پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

دانلود پایان نامه

-….. بی معطلی دعوتش را پذیرفتم و رفتم چون به قدری عصبانی بودم که دیگر اگر برق هم روشن می شد فکرم کار نمی کرد و نمی توانستم چیزی بنویسم. دو ساعت بعد در حالی که تلو تلو خوران به خانه می آمدم به یادم افتاد که امشب قسمتم همان عیش و نوشی بود که از اول رفقا پیشنهاد می کردند و زیر بار نرفتم، آخر هم همان قسمتم شد. در این جا کارها به نصیب و قسمت است نه به عزم و اراده…  

آنچه نصیب است نه کم می دهند گرنستانی به ستم می دهند
-تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت راوی نقش کنشگر فاعل را بر عهده دارد. در ابتدا هدف او مقاومت در برابر دوستان و عدم شرکت در مهمانی آنان است. اگرچه او ابتدا به این هدف خود می رسد اما در پایان داستان شرایط به گونه ای می شود که او بالاخره در آن مهمانی شرکت می کند و در واقع به هدف خود نمی رسد. عزم و اراده ی راسخ راوی در ابتدای داستان نقش کنشگر یاری رسان را دارد و عصبانیت او به خاطر خاموشی برق و موفق نشدن در انجام کارهایی که تصمیم گرفته بود به عنوان مخالف و بازدارنده محسوب شده و مانع از رسیدن او به هدفش شده اند. در این قسمت دوستان راوی اعطاکننده و خود او دریافت کننده به شمار می روند.
در طول داستان راوی اهداف دیگری را هم دنبال می کند که مهم ترین آن نوشتن مطالب مورد نظرش است که به خاطر قطع برق و نبودن شمع به این هدف نمی رسد و در واقع این عوامل را می توان بازدارنده نامید.
هدف دیگر راوی تهیه ی شمع است که به این هدف هم به خاطر نبودن برق و کمبود کالاهای مورد نیاز به خاطر تقاضای فراوان مردم نمی رسد. در این قسمت هم این عوامل در نقش کنشگر مخالف در روایت عمل می کنند.
فاعل راوی هدف شرکت نکردن در میهمانی دوستان/نوشتن مقاله
بازدارنده خاموشی برق /نبودن شمع یاری رسان اراده ی قوی راوی/-
اعطاکننده دوستان راوی دریافت کننده راوی
ب) زنجیره های روایی
-زنجیره ی میثاقی: اساس شکل گیری این داستان زنجیره های میثاقی محسوب می شوند که شامل قرار برگزاری مجلس مهمانی در عصر روز یکشنبه ـ طبق قرار قبلی ـ از سوی دوستان راوی و تصمیم راوی برای شرکت نکردن در این مجلس است که نهایتاً راوی عهدی را که با خود بسته می شکند و در مهمانی مذکور شرکت می کند.
-زنجیره ی اجرایی: تلاش راوی برای عبور از کوچه ها و خیابان های باریک، تلاش برای به اتمام رساندن مطلب ناتمام از سوی راوی، تلاش راوی برای تهیه ی شمع، دعوت شدن مجدد راوی به مجلس مهمانی دوستان و پذیرفتن این دعوت از سوی راوی زنجیره های اجرایی داستان محسوب می شوند.
-زنجیره ی انفصالی: رفتن راوی از شرکت به خانه اش، رفتن اعضای خانواده ی راوی به پشت بام به خاطر خاموشی برق، رفتن راوی به چند مغازه برای تهیه ی شمع، برگشتن از مغازه ها و رفتن به خانه و رفتن راوی به مجلس مهمانی و برگشتن مجدد او به خانه اش زنجیره های انفصالی روایت را تشکیل داده اند.
10-کمدی خانه تکانی
در این داستان که به شیوه ی راوی دانای کل بیان شده است، چند نفر از ساکنین یک خانه که قصد خانه تکانی قبل از نوروز دارند، قالیچه ی خود را وسط کوچه می تکانند که خاکش گرفته شود، این موضوع باعث ناراحتی و شکایت همسایه ها می شود اما کسانی که در حال انجام این کار هستند نه تنها به ناراحتی همسایه ها اهمیتی نمی دهند بلکه جواب آن ها را هم می دهند و به این ترتیب در کوچه جار و جنجالی به راه میافتد، اما باز هم رقیه خانم(صاحب قالیچه) حاضر نیست که به حرف همسایه ها گوش بدهد تا این که بالاخره یکی از اهالی محل متوسل به زور می شود و غائله را ختم می کند.
-بالاخره پای زور در کار می آید و قولتشن آقای گردن کلفتی چاقویی به رقیه خانم نشان می دهد و می گوید: این چاقو را می بینی؟ زود تا قالیت با این چاقو از وسط دو تکه نشده جمعش کن و ببر. این جا دیگر رقیه خانم جا می زند و قالی را جمع می کند و قال را می کند.
-تحلیل داستان
الف) کنشگران
ساکنین خانه ای که در آن مشغول خانه تکانی هستند در این روایت نقش کنشگر فاعل را بر عهده دارند و هدف آن ها هم گرفتن گرد و خاک قالیچه در وسط کوچه است. اهالی محل که به این کار اعتراض می کنند در نقش بازدارنده در روایت حضور دارند و رقیه خانم که به حمایت از افرد خانواده اش می پردازد و با اهالی محل بگومگو می کند ابتدا نقش یاری رسان را دارد ولی در ادامه که جار و جنجال بیشتر می شود خود رقیه با پافشاری زیاد قصد ادامه ی کار را دارد و به نوعی نقش فاعل را بر عهده گرفته است و هدف هم همان تکاندن قالیچه وسط کوچه است. در این قسمت شخص گردن کلفتی که با چاقو رقیه خانم را تهدید می کند نقش بازدارنده را دارد.
از طرف دیگر می توان گفت که اهالی محل فاعل هستند و هدف آن ها ممانعت از کار رقیه خانم و خانواده اش است و شخص چاقو به دست به عنوان یاریگر در رسیدن آنها به هدفشان کمک می کند.
دو کنشگر اعطاکننده و دریافت کننده در این روایت حضور ندارند.
فاعل خانواده ی رقیه خانم هدف تکاندن گرد وخاک فرش در وسط کوچه
بازدارنده همسایه ها/آقای گردن کلفت یاری رسان رقیه خانم

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع همبستگی پیرسون

بستن منو