پایان نامه با موضوع تحلیل ساختاری

پایان نامه با موضوع تحلیل ساختاری

دانلود پایان نامه

 

اعطاکننده آقای نؤادی/ بهرام دریافت کننده بهرام/آقای نؤادی
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: خسته شدن بهرام از زندگی متأهلی و تلاش او برای یک شب خوشگذارنی به سبک زندگی قبل از ازدواجش، ملاقات نؤادی و بهرام با یکدیگر در کافه، ملاقات بهرام و همسرش در خیابان، قهر کردن همسر بهرام و تلاش بهرام برای آشتی کردن با او، زنجیره های اجرایی این روایت هستند.
ـ زنجیره ی انفصالی: خروج بهرام از خانه، ورود بهرام به کافه و خروج از آن جا، ورود و خروج نؤادی و همسرش در کافه، رفتن همسر بهرام به خانه ی پدرش و رفت و آمدهای متعدد بهرام به آن جا برای دلجویی از همسرش و برگشتن مجدد همسر بهرام به خانه شان، زنجیره های انفصالی این روایت به شمار می روند.
ـ زنجیره ی میثاقی: قول و قرار گذاشتن نؤادی با بهرام در مورد این که صورت حساب کافه را نؤادی پرداخت خواهد کرد و عملی نشدن این قرار، نقشه کشیدن بهرام برای فریب همسرش و به تنهایی بیرون رفتن، اعلام قیمت غذاها به بهرام از طریق صورت حساب کافه و نقشه ی آقای نؤادی برای فریب همسرش و معرفی بهرام به او به عنوان یک دوست، زنجیره های میثاقی این روایت محسوب می شوند.
37-گربه را در حجله باید کشت
سوسن که به تازگی ازدواج کرده و با مادر شوهرش اختلافات فراوانی دارد تصمیم می گیرد که از راه دوستی با مادر شوهرش در آید و در موقع مناسب بدی های او را تلافی کند، از طرف دیگر زهرا خانم مادر شوهر سوسن هم قصد دارد که با نوع رفتار خودش بر رفتارسوسن مسلط شود و پیش دوستان خود هم اظهار قدرت می کند و چنین وانمود می کند که با کارهای خود سوسن را مجبور به اطاعت از خودش کرده است…… ولی در پایان داستان سوسن که موظف بوده برای زهرا خانم و دوستانش غذا بپزد پس از چیدن هر یک از مواد غذایی به صورت خام و غیر آماده بر روی میز آن ها را برای صرف ناهار دعوت می کند و با این کار خود و حرف هایی که به زهرا خانم می زند نه تنها به دوستان او می فهماند که سوسن زیر دست زهرا خانم نیست بلکه حرف ها و بدی های زهرا خانم را هم تلافی می کند و به نوعی او را در جنگ عروس و مادر شوهر مغلوب می کند.
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت سوسن و زهرا خانم هر دو فاعل هستند و هدف هر یک از آن ها هم مقابله با طرف مقابل و تسلط بر اوست. سوسن با تظاهر به فرمانبری از زهرا خانم نقش یاری رسان را بر عهده دارد و هم به زهرا خانم کمک می کند که بر رفتار و اعمال او مسلط شود و هم به خودش کمک می کند که بتواند در سر موقع کارهای زهرا خانم راتلافی کند. همچنین هر دو شخصیت ـ زهرا خانم و سوسن ـ نقش باز دارنده را هم دارند و مانع از این می شوند که طرف مقابل بتواند زورگویی کند.
در این روایت سوسن نقش اعطا کننده را هم دارد و زهرا خانم و مهمانانش دریافت کننده محسوب می شوند.
فاعل سوسن/زهرا خانم هدف مقابله با یکدیگر
بازدارنده زهرا خانم/سوسن یاری رسان سوسن
اعطاکننده سوسن دریافت کننده زهرا خانم و مهمانانش
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: تلاش زهرا خانم برای تسلط بر سوسن، انجام کارهای مختلف خانه توسط سوسن، درگیری و بگومگوهای زهرا خانم و سوسن، پذیرایی سوسن از مهمانان زهرا خانم، زنجیره های اجرایی این روایت هستند.
ـ زنجیره ی انفصالی: ورود و خروج های زهرا خانم و سوسن در اتاق های مختلف خانه، حضور مهمانان در خانه ی زهرا خانم، رفت وبرگشت های متعدد سوسن در اتاق پذیرایی، خروج زهرا خانم از اتاق پذیرایی، رفتن سوسن به داخل آشپزخانه و رفتن زهرا خانم و مهمانان بر سر میز غذا و تغییر ناگهانی رفتار سوسن، زنجیره های انفصالی این روایت محسوب می شوند.
ـ زنجیره ی میثاقی: نقشه کشیدن سوسن برای مقابله با مادر شوهرش و انجام این نقشه از سوی او، قرار مهمانی هفتگی زهرا خانم و دوستانش و قول دادن سوسن به زهرا خانم در مورد پذیرایی عالی از مهمان ها هنگام ظهر و درست کردن ناهار و انجام ندادن این کار از سوی او، زنجیره های میثاقی این روایت را شکل داده اند.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ارزش های بنیادین

5-2-2 نتایج کلی تحلیل ساختاری داستان ها
پس از بررسی و تحلیل دقیق داستان ها می توان مولفه های موجود در الگوی ساختاری گرماس را به این صورت در داستان های مورد مطالعه نشان داد:
تمام داستان های بررسی شده دارای دو کنشگر فاعل و هدف و همچنین زنجیره ی اجرایی هستند.در تعداد 70 داستان (75 درصد)،از کل داستان ها کنشگر یاری رسان حضور دارد.
89داستان (95درصد)، دارای کنشگر مخالف هستند و 67 داستان( 72درصد)، هم دو کنشگر اعطا کننده و دریافت کننده را دارند.
در 92 داستان (98 درصد)، زنجیره ی انفصالی وجود دارد،همچنین در 75 داستان ( 80 درصد) داستان ها زنجیره ی میثاقی قابل مشاهده است.

بستن منو