پایان نامه ارشد رایگان درمورد
گروه کنترل، کتابداران

پایان نامه ارشد رایگان درمورد گروه کنترل، کتابداران

دانلود پایان نامه

پژوهش خود با عنوان ” کتابهای الکترونیکی یا چاپی: کدام یک استفاده میشوند؟” به بررسی آمار استفاده از کتابهای چاپی و الکترونیکی مشابه بهصورت ماهانه و به مدت یکسال پرداخت. وی با استفاده از آزمون تی تفاوت امانت کتاب در این دو نوع قالب با سطح همبستگی پایین را به دست آورد و به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری دراستفاده از دو قالب الکترونیکی و چاپی کتابهای مشابه وجود دارد. او همچنین، به تفاوت در ارجحیت قالب به لحاظ موضوع و ردهبندی کتابهای مورد نظر پرداخت. در بررسی کتابهای مورد استفاده در دو قالب بالاترین استفاده در قالب چاپی، به ترتیب مربوط به حوزه موضوعی ادبیات، آموزش، کتابداری و اطلاع رسانی و در قالب الکترونیکی به ترتیب کتابداری و اطلاعرسانی، ادبیات، اقتصاد و تجارت است. بر اساس ردهبندی کنگره بالاترین میزان استفاده در قالب الکترونیکی در مقایسه با قالب چاپی مختص رده زد (کتابداری) و کمترین استفاده مربوط به رده تاریخ (در ردههای سی، دی، ای و اف) است. در مجموع استفاده از کتابهای تاریخی در قالب چاپی بر الکترونیکی مرجح است.
پژوهش حاضر به بررسی ارجحیت استفاده با توجه به آمار موجود پرداخته است و هدف آن تنها بررسی پراستفادهترین و کم استفادهترین حوزه موضوعی در قالب الکترونیکی بهمنظور فراهمآوری کتابهای الکترونیکی است. از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این مورد اشاره کرد، که نمیتوان مشخص نمود که استفاده از یک کتاب الکترونیکی زمانی که در آمار استفاده محاسبه میشود آیا واقعا مورد استفاده واقع شده است یا تنها بر روی آن منبع کلیک شده است و تنها به این خاطر در محاسبه آماری وارد شدهاند. از سویی این محدودیت در زمینه کتابهای چاپی نیز مشاهده میشود به ویژه زمانی که کتابخانه بهصورت قفسه باز اداره میشود و آمار استفاده واقعی ممکن است کمتر از میزان بهدست آمده، به حساب آید. البته هم اکنون تنها راه تصمیمگیری در زمینه پیشرفت مجموعه کتابخانه، استفاده از آمار به همین شیوه است.
مک فال177 (2005)، در مقاله خود با عنوان ” کتابهای درسی الکترونیکی که شیوهی استفاده از کتابهای درسی را دگرگون میکنند” به بررسی افزایش خواندن فعالانه کتاب درسی با وجود استفاده از نرمافزار ویژهای با نام ای تکست ریدر178 پرداخته است. در نظر وی دانشجویان عادت کردهاند که کلاس درس را به محیطی صرفا انتقال دهنده اطلاعات کتابها از سوی معلمان ببینند. او معتقد است، که کتابهای درسی اغلب بهصورت غیر فعالانه مطالعه میشوند و هم اکنون نوبت آن فرا رسیده است که نقش تفسیر، به کار گرفتن و درگیر کردن ذهن با مباحث کتاب در کلاسهای درس بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نرمافزار به کار رفته در پژوهش وی مربوط به واحد درسی رایانه است، بهگونهای که کتاب درسی الکترونیکی به همراه امکانات این نرمافزار به دانشجویان ارائه و بهمنظور آگاهی از میزان یادگیری آنها امتحانی از آن درس گرفته میشود. علاوه بر آن درک و استفاده دانشجویان از کتاب درسی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این پژوهش از 3 گروه، 2 گروه آزمودنی طی فواصل زمانی و یک گروه کنترل استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که تفاوت معناداری در یادگیری دانشجویان با استفاده از کتاب درسی در دو نوع چاپی و الکترونیکی آن وجود ندارد. با توجه به آن که دانشجویان مورد مطالعه با توجه به دادههای بهدست آمده از بسیاری از ویژگیهای این نرمافزار استفاده نکردهاند، نویسنده نتیجه گرفته است که دلیل اصلی آن، کاربرد عادتهای استفاده از کتاب درسی چاپی در کتاب درسی الکترونیکی است و نیاز به آموزشهایی در این خصوص بهمنظور پیشبرد فعالیتهای خواندن فعالانه مورد نیاز است.
انورادها و یاشا179 (2006) در پژوهش خود ” استفاده از کتابهای الکترونیکی در محیط تحقیقاتی و دانشگاهی: مطالعه موردی در موسسه علمی هند ” را مورد بررسی قرار داد. هدف مطالعه او بررسی استفاده و کاربرپسندی کتابهای الکترونیکی در محیط تحقیقاتی و دانشگاهی است. این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه که به صورت الکترونیکی در اختیار کاربران قرار گرفت، انجام شده است. نتایج نشان میدهد که در میان پاسخدهندگان، دانشجویان بیش از کارمندان و اعضای دانشکده تمایل به استفاده از فنآوریهای جدید دارند و این افراد بیشتر در حوزههای فنی و کتابهای مرجع از کتابهای الکترنیکی استفاده مینمایند. با توجه به اینکه اکثربت پاسخ دهندگان بیش از 5 سال بهمنظور اهداف گوناگون، از خدمات رایانهی استفاده نمودهاند، اما میزان استفاده از کتاب الکترونیکی در میان آنها بسیار پایین میباشد. با توجه به اینکه پرسشنامه مورد نظر در میان 104 نفر پاسخ دهنده توزیع شد، اما تنها 37 نفر از آنها در دوره آموزش رایگان درباره کتابهای الکترونیکی شرکت نمودهاند. او در این پژوهش متوجه شد که اگرچه استفاده ازکتابهای الکترونیکی در سطح بسیار پایینی قرار دارد، اما نیاز به آگاهی رسانی و آموزش کاربران هم از لحاظ سخت افزارها و هم نرمافزارهای مرتبط با کتابهای الکترونیکی احساس میشود.
انورادها با آنکه در پژوهش خود اظهار میدارد که به بررسی قابلیت استفاده کتابهای الکترونیکی پرداخته است، اما مشخص نیست که مولفههای قابلیت استفاده از یک کتاب الکترونیکی چیست. وی در پژوهش خود به بررسی انواع کتابهای الکترونیکی که کاربران به مطالعه آنها علاقهمند شدهاند، پرداخته است، اما نحوه تقسیمبندی و دلایل تقسیم بندی او ناواضح است، به گونهای که بهنظر میر
سد جایگاه کتابهای درسی بهعنوان مهمترین منبع مورد استفاده کاربران در نظر گرفته نشده است.
کرستانی و لاندونی و ملوسی180 (2006) در مقاله خود با عنوان ” ظاهر و کاربردپذیری کتابهای الکترونیکی” به ارائه نتایج دو پروژه مستقل و جدا در رابطه با طراحی، پیشرفت و ارزیابی کتابهای الکترونیکی، با عنوان کتاب دیداری و کتاب فرادرسی میپردازد. در پروژه کتاب دیداری، مولفههای دیداری یک کتاب چاپی، بهعنوان مولفههای مناسب در تولید کتابهای الکترونیکی مناسب مطرح میشوند. کتابهای فرادرسی بر اهمیت مدلها و تکنیکهایی بهمنظور تولید خودکار نسخههای الکترونیکی کاربردی از کتابهای درسی تمرکز کرد. هر دو مطالعه از بررسیهای مشابهی بر روی این که چه نوع کتابهای کاغذی، مناسب بهمنظور تبدیل به شکل الکترونیکی هستند شروع میشوند و به لحاظ توجه به ظاهر و کاربردپذیری کتابهای الکترونیکی مجزا میگردند. نتیجه این پژوهش بهمنظور کمک به طراحان و مجریان بهمنظور بهتر نمودن ظاهر و کاربرد کتابهای الکترونیکی، کارآمد است.
در این دو پروژه به بررسی کارایی ویژگیهای یک کتاب معمولی و کاربرد آن و میزان تمایل کاربران به استفاده از آن در کتابهای الکترونیکی پرداخته شده است. این پژوهش نشان داده است که مولفههای دیداری یک کتاب نظیر فهرست مندرجات، شماره صفحات، نوع قلم، اندازه قلم و غیره از مسائل مهمی است که در هنگام طراحی کتابهای الکترونیکی باید به آنها توجه گردد. از سویی بر ضرورت حفظ این مولفهها بهعلت آشنایی دیرینه کاربران با ظاهر کتاب چاپی تاکید میکند. در پروژه بعدی با مطرح نمودن اهمیت پویش سریع در داخل مطالب یک کتاب درسی و گاه عدم نیاز به مطالعه تمامی فصول به بررسی نقش کلیدی فراپیوندها در بهبود مطالعه پرداخته است. با توجه به این که هدف اصلی این مطالعات در درجه اول، مطالعه تاثیر حفظ مولفههای دیداری و در پروژه دوم در کنار حفظ این مولفهها افزودن ویژگیهای فراپیوندی بوده است، بهنظر میرسد انجام پروژههای دیگر بهمنظور وارد نمودن دیگر خصوصیات مفید یک کتاب الکترونیکی و بهرهمندی کاربران از آنها مفید واقع شود. بهعنوان مثال در پروژه کتاب فرامتنی، کاربران نیاز خود را در رابطه با وجود یک موتور جستجو هوشمند قوی بهمنظور جستجو در متن در کنار ارائه نمایه، فهرست مندرجات و فهرست صفحات کتاب مناسب دانستند. رهنمودهای ارائه شده از سوی هر دو پروژه بهمنظور شکلدهی معیارهای ارزیابی مرتبط با کتابهای الکترونیکی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. با ابن که درهر دو پروژه معیارهایی بیان گردیده است، اما اولویت معیارهای مذکور مشخص نگردیده است. از سویی در پروژه کتاب دیداری، خصوصیات ظاهری یک کتاب و در پروژه کتاب فرادرسی اکثر خصوصیات عملکردی یک کتاب الکترونیکی که به قابلیتهای رسانه مرتبط است مورد ارزیابی قرار گرفته است، در حالیکه پروژهی مزبور به بررسی قابلیت استفاده و قابلیت خوانایی یک کتاب الکترونیکی پرداخته است، قابلیت دسترسی مورد پژوهش واقع نشده است.
هرنون181 (2006)، در پژوهش خود تحت عنوان ” استفاده از کتابهای الکترونیکی توسط دانشجویان: دانشجویان کارشناسی در رشتههای اقتصاد، ادبیات و پرستاری و حوزههای مربوطه” معتقد است که دانشجویان در این حوزههای موضوعی، کاربران متداول کتابهای الکترونیکی هستند. وی در این پژوهش، به بررسی رفتار جستجو و الگوی استفاده کاربران میپردازد. او بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش خود از 15 دانشجوی کارشناسی دعوت به شرکت در فرایند تحقیق نمود. پژوهش وی از سه بخش مشاهده، تکنیک بیان افکار با صدا به هنگام انجام فرایند و مصاحبه تشکیل شد. وی با بررسی پایگاههای موجود خریداری شده یا ارتباط داشته در کتابخانه دانشگاه، به بررسی انواع کتاب الکترونیکی موجود در آنها نظیر تکنگاشتها، کتابهای درسی، کتابهای مرجع و نظایر آن پرداخت. این فرایند بهمنظور آگاهی از مهمترین و نخستین منبع استفاده شده توسط دانشجویان بهمنظور یافتن پاسخهای مرتبط با سولات صورت گرفت. در مورد علت استفاده از کتابهای الکترونیکی و دلایل دوست داشتن این نوع کتابها پرسشهایی بهصورت مصاحبه بعد از تکمیل فرایند پاسخ به پرسشهای مرتبط با تکالیف درسی از آنها به عمل آمد. این پژوهش یافتههای پژوهشهای قبلی را تایید میکند از این نظر که اکثر کاربران، کتابهای الکترونیکی را بهطور کامل مورد مطالعه قرار نداده و بهمنظور یافتن قسمتهای مرتبط، سعی میکنند از فهرست مندرجات، چکیدههای فصلها و نمایه موضوعی استفاده نمایند. تنها دانشجویان رشته ادبیات، رمانهای الکترونیکی را بهصورت کامل از ابتدا تا انتها مطالعه میکنند. بنابراین یافتههای این پژوهش میتواند برای ناشران، فروشندگان، جمعآوری کنندگان محتوا، آموزگاران و در نهایت کتابداران بهمنظور پیشبرد استفاده موثر از کتابهای الکترونیکی سودمند واقع گردد.
استفاده از روش مشاهده بهمنظور آگاهی از مهمترین منبع استفاده کننده دانشجوبان بهمنظور پاسخگویی به نیاز آنها و استفاده از روش فکر یا صدا و ارائه نظر به هنگام استفاده از کتاب الکترونیکی، در این پژوهش، توانسته است نوع نیاز کاربران نسبت به ویژگیهای موجود در کتاب الکترونیکی و رضایت یا عدم رضایت آنها و رفتار استفاده از این کتابها بهمنظور کشف نیاز اطلاعاتی را بازگو نماید.
کلارک182 (2007)، در پژوهش خود با عنوان ” استفاده از کتاب الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه دنور183″ به بیان میزان آگاهی کاربران دانشگاهی
دنور نسبت به کتابهای الکترونیکی، چگونگی و چرایی استفاده، سطح رضایت آنها پرداخت. وی نتیجه گرفت که بیش از نیمی از جوامع دانشگاهی از این کتابها استفاده نموده و اغلب بهصورت گاهگاهی از این کتابها استفاده مینمایند. آنها سهولت استفاده از این کتابها، بهعلت قابل دسترس بودن در هر مکانی از جمله خانه و قابلیت جستجو در متن را از مهمترین دلایل تمایل خود نسبت به این کتابها بیان داشتهاند. اغلب کاربران تنها زمانی به استفاده از این کتابها میپردازند که تنها بخشی از آن را برای خواندن خود مناسب میدانند. از سویی آنها کتابهای چاپی را به الکترونیکی بهمنظور واکاوی و غوطهور شدن در متن ترجیح میدهند. بهطور کلی وی در پژوهش خود بیان میدارد که اکثریت کاربران با قالب الکترونیکی بهطور کلی موافقند.
مطالعه کلارک تا حدودی از نظرگاه آگاهی و نحوه آگاهی از کتابهای الکترونیکی، نحوه مطالعه این کتابها، مشابه با پژوهش رولندز است. وی در مورد دلایل استفاده از کتابهای الکترونیکی از سوی کاربران، به ذکر چهار مورد متشکل از: نبود نسخه چاپی

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد محدوده زمانی و مکانی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو