولان،مایکل.روایت شناسی:درآمدی زبان شناختی-انتقادی.ترجمه ی فاطمه علوی و فاطمه نعمتی،تهران:سمت،چاپ اول،(1386).
-جوادی،حسن.تاریخ طنز در ادبیات فارسی.تهران:کاروان،چاپ اول،(1384).
-حالت،ابوالقاسم.مجموعه ی آثارطنز.دوجلد،تهران:گوتنبرگ،چاپ اول،(1376).

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره ارزش در معرض ریسک

بستن منو