پایان نامه با موضوع آسایش و راحتی

پایان نامه با موضوع آسایش و راحتی

دانلود پایان نامه

در این داستان در اصل راوی داستان نقش کنشگر فاعل را دارد و هدف او هم پیشگیری از خراب شدن اسفالت پشت بام خانه اش و نهایتاً جلوگیری از چکه کردن سقف در فصل بارانی است. در مقاطع مختلف داستان فاعل دیگری هم وارد داستان می شود که مدیر موسسه ی تعمیر منزل و تعمیرکار فرستاده شده از سوی موسسه به منزل راوی هستند و هدف هم تعمیر اسفالت پشت بام خانه ی راوی است. خود راوی هم در مقاطعی از داستان اهداف دیگری را دنبال می کند، مثل برقراری تماس با موسسه ی مذکور و یافتن مدیر و تعمیرکار. همچنین در بخش های پایانی داستان هدف راوی تهیه ی ظروف خاصی برای گذاشتن زیر سقف خانه اش و جلوگیری از چکه ی آب بر روی فرش ها و لوازم خانه است.  

مدیر موسسه ی تعمیر منزل، تعمیرکار، همسر و فرزند راوی و شخصی که مغازه ی کرایه ی ظرف دارد به عنوان کنشگران یاری رسان در بخش های مختلف داستان حضور دارند.
بی دقتی تعمیرکار و مرغوب نبودن مصالح استفاده شده در تعمیر نیز نقش مخالف و بازدارنده را بر عهده گرفته و مانع از این می شوند که راوی بتواند به هدف اصلی اش در این روایت برسد.
همسایه ی راوی و شخص کرایه دهنده ی ظروف اعطاکننده و راوی دریافت کننده هستند.
از طرف دیگر روای اعطاکننده و مدیر موسسه و تعمیرکار دریافت کننده هستند.
فاعل راوی هدف تعمیر پشت بام منزل
بازدارنده رئیس موسسه ی تعمیر منزل یاری رسان ____
اعطاکننده همسایه ی راوی/ راوی دریافت کننده راوی/رییس موسسه
ب) زنجیره های روایی
-زنجیره ی میثاقی: تصمیم راوی برای اینکه قبل از فصل باران فکری برای تعمیر پشت بام خانه اش کند، کارهایی که مدیر موسسه ادعای انجام آن ها را داشت و بر روی کارتی چاپ کرده بود، فرستادن صورت حساب هزینه های تعمیر برای راوی از موسسه، تضمین مدیر موسسه درباره ی دوام چهارساله ی اسفالت و تحقق نیافتن این تضمین، وعده های مکرر مدیر موسسه در مورد فرستادن مجدد تعمیرکار و اصلاح اشتباهات قبلی و عدم انجام این وعده ها از سوی موسسه ی تعمیر منزل را می توان زنجیره های میثاقی داستان به حساب آورد که دیگر حوادث و اتفاقات داستان نیز بر پایه ی این زنجیره ها شکل گرفته است.
-زنجیره ی اجرایی: معرفی موسسه به راوی از سوی دوستانش، چاپلوسی مدیر موسسه در مقابل راوی، انجام تعمیرات لازم بر روی پشت بام، چکه کردن سقف بعد از تعمیر، انجام مجدد تعمیرات؛ جمع کردن فرش و لوازم از اتاق ها و قرار دادن ظروف زیر محل چکه ی آب، کرایه ی ظروف از مغازه و تماس های پی در پی راوی با مدیر موسسه زنجیره های اجرایی این داستان محسوب می شوند.
-زنجیره ی انفصالی: رفتن راوی به موسسه، حضور تعمیرکاران در منزل راوی، رفتن و برگشتن چند تعمیرکار به منزل راوی، رفت و آمدهای پی در پی راوی به پشت بام و طبقه ی پایین برای تهیه ی لوازم مورد نیاز تعمیرکار، رفتن راوی به خانه ی همسایه برای گرفتن آچار، رفتن راوی به مغازه ی کرایه ی ظروف و مراجعات فراوان راوی به موسسه ی تعمیر منزل، زنجیره های انفصالی این روایت هستند.
4-ابلهی شاخ و دم ندارد
در این داستان که هدف اصلی راوی از نقل آن انتقاد از نحوه ی کار اداره ی برق و عدم سرویس دهی مطلوب از جانب این اداره بوده است، وی به تعریف خاطراتی در این مورد می پردازد، همچنین به نحوه ی کار تعمیرکاران وسایل برقی هم پرداخته و مواردی را نقل می کند.
راوی در یک روز گرم تابستان هنگامی که خسته و عرق کرده وارد خانه می شود و می خواهد کولر را روشن کند متوجه خاموشی برق می شود چند ساعتی که می گذرد به اداره ی برق محل تلفن کرده و جریان را عنوان می کند اما مسئول اداره ی برق نه تنها جواب درستی به راوی نمی دهد بلکه متلکی هم به او می گوید که باعث عصبانیت بیشتر او می شود.
روز بعد راوی متوجه خرابی ماشین لباس شویی شده و به دنبال تعمیرکار می رود اما هر یک از تعمیرکاران با عنوان کردن مشکلاتی مثل خاموشی های متعدد برق و نداشتن وسایل یدکی کافی از انجام تعمیر سر باز می زنند.
روز بعد راوی به دیدن یکی از دوستانش که در طبقه ی چهاردهم یک ساختمان مشغول به کار است می رود و هنگامی که می خواهد آسانسور را روشن کرده و از آن استفاده کند متوجه خاموشی برق می شود و ناچار پله ها را با زحمت و خستگی فراوان طی می کند. هر یک از این اتفاقات منجر به ناراحتی و عصبانیت راوی می شود اما در پایان داستان او به این نتیجه می رسد که حرفی که از کارمند اداره ی برق شنیده بود ـ جواب ابلهان خاموشی است ـ واقعاً در مورد او یا کسانی که امید استفاده ی مناسب و مفید از برق و وسایل برقی دارند صدق می کند.
….. طبیعتاً باز هم موضوع برق در میان آمد و من متلکی را که پشت تلفن شنیده بودم برایش شرح دادم. گفت: غصه نخور. از تو ابله تر هم پیدا می شود. مثلا زن من امروز صبح با من دعوا می کرد که چرا در پرداخت پول برق تأخیر کرده ام. می ترسید که بیایند و برق را قطع کنند.
-تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این داستان فاعل راوی داستان است که در قسمت های مختلف داستان هدف های متفاوتی را دنبال می کند که این هدف ها را می توان به این صورت بیان کرد: استفاده از کولر برای رفع گرما، اطلاع یافتن از علت خاموشی برق و زمان وصل مجدد برق، غلبه بر عصبانیت ناشی از قطع برق، پیدا کردن تعمیرکار برای ماشین لباس شویی، آسایش و راحتی در زندگی با استفاده از وسایل برقی متعدد مثل سماور برقی، ماشین ریش تراش و…. و استفاده از آسانسور برای رفتن به طبقه ی چهاردهم یک ساختمان.
عوامل و اتفاقات مختلفی هم در نقش بازدارنده یا مخالف ظاهر شده و مانع از رسیدن راوی به اهدافش می شوند.
این عوامل را هم می توان به این صورت عنوان کرد: خاموشی برق(در چند مورد)، جواب سر بالا دادن به راوی توسط مأمور اداره ی برق، عدم تعمیر وسایل برقی توسط تعمیرکاران به خاطر نبودن کارگر، برق و لوازم یدکی مورد نیاز.
دو کنشگر اعطاکننده و دریافت کننده در این داستان حضور ندارند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد ایران باستان

بستن منو