پایان نامه با موضوع تعریف معیار

پایان نامه با موضوع تعریف معیار

دانلود پایان نامه

خطا  

SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1
مجموع
SST
n-1
تصمیمگیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.
تعریف معیارهای NFI، RFI، IFI، CFI، RMR، GFI، AGFI و RMSEA در نرم افزار آموس:
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل(مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست به این مدل،مدل پایه نیز گفته میشود)با مدل پیشنهادی مورد نظر میپردازد.این شاخص هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه میشود:
به طوری که، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت زیر محاسبه میشود:
که در فرمول فوق، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند.هر چه مقدار RFI به یک نزدیکتر باشد،مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه میشود:
به طوری که A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند.هر چه مقدارIFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسهای است و به صورت زیر محاسبه میشود:
در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف میشوند. هر چه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
RMR: این شاخص نشان دهنده ریشه میانگین مربعات باقی ماندهها میباشد.فرض کنید مشاهدات در i سطر، j ستون و k طبقه قرار داده شده باشند. فرمول RMR به صورت زیر میباشد:
در فرمول فوق و به ترتیب نشان دهنده کوواریانس و واریانس مشاهدات هستند و نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل است.هر چه مقدارRMR به صفر نزدیکتر باشد مدل مناسبتر است.
GFI : شاخص نیکویی برازش است که داری فرمول زیر میباشد:
در این فرمول نشان دهنده ماتریس وزنها،و نیز نشان دهنده بردارهای واریانس و کوواریانس مشاهدات هستند که توسط مشاهدات برآورد شدهاند.مقدار GFI همواره کمتر از 1 است.هر چه مقدار GFI به عدد یک نزدیک باشد مدل مناسبتر است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد براعت استهلال

بستن منو