پایان نامه با موضوع 
بهداشت روان، بهداشت روانی، سلامت روانی، سلامت روان

پایان نامه با موضوع بهداشت روان، بهداشت روانی، سلامت روانی، سلامت روان

دانلود پایان نامه

تمامیت وجود اوست
۵- شناسایی نیازها ومحرکهایی که سبب ایجاد رفتار واعمال انسان می شود.
۲-۲۷ چهار هدف اصلی سلامت روانی
۱-خدماتی: جهت تامین سلامت فکر وروان افراد جامعه ،پیشگیری از ابتلا به بیماری روانی ،بیماریابی ودرمان سریع وپیشگیری بیماران مبتلا به اختلالات عصبی روانی به طور سرپایی بستری وکمکهای مشورتی به افراد که دچار مشکلات روانی اجتماعی وخانوادگی هستند.
۲- آموزشی: آموزش بهداشت روانی به افرادی که با بیماران عصبی روانی سروکار دارند وهمچنین آموزش بهداشت روانی وهمگانی وآشنا ساختن مردم جهت همکاری واستفاده از سرویس های موجود در صورت مواجه به استرس ومشکلات روانی است.
۳-پژوهش: تحقیق در موردعلل نحوه شروع. درمان.پیشگیری از بیماری روانی، عقب ماندگی ذهنی، اعتیاد، انحراف، که با پژوهش کردن در مکان های چون(مدرسه، دانشگاه، درمانگاه عمومی، مراکز بهداشت وتنظیم خانواده).
۴-طرح وبرنامه ریزی: ایجاد وگسترش مراکز جامع پزشکی منطقه ای ومحلی ومراکز بهداشت مادر وکودک،تنظیم خانواده .
۲-۲۸ رابطه احتیایاجات ونیاز ها با سلامت روانی
اصطلاح احتیاج وانگیزه به طور مختلفی تعریف شده است یکی از روان شناسان به نام (یانگ) آن را اینطور تعریف کرده است ،هر علتی که سبب ایجاد حرکت جسمانی ویا موجب بقا ویا تغییر فعالیتی می شود( محمدی ،۱۳۸۸،۳۳۳).
احتیاج نشان دهنده حالتی است که در آن انگیزه سبب به هم خوردن تعادل موجود می گردد.احتیاج قوه وعامل اصلی ایجاد رفتار است.
بعضی از احتیاجات آموختنی وحـتی آنهایی که ارثی هستند را تحت تأثیر یادگیری قرار می دهند.
در مورد احتیاجات انسان روان شناسان به توافق کلی وکاملی نرسیده اند هر کدام از آنها احتیاج را به شکل وانواع مختلفی تقسیم وتعریف کرده اند اما مهمترین آن تقسیماتی که توسط (مورای) انجام شده که آن را به دو دسته (اولیه یا جسمانی وثانویه یا روانی ) تقسیم کرده است.
که دسته اول شامل (ارضای نیازهای جسمانی وبدنی)ودسته دوم شامل نیازهای(روانی وروحی )است (محمدی،۱۳۸۸ ،۵۵).
نکته بسیار مهمی که باید دراحتیاجات انسان نظر گرفت این است که اهمیت فرهنگ ومحیط را در نظر گرفت چون فردی که در یک جامعه بخصوص متولد می شود همان آداب ورسوم وفرهنگ .اجتماع را به ارث می برد ودر میان آنها بزرگ می شود پس باید با انتظارات واحتیاجات همان جامعه از افراد انتظار داشته باشیم .
احتیاج اصلی بدن برقرار کردن تعادل داخلی هم از لحاظ جسمانی وروحی است.
که شامل احتیاجاتی مانند (آب وغذا وارضای تمایلات جنسی )و(احساس امنیت وایمنی .محبت.واحتیاج به پیشرفت وموفقیت)که این عوامل همه با هم در ارتباط ولازمه زندگی انسان است.
همان طور که گفته شد احتیاج یعنی کمبودی که فرد را وادار کند تا آن کمبود را جبران کند اما در صورتی که احتیاج شدت یابد وفرد در برآورده کردن آن عاجز بماند احتیاج شدت می یابد وفرد دچار تنش وحالت روانی می شود وفرد را وادار به بر طرف کردن آن می کند که این حالت برروی دستگاه عضوی وعصبی فرد موثر وحالت روانی شدت می یابد .
احتیاج جسمی وعضوی توسط دستگاه خودکار (سمپاتیک.پاراسمپاتیک)اداره می شود ولی احتیاجات روانی نیاز به ارضای تمایلات عاطفی که اساس بهداشت روانی است مربوط می شود که شامل (خانواده. محیط و اجتماع)است که هردو باید مکانی امن وبه دور از دغدغه وناآرامی باشد تا فرد بتواند توانایی خود را پیدا کرده وبه شکوفایی برساند .
۲-۲۹ سلامت روانی واجتماع وخانواده
نحوه تفکرات ،عقاید،ارزشها وتعصبات از یک نسل به نسل دیگر منتقل وگاهی در آن نیز تغیراتی جزئی وکلی صورت می گیرد که این عوامل میراث فرهنگی ما را تشکیل می دهد که اهمیت آناز میراث جسمانی کمتر نیست. قسمت مهمی از این ارثیه فرهنگی طرز تفکر وقضاوت جامعه نسبت به بهداشت روانی است .
عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی (خانواده .مدرسه ودوستان) است.
خانواده ای که فرد در آن متولد .رشد ونمو می یابد با اعتقادات وفرهنگ وآداب ورسوم ونیازهای جسمی وعاطفی که فرد احتیاج دارد در میان خانواده است که فرد معنا ی تمام آنها را می فهمد وخود را پیدا می کند وبا همین فرهنگ وتربیت وارد اجتماع که همان مدرسه ودوستان است می شود از عوامل موثر در بهداشت روان مدرسه است که با پیشرفت انسانی وتاثیر آن در موازین تعلیم وتربیت امروز علمای آموزش وپرورش معتقدند که تربیت کودک اگر مهمتر از تعلیم دادن نباشد کمتر نیست .
فلسفه تعلیم وتربیت دنیای امروز براساس پرورش تمامی شخصیت فرد استوار است بدین معنی که به منظور تحویل انسانی سالم وخلاق ومفید به جامعی لازم است تا همراه با توسعه قوای فکری وجسمانی .عاطفی اونیز پرورش داده شود (محمدی،۱۳۸۸ ،۴۳۳).
از بهترین راه های که می توان اصول بهداشت روانی را شایع واجرا کرد.انجمنهای مدرسه وخانه است.
که این انجمنها با برقراری رابطه محکم میان خانه ومدرسه اطلاعات ومشکلات کودکان را بهتربدانند وراحل درستی برای برطرف کردن آن پیدا کنند چون کودکان بعداز خانواده بیشتر در میان گروه دوستان هویت خود را پیدا می کنند.
خانواده محل آرامش .رشد عاطفی .جسمی .فکری برای کودکان است واگر پدر ومادر دارای تحصیلات بهتر وبالاتری باشند یقینا در بارور کردن ارزشها واستعدادهای کودکان بهتر می توانند عمل کنند وآنها را یاری کرده.
که برآورده کردن احتیاجات جسمانی واجتماعی .عاطفی وروانی وتربیت کودک قسمت عمدهای از نقش خانواده ووالدین است.
دراین میان کودکانی هستند که در اصطلاح جامعه (استثنایی) هستند ودارای معلئلیت وناتوانایهایخاص چون (ناشنوا.نابینا. عقب مانده ذهنی.وغیره)که هر کدام از آن ها به کمک ویاری وتوانایی خاصی احتیاج دارند که باید والدین -اجتماع-مدرسه در تعلیم وتربیت وامکانات رفاهی واجتماعی برای آنها فراهم کنند تا بتوانند با کمبود های خود زندگی وکنار بیایند.
پس با قاطعیت می توان گفت که خانواده اولین جایگاه برای پرورش انسان است وانسان هم احتیاجات ونیاز هاوارزشهاواستعداد های بخصوص خود را نیاز دارد که باید آنرا فراهم کنند ودراین میان اجتماع ومدرسه هم باید پابهپای والدین،کودکان را یاری وتعلیم وتربیت داده تا جامعه سالم وانسان های با ارزش انسانیت داشته باشیم .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره اجتماعی و سیاسی

۲-۳۰ نقش مدرسه در سلامت روانی
هر فردی دارای مراحل مختلف رشد است از کودکی گرفته تا پیری که با خصوصیات جسمانی و روحی خاص خود متولد و رشد و نمومی یابد پس بهداشت روانی هم در این میان که هدف اصلی آن شناخت اصلی رفتار انسان وپیشگیری از رفتارهای ناسالم وارتقای سطح بهداشت روان است با کمک(خانواده، جامعه، مدرسه) هر کدام وظایف واهدافی را برای رسیدن فرد به کمال وموفقیت جسمانی ،روانی واجتماعی ایفا می کنند واگر هر کدام از اینها نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند .
شانس موفقیت رشد وباروری فرد در تمام مراحل زندگی از دست می رود ومسیر رشد ونمو او را تغییر می دهند وتاثیر خانواده در این میان در تمام مراحل است از (وراثت ، طفولیت ،ونوجوانی ،تا جوانی )که فرد در آن بزرگ می شود اهمیت دارد .بعد از آن به عهده مدرسه است که مسئول آموزش وتعلیم فرد است واورا براساس تعلیم موجود تربیت وبه جامعه وارد می کند تا عهده دار نقش خود در اجتماع شود پس باید هم والدین وهم معلمان ومدیران مدارس از اصول وابعاد بهداشت روانی آگاه وخود نیز از بهداشت روانی سالمی برخوردار باشند تا بتوانند افرادی سالم تربیت کنند.که باید از برنامه ها ی چون (کتابهای آموزشی-سمینار وکلاسهای در مورد بهداشت روانی )استفاده وآنها را به معلمان آموزش وآکاه کنند تا معلمان بادید واندیشه درستی با دانش آموزان رفتار و اعمال آنها را مورد ارزیابی قرار دهند .
۲-۳۱ ضرورت بهداشت روانی در مدرسه
مدرسه ومحیط های آموزشی به دلایل مختلف،کانون توجه صاحب نظران بهداشت روانی هستند.اول اینکه مدارس با گروه های سنی که به عنوان گروه های حساس شناخته می شود. سروکار دارند. علاوه براین سنین (دبستان،راهنمایی،دبیرستان)به عنوان سنینی شناخته شده است که پایه ریزی شخصیت افراد در این سنین روی می دهد زیرا بیشتر اوقات این سنین در مدرسه است والزاما باید به فضای مدارس توجه شود .
رسیدن به اهداف آموزش که مدارس به عنوان اهداف اساسی خود به آن توجه دارند مستلزم تامین بهداشت روانی دانش آموزان است.که باید به محیط فیزیکی مدارس از جمله شرایط (ساختمانی، نور، رنگ، بهداشت محیط)توجه بیشتری شود.در کنار این عوامل بهداشت روانی مسئولین وکارکنان مدارس هم توجه شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره نهج البلاغه

۲-۳۲ توصیه های برای ارتقای سلامت روانی مدارس
آگاه سازی مسئولین مدرسه ومعلمین در اتخاذ شیوه های ارتباطی وتربیتی مناسب ارتباط مستمر با خانواده دانش آموزان
به روز رسانی اطلاعات وآگاهی مشاوران وارتقای توانمندی ومهارتهای آنها بهبود شرایط فیزیکی مدارس
گزینش افراد سالم برای شغل معلمی ومشاوره ،برگزاریجلسات آگاه سازی برای دانش آموزان در آموزش مهارتهای زندگی.
۲-۳۳ یادگیری وبهداشت روانی
انسان گنجایش یادگیری را به ارث برده است که تمام رفتارهای براساس یادگیری است .
افراد انسانی دایما در حال تطبیق وسازش خود با محیط هستند وهر اقدامی به سازش مستلزم تغییر رفتار های قبلی وآموختن رفتارهای جدیدی است. (شاملو،۱۳۸۸،۳۱۱).
هر فردی برحسب مشخصات روانی خود عمل می کند بدین معنی که هیچ رفتار بشری بی علت نیست ودر رفتارهای اشخاص نوعی ثبات وتوالی وجود دارد که مشخص کننده شخصیت وطرز تفکر آنهاست .
اگر چه شخصیت افراد دایما متحول می گردد ولی در پایه واساس آن تغیراتی کلی داده نمی شود.
در حال حاضر علم روان شناسی اطلاعاتی درباره چگونگی یادگیری ومقدار آن در دست دارد وبا وسایل علمی موجود می تواند مقدار تغییری را که یادگیری در رفتار به وجود می آورد را اندازه گیری کند ولی دانش ما در باره اتفاقاتی که هنگام یادگیری در سلسله اعصاب روی می دهد ناچیز است(همان، ۳۱۲).
در مورد یادگیری نظر واحدی وجود ندارد که در این میان نه متخصصان اعصاب-روان شناسان فیزیولوژیک وگشتالتی نتوانسته اند آن را بیان کنند .
روان شناسان گشتالت:بصیرت را به معنای فهم ناگهانی معانی،بدون ارتباط باگذشته می دانند این فهم ناگهانی سبب ایجاد رفتار منطقی ومناسب با موقعیت می گردد.
بصیرت عبارت از مشاهده رابطه علت ومعلول وپیدا کردن راه جدیدی برای فهم معانی وپدیده های زندگی به سرعت حصول بصیرت بستگی دارد ومهم ترین وظیفه روان شناس درروان درمانی کمک به بیمار است تا وی بتواند در مورد مشکلات بصیرت کافی پیدا نماید(آذری ،۱۳۸۷،۱۲۳).
یکی از مشخصات مهم یادگیری انتقال مطالب یاد گرفته شده با موقعیتهای جدید است .
روان شناسان فیزیولوژیک (ثوراندایک)دراین مورد می گوید این نوع انتقال مطالب بستگی به عوامل مشابه دارد ولی اغلب روان شناسان

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره اهداف و راهبردها

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو