پایان نامه با موضوع اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین

پایان نامه با موضوع اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

قدمهای عمده موجود در فرآیند الگوبرداری شامل موارد زیر میباشند:  

شناسایی و درک فرآیندهای جاری
تشکیل تیم الگوبرداری
تعیین آنچه که باید الگوبرداری شود
شناسایی شرکای فرآیند الگوبرداری
جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل دادهها و شناسایی طرحها و نقشههای عملکرد
بهبود عملیات
بازبینی نتایج
الگوبرداری،ابزاری فراهم میکند تا بوسیله آن بتوان برفعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین در زمینههایی که نیاز به بهبودهای بیشتری دارند متمرکز شد.شناسایی زمینههای برتر و مفیدتر در فعالیتهای اولیه الگوبرداری، بر روی مهندسی مجدد زنجیره تأمین متمرکز میشود(غضنفری و فتح الله،1389: 264).
2-2-9-6 اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین
اهمیت اندازهگیری عملکرد در نظریهSCM قابل انکار نیست.یک سیستم موثر اندازهگیری عملکرد،دارای ویژگیهای زیرمیباشد:
مبنایی برای درک سیستم فراهم میکند.
رفتار کل سیستم را تحت تاثیر قرارمیدهد.
اطلاعاتی در مورد فعالیتهای سیستم برای اعضای زنجیره تأمین و دیگر شرکای خارج از زنجیره فراهم میکند.
در حقیقت اندازهگیری عملکرد،عاملی است که اجزای سیستم پیچیده خلق ارزش را کنار هم نگه داشته و از آن برای فرموله کردن استراتژیها بهره میگیرند.بعلاوه نقش مهمی را در کنترل و نظارت برپیادهسازی آن استراتژیها ایفا میکنند.در واقع عملکرد،ترکیب و خروجی نهایی تلاشهای تمام اعضای یکپارچه زنجیره است که از لحاظ اندازهگیری حائز اهمیت میباشد،اگر چه شاخصهای عملکردی زنجیره تأمین برحسب مقیاسهای مختلف بکار برده شده متفاوت هستند،اما تمامی آنها دارای یک کانون واحد بوده و بر بهبود مستمر خدمت به مشتری متمرکز میشوند،در حقیقت این مشتری نهایی زنجیره تأمین است که باید از کل زنجیره تأمین راضی باشد تا بتوانیم در دراز مدت موفق باشیم سازمانها دریافتهاند که رقابت در آینده،احتمالاً زنجیرههای تأمینی را که برعلیه هر یک از حرفههای تجاری مشتریان نهایی عملی میکنند،از بین خواهدبرد. بنابراین ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد کلی زنجیره تأمین حیاتی میباشد(غضنفری و فتح الله،1389: 290).
امروزه مدیران با مشکل جدی سنجش عملکرد سازمان خود مواجه هستند.استفاده از ابزار مناسب و داشتن مقیاس عملکردی در صنایع مختلف و یا صنعت مشابه،این امکان را برای آنها فراهم میکند که موقعیت خود را در مقایسه با دامنه عملکرد دیگر رقبا در داخل یا خارج کشور بدانند.عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف،بویژه سودآوری آن دارد در این راستا استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تأمین در بهبود مستمر عملکرد آن توصیه میگردد(معنویزاده و دیگران،1385).مدیریت موثر زنجیره های تأمین از عوامل اصلی بقاء میباشند(کوایل،1998).
در عین حال مدیریت موثر زنجیرههای تأمین باعث ایجاد مزیتهای رقابتی فراوان برای سازمانهای امروزی گردیده است(دیویس،1993).شرکتها برای بقا در یک بازار با فشارهای فزآیندهای در زمینه انعطافپذیری، تنوع،زمان و ارزش مواجه هستند(مکگوفوگ،1996).
از این رو اندازهگیری عملکرد در زنجیره تأمین فرآیندی است به منظور تحلیل مدیریت عملکرد جهت کاهش هزینهها،ریسک و ایجاد امکان بهبود مستمر در ارزش آفرینی و عملیات.عبارت” اگر چیزی را نتوانید اندازهگیری کنید،نمیتوانید آنرا مدیریت کنید”دلیل این واقعیت گریزناپذیر میباشد.چارچوب اندازهگیری عملکرد نه تنها در رفتار مدیران که مسئولیت توسعه در وضعیت رقابتی را دارا هستند متبلور میشود،بلکه شامل کلیه پرسنل اجرایی نیز میشود.با این اوصاف مفهوم اندازهگیری عملکرد تقریباً همیشه مقدم بر رسیدن به اهداف استراتژیک است(معنویزاده و دیگران،1385).
تشخیص نحوه عملکرد و در نتیجه اندازهگیری عملکرد سازمان سبب میگردد تا مراحل توسعه و بهبود آن روشن گردد. سیستم اندازهگیری عملکرد در زنجیره تأمین سازمان را قادر میسازد تا:
بازبینی،ارزیابی و کنترل عملکرد در اختیارسازمان باشد.
بتوان از متدولوژی و معیارهای یکسان در ارزیابی در سطح سازمان سود برد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد جامعه شناسی اسلامی

بستن منو