پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

دانلود پایان نامه

دو کنشگر اعطاکننده و دریافت کننده در این روایت حضور ندارند.  

فاعل مستاجر(دوست مولف)/مالکین هدف اقامت طولانی مدت در منزل کرایه ای/اجبار مستاجر به تخلیه ی خانه
بازدارنده مالکین/- یاری رسان -/دوستان مالکین
اعطاکننده ____ دریافت کننده ____
ب) زنجیره های روایی
-زنجیره ی انفصالی: پررنگ ترین زنجیره ی روایی که در این داستان وجود دارد و در واقع اساس شکل گیری داستان هم محسوب می شود زنجیره ی انفصالی است که شامل ورود و خروج های متعدد و پی در پی راوی به محلات و خانه های مختلف است.
-زنجیره ی میثاقی: همچنین زنجیره ی میثاقی که در این داستان شامل تعیین نرخ های متفاوت کرایه از سوی مالکین و انعقاد و بر هم زدن قرارداد از سوی مالکین و راوی می شود، در این روایت نقش تأثیرگذاری در نحوه ی شکل گیری دیگر حوادث روایت دارد.
-زنجیره ی اجرایی: سکونت راوی در خانه های مختلف، نحوه ی برخورد مالکین با راوی و روش های مختلف آن ها برای مجبور کردن راوی به تخلیه ی خانه ها، جستجوی راوی برای پیدا کردن خانه ی مناسب با درآمدش زنجیره های اجرایی داستان محسوب می شوند.
8-سرنوشت مرد دوزنه
راوی داستان تصمیم می گیرد که در عید نوروز به یکی از شهرستان ها مسافرت کند تا ضمن دیدن مکان های تاریخی و تفریحی آن شهر با استفاده از امکانات خاص شهری در ایام نوروز استراحتی هم بکند، اما برخلاف تعاریف یکی از دوستانش که در واقع محرک اصلی او برای انجام این مسافرت بوده با مشکلات و کمبودهای زیادی مثل نبود مکان مناسب برای اقامت، کمبود مواد غذایی و شلوغی بیش از حد شهر رو به رو می شود و فوراً به تهران بر می گردد و می بیند اتفاقاً اوضاع این شهر بسیار بهتر از دیگر ایام سال است. به سراغ دوستش می رود و می بیند که اوهم به مسافرت نرفته و از او می پرسد که تو چرا با وجود آن همه تعریفی که از شهرستان های مختلف در روزنامه ها کرده ای، خودت به مسافرت نرفته ای و دوستش بعد از تعریف یک حکایت به او این طور پاسخ می گوید:
…. حالا حکایت من است. من هم آن مقاله ها را می نوشتم و هی نعنا داغش را زیاد می کردم که دهن این و آن آب بیفتد و هی بروند و تهران را خلوت کنند تا ما لااقل در طی دو هفته ی عید در این شهر نفس راحتی بکشیم وگرنه آدم که در شهر آبا و اجدادی و خانه و زندگی خود چندان راحت نیست چطور ممکن است در شهرهای غریب آن هم با وضع نامساعدی که شلوغی عید پیش می آورد راحت زندگی کند؟
-تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این داستان شاهد دو کنشگر فاعل هستیم. یک دوست راوی که هدفش تعریف و تمجید از شهرستان های مختلف و ترغیب مردم به مسافرت به آن شهرستان ها و در نتیجه خلوت شدن شهر تهران بوده است. در این قسمت افراد مختلف و ساکنین شهر تهران در واقع با مسافرت خود به جاهای دیگر، غیر مستقیم نقش کنشگر یاری رسان را ایفا کرده اند. همچنین راوی داستان هم فاعل است و هدف او مسافرت به یکی از شهرستان ها و استفاده از محسنات ذکر شده در مقاله ی دوستش درباره ی آن شهرستان است. دوست راوی(نویسنده ی مقاله) به نوعی هم محرک او برای انجام مسافرت است و هم نقش یاری رسان را بر عهده دارد. و عوامل مختلفی مثل ازدحام بیش از حد جمعیت در آن شهرستان و کمبود امکانات مختلف مثل محل استراحت و مواد غذایی هم بازدارنده محسوب می شوند.
دوست راوی در این داستان اعطاکننده و خانواده اش دریافت کننده محسوب می شوند
فاعل دوست راوی/راوی هدف ترغیب مردم به مسافرت در نوروز/سپری کردن تعطیلات در شهرستان
بازدارنده -/شلوغی شهرستان و نبود امکانات یاری رسان ساکنین شهر تهران/دوست شهرستانی راوی
اعطاکننده دوست راوی دریافت کننده خانواده ی دوست راوی
ب) زنجیره های روایی
-زنجیره ی اجرایی: نوشتن مقاله و تعریف از شهرستان های مختلف توسط دوست راوی، مسافرت راوی به شهرستان، نبودن امکانات در شهرستان، خلوت و خوش آب و هوا بودن تهران و ماندن دوست راوی در تهران و نرفتن او به مسافرت زنجیره های اجرایی این داستان هستند.
-زنجیره ی انفصالی: رفتن راوی به مسافرت و برگشتنش به تهران، رفت و آمدهای راوی و خانواده اش در شهرستان و رفتن راوی پیش دوستش زنجیره های انفصالی روایت محسوب می شوند.
-زنجیره ی میثاقی: تصمیم راوی برای رفتن به مسافرت و انتخاب شهرستان با تکیه بر مقاله ی دوستش، مغایرت کامل اوضاع واقعی شهرستان با تعریفات دوست راوی، پیش بینی دوست شهرستانی راوی در مورد اوضاع نامساعد و کمبود مواد غذایی و درست درآمدن این پیش بینی و هدف دوست راوی از نوشتن مقالات زنجیره های میثاقی داستان هستند.
9-فصل شمع و چراغ نفتی
راوی داستان که از طرف دوستانش برای شرکت در مهمانی خاصی دعوت شده است به آنها پاسخ رد می دهد و در وجود خود احساس غرور می کند که با عزم و اراده توانسته است کارهای ادبی و مطالعه را بر تفریحات دیگر ترجیح دهد و در حالی که به سخنان بزرگان درباره ی اراده و عزم راسخ فکر می کند در حال برگشتن به خانه است که ناگهان برق خیابان و خانه ها قطع می شود. راوی برای رسیدن به خانه ی خود به خاطر تاریکی راه با مشکلاتی مثل گیر کردن پایش به چاله و افتادن به زمین و پاگذاشتن روی دم یک سگ رو به رو می شود و هنگامی که به خانه می رسد علیرغم قطع برق تصمیم می گیرد که به نوشتن بپردازد اما به خاطر نبودن شمع تصمیم می گیرد که به سر خیابان رفته و شمع بخرد اما با وجود رفتن به چند مغازه ی مختلف موفق به تهیه ی شمع نمی شود و با عصبانیت به خانه بر می گردد، یکی از دوستانش با او تماس گرفته و مجدداً او را به شرکت در مجلس عیش و نوش خودشان دعوت می کند و او هم برای رفع عصبانیت ناشی از خاموشی برق این بار این دعوت را می پذیرد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بعد رشد و یادگیری

بستن منو