پایان نامه با موضوع 
بهداشت روان، بهداشت روانی، سلامت روان، بیماری روانی

پایان نامه با موضوع بهداشت روان، بهداشت روانی، سلامت روان، بیماری روانی

دانلود پایان نامه

اشاره می‌کند که به فرد امکان می‌ دهد تا خود را با شرایط گوناگون اجتماعی وفق دهد. رفتار بهنجار و نابهنجار،‌ سازگار و ناسازگار از جمله مقولات مبحث سازگاری است بنابراین سازگاری عبارت از آن الگوی رفتاری است که شخص را قادر می‌سازد تا خود را با شرایط اجتماعی وفق دهد. البته الگوی رفتار بهنجار و ناهنجار از جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق می‌کند و لذا آزمونهای سازگاری باید این تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی را در نظر داشته باشند (سیف،‌ ۱۳۷۱).

سازگاری از نظر علوم رفتاری عبارتست از:
۱)عمل برقراری رابطه روان شناختی رضایت بخش میان خود و محیط.
۲)عمل پرش رفتار و کردار مناسب و موافق محیطی و تغییرات محیطی.
۳) سازگاری موجود زنده با تغییرات درونی و بیرونی (شعاری نژاد، ۱۳۶۴).
۴)سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته‌های فرد با منافع و خواسته‌های گروهی که در آن زندگی می‌کنند هماهنگ و متعادل شود و تا حد امکان از برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید. فردی دارای سازگاری اجتماعی است که خصوصیات زیر را داشته باشد.
۱. علاقه و واکنش نسبت به مردم و خانواده.
۲. تماس چشمی و یا پیامهایی که از حالت چهره درک می‌شود.
۳. توانایی نوازش کردن و در آغوش گرفتن.
۴. توانایی همکاری در بازی و دوستی.
۵. توانایی در تشکیل رابطه نزدیک با فردی دیگر بخصوص با شریک زندگی.
۶. استفاده موفق از رفتارهای تعاملی در اجتماع.
۷. دیگران را به منظور ارضای امیال خود استثمار نمی‌کند و به آنها نیز وابسته نمی‌شود (اسلامی نسبت، ۱۳۲).
ت) افسردگی
افسردگی حالت روانی ناخوشی که با دلزدگی، پاس و خستگی‌پذیری مشخص می‌شود و غالباً با یک اضطراب کم و بیش شدید همره است (منصور و دادستان، ۱۳۶۵). از دیدگاه‌روان پزشکی عبارت است از کاهی نیروها و فعالیتهای جسمانی و روانی بر اثر ناراحتی و اندوه‌ای دیدگاه روان‌شناسی حالت غم‌انگیر و اندوهگینی است که با احساساتی حاکی از تهدید، گناه، خصومت، ناامیدی، اندوه، ناکامی و نیز رکود و کنشهای کودک همراه است (شفیع آبادی، ۱۳۷۷).
به عقیده یک افسردگی اختلالی است که تغییراتی در ۵ حوزه رفتاری را شامل می‌شود.
۱)عواطف منفی: شامل غم، ناشادی، احساس گناه،‌ حساسیت، بی‌حوصلگی شدید و احساسات منفی دیگر.
۲)انگیزش منفی: شامل فقدان یا از دست دادن علاقه به فعالیتهایی که فرد معمولاً آنها را ترجیح می‌دهد و وجود افکار خودکشی.
۳)شناختهای منفی: شامل تصور از خود منفی، بدبینی و نظری تیره نسبت به خود،‌ دنیا و آینده.
۴)تغییرات رفتاری: شامل کاهش میزان انجام کارها و فعالیتهای رفتارعادی فرد.
۵)تغییرات حیاتی: شامل بی‌خوابی، کاهش اشتها، از دستن دادن علاقه به فعالیتهای جنیس (مهریار، ۱۳۷۳).
ه) سلامت روانی
تعریف کردن دقیق بهداشت روانی وبیماری روانی دشوار است .افرادی که نقش های خود را در جامعه اجرا می کنند ورفتار آنها مطابق جامعه است سالم وسازگار وکسانی که نمی توانند نقش های ،مسئولیت هاورفتارشان را براساس جامعه تطبیق دهند نابهنجار وبیمار روانی محسوب می شوند.
فرهنگ هر جامعه ای قطعا برارزش ها وعقاید افراد آن محیط تاثیر می گذارد واین به نوبه خود بر نحوه نگرش آن جامعه وتعریف آنها از سلامت وبهداشت روانی موثر است .
به همین منظور تعریف همگانی وواحدی وجود ندارد به طور کلی رفتار هر فردی می تواند سرنخ های را در ارتباط با بهداشت روانی او در اختیار بگذارد چون هر کسی می تواند نظر وبرداشت متفاوتی از رفتار داشته باشد البته بستگی به ارزش ها وعقاید آنها دارد(محمدی ،۱۳۸۸ ،۹۸).
سازمان بهداشت جهانی ،بهداشت یا سلامت روان را به صورت حالت کامل خوب بودن جسمانی .روانی واجتماعی نه صرفا فقدان بیماری یا ضعف وناتوانی تعریف می کند.افراد در حالت سلامت هیجانی ،جسمانی واجتماعی مسئولیت های خود را انجام می دهد .
وهمچنین سازمان بهداشت روانی کانادا در یک دیدگاه جامع تری بهداشت روانی را در سه مقوله (نگرش های مربوط به خود ،به دیگران وبه زندگی) تعریف کرده اند از نظر این انجمن بهداشت روانی یعنی توانایی سازگاری با دیدگاه های خود .دیگران ورویارویی با مشکلات روزمره است (آذری، ۱۳۸۷،۳۲۰).
بهداشت روانی حالتی از خوب بودن هیجانی ،روان شناختی واجتماعی که با روابط میان فردی خشنود کننده ،رفتار کنار آمدن موثر،خود پنداره مثبت وثبات هیجانی.عاطفی مشخص می شود .
می توان گفت بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی رفاه اجتماعی وسازش منطقی با پیشامد های زندگی است.
هدف بهداشت روان توسعه جوامعی است که اعضای آن به دلیل تواناییهای فردی وهمچنین به دلیل کمک وحمایت از یکدیگر مورد احترام قرار می گیرد.
بهداشت روان،درک متقابل واحترام به عقاید یکدیگر را نیز در برمی گیرد وموثرترین راه دست یافتن به هنر تربیت درست فرزندان است.
باید بدانیم که اکثر جمعیت کشور ما را جوانان ونوجوانان تشکیل داده است که بسیاری از آنها از آینده خود بیمناکند احساسی که آنها را نسبت به مصایب مرتبط با بهداشت روان آسیب پذیر می کند
بهداشت روانی در فرهنگ روانشناسی لاروس،این چنین بیان شده است: استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند وموثر کار کردن، برای موقعیتهای دشوار انعطاف پذیر بودن وبرای بازیابی تعادل خود توانایی داشتن(گنجی،۱۳۷۶ ،۶۷).
مفهوم بهداشت روان عبارت از تامین وارتقای بهداشت روانی واجتماعی، پیشگیری از ابتلا، درمان مناسب بیماریهای روانی وتوانبخشی بیماریهای روانی است.
۲-۲۴ دیدگاه ها ونظریه های موجود در سلامت روانی
نظریه که دربهداشت روانی وجوددارد مربوط به(پزشکان،آماردانان،روان پزشکی، روان کاوی ،رفتار گرای، انسان گرای)
ازنظر تاریخی کلیه دیدگاه هاونظریه های ارئه شده درموردبهداشت روانی رامی توان در سه گروه کلی جای داد.
گروه اول
دید گاه های که به طور مستقیم ویاغیر مستقیم تحت تأثیر مدل پزشکی قرار دارند که به آن دیدگاه( گروهی) می گویند که شامل هسته اصلی نظریات مطرح در روان شناسی وروان پزشکی سنتی می شود.
که (نظریه پردازان سنتی درباره شخصیت روان ،وتحلیل گران ،وروشهای سنجش هوش )از جمله اعضای اصلی این گروهند .
پیش فرضهای این گروه (فرد بیمار ناتوان واز عهده کارهایش برنمی آید ،بیماری های روانی وبه طور کلی اکثرخصوصیات رفتاری وروان شناختی انسان قابل طبقه بندی است )پس برای درمان هم می توان از افرادی که در همان طبقه اند استفاده کرد وبر بُعد جسمانی افراد تأکید دارند. یعنی اگرشخصی باهمان خصوصیات ونشانه های بیماری که درآن طبقات است آمدازهمان درمان ورود برای معالجه اواستفاده کرد.
گروه دوم
نظریاتی که تحت تأثیررویکردانسان گرایی مطرح شده اند واصولاً برفردیت انسان تاکید دارند که به آن دیدگاه (فردی) گفته می شود.
این دیدگاه دراصل به مخالفت بادیدگاه گروهی برخاسته که دانشمندانی چون(مازلو- راجرز)از پیشگامان آن هستند وبر فردیت انسان ونقشی که خصوصیات منحصر به فرد انسان در شکل گیری معنای بیماری روانی ایفا می کنند تاکید دارند .
آنهامی گویند تجربیات هر انسانی منحصر به فرد است وطبقه بندی افراد بر حسب نوع بیماری ساده انگاری ونادیده گرفتن پیچیده گی ماهیت بشر محسوب می شود پس با تأکید بر تجربیات منحصر به فرد انسان وباتوجه به نیارهای فردی برنامه ریزی شود.
گروه سوم
نظریه ای که کلاً جامعه ومعضلات اجتماعی رامورد برسی قرار داده اند که تحت عنوان(دید گاه اجتماعی)مطرح شده است.
این دیدکاه بیشتر طرفدار فلسفه فرهنگی هستند وبیماری را تنها یک برچسب اجتماعی که از طرف افراد ناآگاه به فرد داده می شود را قبول دارند وبراین عقیده اند که هر فرد وبیماری را براساس محیط اجتماعی وفرهنگی خود سنجید ودرمان کرد ،آماردانان افراد رابراساس میانگین ومنحنی توزیع عمومی که از افراد بهنجار است استفاده می کنند پزشکان بربُعد جسمانی وکه سالم بودن وتوانایی سازش با محیط را داشته باشند تأکید دارند.
روان کاوی هم بر شخصیت ایده ال ومن برتر تأکید دارند.رفتارگرای هم بر سازگاری فرد با محیط وتأثیر متقابل آن دو بر هم تأکید دارند.( شهیدی ،۱۳۸۱، ۲۲۱).
پس واقعاً نمی توان تعریف ونظر واحدی برای بهداشت روان افراد مشخص کرد چون هر کسی برحسب نظر ودیدگاه وعقاید خودآن را تعریف ودلیل آورده اند.
با توجه به تعاریف بهداشت روانی در مکاتب مختلف روانشناسی واستنباطی که ازاین تعاریف می توان داشت.
بهداش روانی خود یک صفت است ومنظور از بهداشت روانی نبود اختلال روانی ورفتاری نمی باشد.بلکه بهداشت روانی صفتی است که در افراد مختلف به درجات متفاوت دیده می شود. بنابراین نمی توان افرادی رایافت که به طور کامل از آن بهرهمند ویا بی بهره دانست.بلکه همه افراد آن رادر سطوح متفاوت دارند.
۲-۲۵ هدف، ابعاد، اصول، سلامت روانی
بهداشت روانی چندین عنصر دارد وعوامل زیادی برآن تأثیر می گذارد.این عوامل بر یکدیگر مؤثرند پس بهداشت روانی حالتی از پویایی وهمواره در حال تغییر است عوامل مؤثر برآن (شخصی میان فردی،اجتماعی وفرهنگی)است.
عوامل فردی وشخصی چون(ساخت زیستی، استقلال، عزت نفس، توانای برای رشد وزندگی) عوامل میان فرد (ارتباط مؤثر، توانایی کمک به دیگران، صمیمیت، توازن جدایی وارتباط متقابل) عوامل اجتماعی وفرهنگی(احساس جمع گرایی، دسترسی به امکانات مناسب تایید کردن تنوع در بین مردم، تسلط یافتن بر محیط ونظر مثبت و واقع بینانه در مورد دنیا).
هدف بهداشت روانی،ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری روانی،کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری های روانی،تشخیص زودرس بیماری،پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری روانی وایجاد محیط سالم برای برقرای روابط صحیح انسانی است(شهیدی ،۱۳۸۱، ۲۴۵).
همان طورکه در تعریف وهدف بهداشت روانی گفته شد هدف آن پیشگیری است که شامل سه سطح(اولیه؛ ثانویه؛ ثالثیه) است.
سطح اول؟
هدف آن ممانعت از شروع یک بیماری یا اختلال است با حذف عوامل کلی خطرسازوتقویت رفتارهای مثبت فرد است.
سطح دوم؟
شناخت به موقع ودرمان فوری ومناسب اختلال یا بیماری است
سطح سوم؟
باز گرداندن وحفظ تمام یا قسمتی از توانایی های از دست رفته فرد به علت اختلال یا بیماری است تا فرد به شکل سازنده ومفید به محیط زندگی و اجتماعی خود باز گردد.
می توان گفت که پیشگیری شامل کلیه تدابیر وفعالیت های است که از پیدایش و افزایش بیماری روانی در جامعه جلوگیری می کند.
۲-۲۶ اصول سلامت روانی
چنانچه گفته شد هدف بهداشت روانی پیشگیری است واین منظور به وسیله ایجاد محیط فردی واجتماعی مناسب حاصل می گردد.
۱- احترام فرد به شخصیت خود و دیگران
۲- شناخت محدودیتهادر خود و افراد دیگر
۳- دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است
۴-آشنایی به اینکه رفتار هر فرد تابع

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره تقلب نسبت به قانون

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو