پایان نامه با موضوع 
آموزش مهارت، سلامت روان، دختران فراری، دانشجویان

پایان نامه با موضوع آموزش مهارت، سلامت روان، دختران فراری، دانشجویان

دانلود پایان نامه

معتقدند که انتقال بیشتر از را تعمیم صورت می گیرد تا از طریق عوامل مشابه ؛تئوری تعمیم اهمیت خاصی برای تفکر با هدف قائل است( شاملو،۱۳۸۸،۳۴).

بخش سوم: پیشینه مطالعاتی
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور:
شریفی در یک مطالعه بر روی نوجوانان شاهد، آموزش مهارتهای حل مسأله را بر کاهش میزان علائم سلامت روان مورد بررسی قرار داد، که نتیجه این تحقیق نشان داد که آموزش مهارت حل مسأله می تواند دربهبود و کاهش میزان سلامت روان نوجوانان و علائم اختصاصی سلامت روان مؤثر باشدو موجب افزایش کفایت شخصی آنها و خود کارآمدی در روابط بین فردی با همسالانش گردد و علاوه بر این بر انتظارات خودکارآمدی آنها نیز تغییرات مثبتی ایجاد نماید ( شریفی ، ۱۳۷۲) .
– در پژوهش دیگری که در دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفته است بیانگر اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله بر مهارتهای اجتماعی ، کفایت شخصی ، مفهوم خود تحصیلی ، عزت نفس و عملکردتحصیلی می باشد. در این پژوهش ۳۰ نفر از نوجوانان ۱۳-۱۱ ساله فاقد سرپرست که در مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی استان تهران زندگی می کردند به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنیها در سه گروه ۱۰ نفری به طور تصادفی جایگزین شدند . گروه آزمایشی تحت آموزش مهارت حل مسأله قرار گرفتند و گروه شبه آزمایشی بدون آموزش خاصی صرفاٌ با ایجاد محیط آموزشی مشابه گروه آزمایشی به بحث در مسائل فردی و ارائه مقاله بدون جهت گیری آموزشی خاص وگروه کنترل بدون هیچگونه حضور در کلاس یا آموزشی بودند نتایج حاصله به وسیله تحلیل واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان دهنده اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر افزایش مهارت های اجتماعی و ارتقاء مفهوم خود تحصیلی بود. به طور کلی در این تحقیق تأثیر آموزش مهارتهای حل مسأله بر افزایش شایستگی های اجتماعی و روابط بین فردی نوجوانان فاقد سرپرست در مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی را روشن می سازد( احمدی زاده ، (۱۳۷۴).
– در تحقیقی بررسی شیوه های رویارویی با تنیدگی روانی (استرس) و ارتباط آن با سلامت روان در نوجوانان مدارس عادی و خاص شهر تهران که در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت ، ۱۳۶۸ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۶۰۷ نفر دختر و ۶۶۱ نفر پسر بودند. کلیه آزمودنیها با پرسشنامه روشهای رویارویی مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان و پرسشنامه سلامت عمومی آزمون شدند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون خی دو مقایسه شد یافته های مطالعه نشان داد که روش متمرکز بر مساله بیشتر از روش متمرکز هیجان با سلامت روان ارتباط دارد. همچنین مشاهده گردید که کارآمدی فرد در حل مساله با داشتن ویژگی هایی هم چون خود اثر بخشی ، حرمت خود و خود پنداره بالا و نوروز گرایی پائین در استفاده از روش متمرکز بر حل مساله ارتباط دارد ( کافی ، ۱۳۷۵).
– پاپیری در یک مطالعه اثربخشی روانی آموزش مهارتهای گروهی حل مسأله در درمان نوجوانان اقدام کننده به خودکشی در ایلام را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش ، ۲۶ نفر از دانش آموزان دختر و پسر که سابقه اقدام به خودکشی داشتند به طور تصادفی انتخاب شدند و به دوگروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. بعد از ۱۲ جلسه آموزش حل مسأله به گروه آزمایش این نتایج حاصل شد که آموزش مهارتهای حل مسأله می تواند در کاهش میزان افسردگی ، کاهش میزان ناامیدی وبهبودی مهارتهای مقابله ای نوجوانان اقدام کننده به خودکشی مؤثر باشد (پاپیری، ۱۳۷۶).
– در تحقیقی که توسط دانشگاه علامه طباطبائی انجام گرفت ، اثر بخشی درمان گروهی آموزش مهارت های حل مسأله را بر کاهش میل خودکشی ، نا امیدی ، سبک اسنادی و خودپنداره نوجوانان اقدام کننده به خودکشی مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق پانزده دختر که به علت اقدام به خودکشی به بیمارستان لقمان تهران ارجاع داده شده بودند، شرکت نمودند. بعد از اجرای ۱۰ جلسه آموزش مهارتهای حل مسأله بر روی گروه آزمایش ( ۷ نفر) و گروه کنترل ( ۸ نفر) که فقط در انتظار درمان بودند، مجدداً آزمودنیها مورد اندازه گیری قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که برنامه درمانی توانسته است میل به خودکشی ، ناامیدی ، سبک اسناد منفی اقدام کننده به خودکشی را به طور معناداری کاهش دهد اما بر خودپنداره آنان تأثیر معنی داری نداشت (شفیع آبادی ؛شمس ، ۱۳۷۹).
– در تحقیقی که توسط دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت عوامل تنیدگی زا و رفتارهای مقابله ای در نوجوانان بی سرپرست مراکز شبانه روزی بهزیستی نوجوانان دارای والدین شهر تهران مقایسه گردید ، به منظور بررسی فرضیه ها از نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله ای که در مراکز شبانه روزی زندگی می کردند، همچنین نوجوانان دارای والدین استفاده شد. تعداد نوجوانان مراکز شبانه روزی ۵۰ نفر بودند. پرسشنامه روشهای رویارویی و مقیاس رویدادهای زندگی اجرا گردید. نتایج با دو آزمونT استودنت و مجذور خی مقایسه شدند. مطابق بررسی های کلیور ( ۱۹۹۸)، اوتو( ۱۹۹۸) وجود منابع شبکه حمایت خانوادگی و تعامل و روابط مثبت درون آن موجب ، بکارگیری رویارویی متمرکز بر مسئله می شود و پیامد آن حرمت خود و خودپنداشت بالا و رشد شناختی می باشد. همچنین وجود روابط نامتعادل و منفی در خانواده و فقدان والدین موجب بکارگیری شیوه های رویارویی سازش نایافته و متمرکز بر هیجان شده و منجر به حرمت خود پایین و ضعف رشد شناختی می گردد ( رسول زاده ، ۱۳۷۹).
– در تحقیق دیگری که در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته است روش حل مسأله افراد افسرده و مقایسه آن را با افراد عادی مورد بررسی قرار گرفت . در این مطالعه تعداد ۸۸ نفر ( ۲۱ مرد و ۶۷ زن ) شرکت داشتند که شامل دو گروه بیماران افسرده (۴۵ نفر و افراد عادی ۴۳ نفر) بودند. با استفاده از وسایل سنجش یعنی آزمون افسردگی بک و آزمون شیوه های حل مسأله مشخص شد که بین افراد افسرده وعادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مسأله وجود دارد و افراد افسرده در موقعیتهای مساله زا بیشتر از شیوه های منفی حل مسأله استفاده می کنند ( صاحبی ، ۱۳۸۰) .
– در پژوهش دیگری که به منظور بررسی اثربخشی آموزش روش حل مسأله در کاهش علائم کمبود توجه بیش فعالی در دانشگاه اصفهان انجام شده مشاهده شد که پس از اجرای آموزش حل مسأله تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در نمرات شدت علائم بیش فعالی و اختلال کمبود توجه بر اساس ارزیابی والدین به وجود آمده است ( پاشا سلطانی ، ۱۳۸۰) .
– در پژ وهشی که در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد، تأثیر آموزش تنش زدائی تدریجی و مهارت های حل مسأله بر میزان تنیدگی و شیوه های مواجهه دختران فراری مورد بررسی قرارگرفت. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از میان دختران فراری ۲۱-۱۲ ساله ساکن در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی شهر مشهد ۱۵ نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند.پس از همتا سازی و اجرای آموزش های تنش زداتی و حل مساله برای گروه آزمایش ؛ آزمون آماری T برای گروه های مستقل و وابسته به کار گرفته شد نتایج آزمون نشان داد که فرضیه اول مبنی بر اینکه آموزش تنش زدائی تدریجی موجب کاهش میزان تنیدگی در دختران فراری می شود در سطح ( ۰۱/۰ ) P و فرضیه دوم مبنی بر آموزش مهارتهای حل مسأله موجب تغییر در شیوه های مقابله ای دختران فراری در مواجه با وقایع تنیدگی زا می گردد در سطح ۰۵/۰ تائید گردید(معظمی گودرزی ، ۱۳۸۰).
– در تحقیقی اثر بخشی آموزش مهارتهای حل مسأله در کاهش افسردگی دانش آموزان ۱۵-۱۸ ساله شهرستان زاهدان مورد بررسی قرارگرفت. از بین ۱۴۰۰ دانش آموز، ۳۰۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و مقیاس افسردگی بک روی آنها اجرا گردید. نتایج آزمونT استودنت نشان داد، گروه آزمایش که از آموزش مهارتهای حل مسأله سود جسته بودند در مقایسه با گروه گواه، کاهش در افسردگی ( ۰۰۱/۲۰ P) و کارائی در مهارتهای مقابله ای ( ۰۰۱/۲۰P) را بدست آورند(کهرزائی، ۱۳۸۰).
– در تحقیقی که در دانشگاه الزهراء صورت گرفت مشاوره گروهی با روش عقلانی – عاطفی – رفتاری در تقویت اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه الزهراء بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد مشاوره گروهی با روش مذکور در تقویت اعتماد به نفس مؤثر است و همچنین در کاهش باورهای غیر منطقی مؤثر می باشد ، هم چنین بین اعتماد بنفس و باورهای غیر منطقی رابطه معکوس وجود دارد ( نیکمنش ، ۱۳۸۰)
– در بررسی رابطه بین شیوه حل تعارض و سلامت روانشناختی که در میان دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفت ، ۴۲۰ نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های تهران با جنس و رشته های مختلف به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و آزمون های شیوه حل مسأله و شیوه مقابله با تعارض رهم بر روی آنها اجرا شد. نتیجه این تحقیق حاکی است بین شیوه حل مسأله ، شیوه مقابله با تعارض و سلامت روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد. دانشجویانی که از شیوه حل مسأله استفاده می کنند از میزان سلامت روانشناختی بالاتری برخوردارند ( بابا پورخیرالدین ، ۱۳۸۱).
– در تحقیقی که توسط دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علامه طباطبائی انجام یافت تاثیر آموزش شیوه های مقابله ای بر کاهش افسردگی ، اضطراب ، آمادگی ابتلاء به عرضه کرونری قلبی کارمندان مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته ای ایران بررسی گردید و ۶۳ نفر از کارمندان مرکز به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب و به وسیله آزمون های اضطراب و افسردگی بک واسترس شخصیت گروسارت – ماتیسک ارزیابی شدند. سپس برای تعیین افراد دوگروه آزمایش و کنترل از شیوه تصادفی با فواصل منظم استفاده گردید . برای گروه آزمایش ، آموزش شیوه های مقابله ای انجام شد میزان افسردگی گروه آموزش دیده ( آزمایش ) نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته بود، ولی در مورد اضطراب و ویژگی های آمادگی ابتلاء به بیماری کرونر قلب تفاوت معنی دار مشاهده نشد. ( اخوت ، کاویانی ، شفیع آبادی ، ۱۳۸۱).

مطلب مرتبط :   دیوان عدالت اداری

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور:
– در بررسی پیشینه مطالعات درمانی انجام شده در خارج از کشور، در زمینه تأثیرات پیشگیرانه و درمانی حل مسأله ابتدا جهودا ( ۱۹۵۸) بر ارتباط نظری بین حل مسأله بین فردی و سازگاری عاطفی و اجتماعی تأکید کرد ، او متذکر شد اشخاصی می توانند مسأله ای را بشناسند، که ان را بپذیرند، بر راه حل های آن تأمل کنند، و بر اساس آن به عمل بپردازند، در نتیجه کمتر احتمال دارد از ناکامی ناشی از نیازهای حل نشده و تعارضات بین فردی رنج بکشد. معهذا علی رغم استدلال قانع کننده جهودا، تحقیقات تجربی تا این اواخر اغلب به طور انحصاری کاربرد حل مسأله را به تکالیف غیر اجتماعی نظیر معماها، مازها و جملات درهم ریخته اختصاص می داد( پلی جرینی ، ۱۹۹۴؛ به نقل از احمدی زاده ، (۱۳۷۴).
– پارکروایندلر۱۷۳(۱۹۹۰) در مطالعات خود سه نوع راهبرد

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو