پایان نامه با موضوع اهمیت فناوری اطلاعات

پایان نامه با موضوع اهمیت فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

 

شناسایی و ارزیابی شاخصهای تاثیر گذار برکاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین(مطالعه موردی:صنایع کاشی یزد)محمد لکزیان،1389
نتایج:امروزه ایجاد تغییر در وضع مدیریت زنجیره تأمین یک ضرورت اجتناب ناپذیراست و تحولات حاصل از فناوری در شرایط بازار،تغییر شیوههای کسب و کار،انتظارات ذینفعان موجود در زنجیره تأمین و نهایتاً تقاضا برای ارزش افزوده بیشتر از طرف مصرف کننده نهایی از جمله دلایل این ضرورت هستند.
اثر تسهیم اطلاعات بر استراتژیهای رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین،حسین رحمان سرشت،1387
نتایج : تسهیم اطلاعات در میان شرکای زنجیره تأمین مزایای قابل توجهی را برای هر یک از شرکای زنجیره تأمین در بردارد.از سوی دیگر زنجیرههای تأمین به رقابتپذیری دست مییابند که دارای استراتژیهایی رقابتی مناسبی باشند که منجر به عملکرد مناسبی برای زنجیره تأمین شوند.
کاربرد فناوری اطلاعات در مزیت رقابتی پایدار(مطالعه موردی:شرکتهای تولیدی برتر ایران ) هاشم آقازاده،محمد رحیم اسفیدانی،1387.
نتایج : سازمانها در راستای ماموریت خود برای تداوم موفقیت آمیز حیات در بازارهای رقابتی و نیزتحت چنین فشارهای بیرونی و درونی،ناگزیر از رقابت پذیر شدن و نشان دادن عملکردی برتر در محیط میباشند. آنچه از الزامات و مفهوم رقابتپذیری بر میآید،سازمانها بایستی به فکر ایجاد و پایدار سازی مزیت رقابتی بواسطه بهرهگیری از منابع و توانمندیهایIT باشند.
ج- پیشینه خارجی
تأثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین و عملکرد بنگاههای تجاری،دیویدسن و بیرد،2003 .
نتایج :یافتهها نشان میدهد سه عامل:واحدIT،سودمندی برنامهIT و حمایت وپشتیبانی مدیران ارشد ازIT به طور مثبت و معنادار بر تأثیرگذاریIT بر زنجیره تأمین مؤثر بوده ودر همین راستا ارتباط مثبت و معنا داری در سطح شرکت دارند.
اهمیت فناوری اطلاعات در توانمندی زنجیره تأمین و عملکرد سازمان،وو و دیگران،2006 .
نتایج : بکارگیریIT باعث تمایز شرکت نسبت به رقبا شده وغیر قابل تقلید برای آنهاست.
نقش فناوری اطلاعات در کسب مزیت رقابتی در قالب مدل علی مزیت رقابتی،باکوس وتریسی، 1986.
نتایج :بر اساس این مدل،IT ویژگیهای منحصر بفرد محصول را افزایش میدهد.بر همین اساس سفارشی کردن محصول طبق خواست و علاقه مشتری انجام می شود.IT این امکان را برای مشتری فراهم میکند که طی چند ثانیه اطلاعات و محصولات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت بدست آورد.این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینهها میشود.
تأثیر ادغام زنجیره تأمین و به اشتراک گذاشتن اطلاعات:ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین، آیپککوگلیو و دیگران،2011.
نتایج : به کمکIT به صورت کاراتری میتوان بخشهای مختلف زنجیره را اداره کرد.در نتیجه با فناوری پیشرفته در محیط رقابتی میتوان استراتژیهای خوب وتصمیمات مناسب را اتخاذ کرد.
فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین:مطالعه موردی،مینگلنگ و دیگران،2011 .
نتایج : IT میتواند عملیات داخلی شرکتها و نیز همکاری بین آنها را در زنجیره تأمین پشتیبانی کند.این سیستمهای پشتیبانی شده در حوزه های اصلیSCM کاربرد دارند،IT بعنوان ابزاری تحول آفرین دارای کاربردهای مختلفی در هر یک از مراحل زنجیره تأمین و عرضه سازمان است.
فناوری اطلاعات،شایستگیهای مدیریتی و عملی برای تسریع زنجیره تأمین:یافتههایی از اطلاعات موردی،اریکدبلیوتی،2011.
نتایج : از اثرات دیگرIT درSCM میتوان به افزایش پاسخگویی،ایجاد ارتباطات جدید با مشتریان جهت شناسایی نیازهای آنها،توسعه کانالهای فروش و… اشاره نمود.
2-4 جمع بندی
عرصه رقابت به قدری برای سازمانها تنگ شده است که از داخل و خارج تحت فشارهای زیادی میباشند. فشارهای بیرونی از طرف رقبا،مشتریان و سایر اجزای محیطی،موثر بر فعالیتهای سازمان میباشند.رقبا در صدد پیشی گرفتن از سازمان در تصاحب سهمی از بازار هستند،مشتریان انتظار دریافت ارزشی از سازمان را دارند که نیازهای آنها را به خوبی بهتر از رقبا پاسخ دهد.فشارهای درونی هم که تحت تاثیر فشارهای بیرونی هستند،از طرف مدیریت و کارکنان و نظامهای نرمافزاری و سختافزاری داخل سازمان میباشند،مدیریت در صدد تحقیق بهتر اهداف سازمانی است،کارکنان به دنبال رفاه و رضایت بیشتراند،فرآیندها و فعالیتهای سازمان همزیستی منطبق با الزامات محیط و بازار باشد.سازمانها در راستای ماموریت خود،برای بقاء و تداوم موفقیتآمیز حیات در بازارهای رقابتی و نیز تحت چنین فشارهای بیرونی و درونی ناگزیر از رقابتپذیرشدن و نشان دادن عملکردی برتر در محیط میباشند.آنچه از الزامات و مفهوم رقابت پذیری برمیآید،سازمانها بایستی به فکر ایجاد و پایدار سازی مزیت رقابتی بواسطه بهرهگیری از منابع،توانمندیها و شایستگیهای خود باشند،در صورت فقدان هر کدام از این موارد،چنانچه اولویتهای استراتژیک سازمان ایجاب کند،باید به فکر تأمین آنها در جهت ایجاد مزیت رقابتی باشند.بدین منظور و برمبنای یافته به بنگاهها وشرکتها توصیه میشود:
ابتدا موقعیت سنجی داخلی و خارجی نمایند.در موقعیت سنجی خارجی به نیازهای مشتریان بالقوه و بالفعل خود پی برده و حرکتهای رقبا را رصد خواهند نمود و الزامات محیطی برایشان مشخص خواهد شد.در موقعیت سنجی داخلی به توانمندیهای موجود پی خواهند برد و آن را با الزمات خارجی تطبیق داده و کمبودهایشان مشخص خواهد شد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد تعارض ید با استصحاب

بستن منو