پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

پایان نامه با موضوع تحلیل داستان

دانلود پایان نامه

 

قدرت ا… در این روایت نقش کنشگر فاعل را برعهده دارد و هدف اصلی او پیدا کردن کاری مناسب و استخدام در مؤسسه ای در تهران است، نصرا… خان نقش یاری رسان را دارد و مشاجره و دشمنی قدرت ا… با رئیس مؤسسه ـ‌ به خاطر نشناختن او ـ نقش عامل بازدارنده را دارد. قدرت ا… اهداف فرعی دیگری هم دارد که یکی پیاده روی و گردش در کوچه های خلوت شهر تهران است و در این قسمت سگ درنده نقش بازدارنده را دارد و هدف دیگر قدرت ا… انتقام از سگ و صاحب آن است که در این قسمت می توان سخنان خانواده ی نصرا… را عامل یاری رسان محسوب کرد.
در این روایت پدر قدرت ا… نقش کنشگر اعطا کننده را دارد و نصرا… خان دریافت کننده است. همچنین نصرا… خان نقش اعطا کننده را هم بر عهده دارد و قدرت ا… دریافت کننده محسوب می شود.
فاعل قدرت ا… هدف استخدام در موسسه ای در تهران
بازدارنده مشاجره و دشمنی قدرت ا…بارییس(ناآگاهانه) یاری رسان نصرا… خان
اعطاکننده پدرقدرت ا…/ نصرا… خان دریافت کننده نصرا… خان/ قدرت ا…
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: تلاش قدرت ا… برای پیدا کردن شغل مناسب، پذیرایی کردن پدر قدرت ا… از نصر ا… خان، معرفی قدرت ا… به رئیس موسسه از طرف نصرا… خان، پذیرایی نصرا… خان از قدرت ا…، پیاده روی قدرت ا… در کوچه، حمله کردن سگ به قدرت ا… و تلاش قدرت ا… برای مبارزه با سگ، مشاجره و زد و خورد قدرت ا… با صاحب سگ و همچنین زخمی کردن سگ توسط قدرت ا… زنجیره های اجرایی این روایت را تشکیل داده اند.
ـ زنجیره ی میثاقی: قول و قرار گذاشتن نصرا… خان با مدیر موسسه برای استخدام قدرت ا…، تصمیم قدرت ا… برای انتقام گرفتن از سگ و صاحب سگ، زنجیره های میثاقی این داستان هستند.
ـ زنجیره ی انفصالی: ورود قدرت ا… به تهران، رفتن قدرت ا… به داخل کوچه ها و محله های مختلف، ورود قدرت ا… به خانه ی شخص غریبه از ترس سگ، ورود و خروج قدرت ا… در کلانتری، برگشتن قدرت ا… به خانه ی نصرا… خان، برگشتن قدرت ا… به خانه ی صاحب سگ، رفت و برگشت های قدرت ا… در داخل شهر و خانه ی نصرا… خان، ورود و خروج نصرا… خان در اتاق رئیس و ورود و خروج قدرت ا… در اتاق رئیس زنجیره های انفصالی این داستان محسوب می شوند.
34-زرنگی زیاد نتیجه ی معکوس می دهد
رحمت ا… از همسرش شهین می خواهد که صبح روز بعد، اول وقت به بانک برود و مقداری پول به حساب او بگذارد چون موعد چکی که به حاج اسمعیل بلور فروش داده رسیده است. شهین هم که زن زرنگ و زیرکی است تصمیم می گیرد که اول بعضی از کارهای خانه را انجام بدهد اما به خاطر زیاد بودن کارهای خانه و مشغول شدن شهین به انجام کارها، موفق نمی شود که به بانک برود و رحمت ا… بابت این قضیه بسیار ناراحت می شود به مغازه ی حاج اسمعیل می رود تا پول را نقداً به او بدهد و چک خود را بگیرد.
حاج اسمعیل هم شاگرد خود را به بانک فرستاده تا چک رحمت ا… را وصول کند ولی شاگرد حاجی هم در راه مشغول انجام کارهای دیگری شده و وقتی به بانک رسیده که بانک تعطیل شده بوده است.
بنابراین حاج اسمعیل با دیدن رحمت ا… از او می خواهد که پول را نقداً به حاج اسمعیل بدهد و چک خود را بگیرد، رحمت ا… هم که با همین هدف به آن جا رفته با پی بردن به موضوع شروع به بازار گرمی کردن می کند و چنین وانمود می کند که فعلاً پول خود را لازم دارد، بالاخره حاج اسمعیل مقداری از مبلغ چک کسر می کند و پول را از رحمت ا… می گیرد و چک را به او می دهد و به خاطر مختصر ضرری که کرده شاگرد خود را ملامت می کند. رحمت ا… هم با مقدار پولی که از حاجی گرفته برای همسرش هدیه ای می خرد تا بابت ناراحتی و عصبانیت ظهر از او عذر خواهی کند.
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت چند شخصیت مختلف به طور همزمان نقش فاعل را بر عهده دارند و هر یک هم اهدافی دارند که به این صورت می توان ذکر کرد:
رحمت ا… نقش فاعل را دارد و هدف او پرداخت به موقع قسط به حاج اسمعیل است و برای رسیدن به این هدف از همسرش شهین کمک می خواهد و شهین علاوه بر این که نقش بازدارنده را در این قسمت بر عهده دارد، خودش فاعل هم هست و هدف او انجام بعضی از کارهای خانه است.
حاج اسمعیل هم نقش فاعل را بر عهده دارد و هدف او دریافت فوری پول نقد است، شاگرد حاجی نقش بازدارنده را دارد و با مشغول شدن به کارهای دیگر از رفتن به بانک باز می ماند.
در این روایت حاج اسمعیل اعطا کننده و رحمت ا… دریافت کننده است همچنین از طرف دیگر خود رحمت ا… نقش اعطا کننده را هم دارد و همسرش شهین دریافت کننده محسوب می شود.
فاعل رحمت ا…/حاج اسمعیل هدف پرداخت به موقع قسط به حاج اسمعیل/دریافت فوری پول نقد
بازدارنده شهین/شاگردحاجی یاری رسان __
اعطاکننده حاج اسمعیل/ رحمت ا… دریافت کننده رحمت ا…/شهین
ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: تلاش شهین برای انجام کارهای مختلف در زمان کم، تلاش شاگرد حاجی برای انجام هم زمان چند کار مختلف و پرداختن پول نقد به حاجی توسط رحمت ا… و گرفتن چک از او زنجیره های اجرایی این روایت هستند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره جزای نقدی روزانه

بستن منو