پایان نامه ارشد رایگان درمورد
کتابداران، تلفن همراه، کتاب الکترونیکی، معیارهای ارزیابی

پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، تلفن همراه، کتاب الکترونیکی، معیارهای ارزیابی

دانلود پایان نامه

در دو پرسشنامه کتابداران و کاربران از جمله معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی محسوب میشوند که در پژوهش حاضر بهعنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته شد که شامل قابلیت رسانه الکترونیکی، قابلیت جستجو، فراپیوندها، خواندن شفاهی متن و قابلیت صوتی و تصویری، عناصر تعاملی، شخصی سازی ظاهری متن کتاب، توزیع، هزینه، دسترسپذیری، ارائه خدمات بر اساس تقاضا، خصوصیات ظاهری کتاب چاپی، صفحهبندی، آسانی مرور و پویش محتوای کتاب، راهنمای تشخیص موقعیت، قابلیت خوانایی متن است.
5-2-1-2. معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی دانشگاهی بر اساس دیدگاه کتابداران و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران کدامند؟
در رابطه با پرسش دوم با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مهمترین معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی عبارتند از:
جدول 5-1. دیدگاه دانشجویان مهمترین معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی دانشگاهی
ردیف
معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان
تعداد
درصد
1
جستجوی محتوای متنی کتاب
352
93.87
2
جستجوی پیشرفته
351
93.61
3
متناسب بودن طول عناصر
349
93.07
4
فصل بندی متن کتاب
349
93.06
5
متناسب بودن فونت به منظور سهولت مطالعه متن
346
92.27
6
پیوند بین فهرست مندرجات
346
92.27
7
استفاده از جدول و نمودار
345
92
8
وجود کلید واژههای اصلی
342
91.2
9
متناسب بودن هزینه کتاب
339
90.3
10
استفاده از سرفصلها یا سرعنوانها
335
89.34
11
دارا بودن صفحه عنوان بهمنظور ارائه اطلاعاتی در رابطه با کتاب نظیر
334
89.06
12
وجود واژهنامه
331
88.26
13
دسترسی همزمان
330
88
14
امکان تغییر اندازه متن
331
88.26
15
وسط قرار گرفتن صفحات در متن
329
87.74
16
دارا بودن منابع و مأخذ
326
86.94
17
امکان جستجوی محتوای غیر متنی
322
85.86
18
لایت کردن کلمات
319
85.08
19
هزینه اشتراک سرویس ارائه دهنده
319
85.07
20
امکان وجود تصویر رنگی به کتاب مورد مطالعه
321
85.6
21
آگاهی از تعداد صفحات
313
83.46
22
دارا بودن بخش نمایه در کنار متن اصلی
305
81.33
23
تصاویر پویا بهمنظور درک بهتر موضوع
303
80.79
24
پیوند بین بخشهای داخل و خارج
301
80.27
25
استفاده از کتاب الکترونیکی بر تلفن همراه
298
79.48
26
تغییر نمایش صفحات بهصورت گوناگون
295
78.67
27
افزودن یادداشت در بخشهای کتاب
277
73.88
28
نمایش در صفحهای جداگانه
276
73.59
29
امکان شنیدن متن بههمراه مشاهده نوشتار آن
246
65.5
30
امکان شنیدن قسمت دلخواه متن
243
64.78

جدول 5-2. بر اساس دیدگاه کتابداران مهمترین معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی دانشگاهی
ردیف
معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه کتابداران
تعداد
درصد
1
انطباق با تجهیزات کتابخانه
40
100
2
علاقه کاربران نسبت به استفاده از کتابهای الکترونیکی
40
100
3
اطلاعات کتابشناختی واضح بهمنظور سازماندهی منابع
38
95
4
تحویل فوری کتابهای الکترونیکی خریداری شده به کتابخانه
37
92.5
5
وجود فهرستی از کتابهای الکترونیکی بههمراه قابلیتها
36
90
6
اجازه دسترسی همزمان تعداد بسیاری از کاربران
36
90
7
هزینه تجهیزات مورد نیاز بهمنظور مطالعه
36
90
8
ارائه کتابهای خارج از چاپ
35
87.5
9
در دسترس قرار دادن با توجه به امکانات
35
87.5
10
امکان یکپارچهسازی با دیگر منابع در فهرست کتابخانه
34
85
11
وارد کردن اطلاعات کتابشناختی بهصورت خودکار بر روی نرمافزار
34
85
12
فضای کتابخانه جهت نگهداری از کتاب الکترونیکی
34
85
13
ارائه برگه فهرست نظیر فیپا
33
82.5
14
امکان امانت کتابهای الکترونیکی همراه با نرمافزار خواننده
32
80
15
از بین رفتن استفاده بهصورت خودکار برای کاربر
32
80
16
مجوز ناشر بهمنظور امانت بینکتابخانهای
32
80
17
اطلاعات کتابداران در استفاده از کتابهای الکترونیکی
32
80
18
امکان امانت کتاب الکترونیکی بهصورت پیوسته در وب
31
77.5

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیدگاه فقهای امامیه

تمامی معیارهای ذکر شده براساس دیدگاه دانشجویان و کتابداران به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده است.
5-2-1-3. الگوی مناسب پیشنهادی این پژوهش برای انتشار کتاب الکترونیکی چیست؟
جهت پاسخگویی به پرسش اساسی مذکور، 8 پرسش از شماره 10-18 در پرسشنامه اختصاص داده شده.
یافتههای حاصل از پرسشهای مذکور که توسط کتابداران پاسخ داده شدهاند، نشان دادند با توجه به پاسخ پرسشهای اساسی پیشین، برای انتشار کتاب الکترونیکی بهتر است نقاط قوت کتابهای الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. همچنین موارد مذکور میتوانند انگیزهای برای انتشار کتاب الکترونیکی باشند. علاوه بر این، ارائه الگویی پیشنهادی که بر گرفته از یافتههای پژوهش حاضر باشد، میتواند مکملی بر مطالب ذکر شده در این بخش باشد. از این رو در بخش بعد به ارائه الگوی پیشنهادی پرداختهایم.
5-2-1-4. نقاط ضعف و قوت استفاده از کتابهای الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران کدامند؟
در رابطه با پرسش چهارم نقطه قوت این تحقیق شناسایی مع
یارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و کتابداران در دانشگاه مورد مطالعه است. کتابداران میتوانند با شناسایی علایق و نیازهای اطلاعاتی کاربران خود و با توجه به رشتههای موجود اقدام به فراهمآوری کتاب الکترونیکی مناسب نمایند. همچنین میتوان پیشنهاداتی در زمینه ارائه اینگونه کتابها در هر زمان و مکانی را داد. لازم به ذکر است بر اساس نتایج بهدست آمده هیچ نقطه ضعف در این پژوهش مشاهده نمیشود. در بعضی موارد در طول تحقیق دانشجویان به مواردی اشاره کردند که میتوان آنرا در زمرهی نقاط ضعف کتابهای الکترونیکی دانست شامل: خستگی چشم به هنگام استفاده از کتابهای الکترونیکی، نیاز به تجهیزات مناسب برای استفاده از اینگونه کتابها، تمرکز نداشتن در هنگام مطالعه است.
5-2-2. فرضیه پژوهش:
بین میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی و جنسیت استفاده کنندگان اختلاف معنیداری وجود دارد.

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردتحقیقات مقدماتی

جدول 5-3. میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی و جنسیت استفاده کنندگان
متغیر
جنس
تعداد
میانگین
انحراف معیار
انحراف معیار از میانگین
میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی

مرد
146
30
5.058
.401

زن
229
35
6.306
.537

جدول بالا میانگین میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی و جنسیت استفاده کنندگان را نشان میدهد. در
این صفت مردان از میانگین 30 دقیقه و زنان از میانگین 35 برخوردارند.

ادامه جدول 5-3. میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی و جنسیت استفاده کنندگان

تفاوت ملاکهای ارزیابی در دو گروه
آزمون لون برای برابری واریانسها
آزمون مقایسه میانگینها برای گروههای مستقل

F
سطح معنی داری
t
درجه آزادی
سطح معنی داری دو دامنه
تفاوت میانگین ها
تفاوت انحراف استاندارد
فاصله اطمینان 95 درصد

حد پایین
حد بالا
میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی
برابری واریانسها
2.894
.090
-4.699
295
.000
-3.10
.660
-4.400
-1.802

براری واریانسها

-4.628
261.927
.000
-3.10
.670
-4.420
-1.781

با توجه به فرضیه تحقیق که از نوع فرضیه تفاوتی است و سطح معنی داری دو دامنه (0.000) که زیر 0.05 است( 0.05 P≤ ) و حد بالا و پایین بدست آمده با فاصله اطمینان 95 درصدحکایت از تفاوت میانگین میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی به تفکیک جنس دارد به عبارت دیگر میانگین میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی در گروه زنان بیشتر از مردان هستند.

نمودار 5-1. میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی

5-3. ارائه الگوی پیشنهادی
کتاب الکترونیکی مهمترین وجه نشر الکترونیکی است و روز به روز به اهمیت و حضور آن در محیط علمی و عمومی افزوده میشود از این رو برنامهریزی مناسب برای ایجاد و بهرهبرداری از این محصولات جدید، بسیار ضروری بهنظر میرسد. اما در کشور ما کمتر نگاهی سعی در نفوذ به عمق این جریان عظیم فنآوری داشته است و کتابهای الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی در مراحل اولیه خود بهسر میبرند. حال با توجه به مبانی نظری و مطالعه الگوهای موجود در زمینه پژوهش حاضر و تجزیه و تحلیل حاصل از پرسشنامه به ارائه الگوی پیشنهادی برای کتابهای الکترونیکی دانشگاهی میپردازیم تا قابلیت اعمال در کتابخانههای دانشکدهای مورد مطالعه را داشته باشد. همانگونه که ذکر شد معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی که در فصل دوم این پژوهش ذکر شد شامل قابلیت رسانه الکترونیکی، قابلیت جستجو، فراپیوندها، خواندن شفاهی متن و قابلیت صوتی و تصویری، عناصر تعاملی، شخصی سازی محتوای متن کتاب، شخصی سازی ظاهری متن کتاب، توزیع، هزینه، دسترسپذیری، ارائه خدمات بر اساس تقاضا، خصوصیات ظاهری کتاب چاپی، صفحهبندی، آسانی مرور و پویش محتوای کتاب، راهنمای تشخیص موقعیت، قابلیت خوانایی متن است. با توجه به موارد ذکر شده و نتایج حاصل از پژوهش از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی دانشگاهی به شرح ذیل است (جدول 5-4 و جدول 5-5).

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه :تعهدات قراردادی

جدول 5-4. قابلیتهای پیشنهادی کتابهای الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان
ردیف
عنوان
بسیار ضروری
ضروری
متوسط
کم اهمیت
بی اهمیت
محتوا
1
امکان جستجوی محتوای غیر متنی

2
امکان جستجوی محتوای متنی

3
امکان جستجوی پیشرفته

4
وسط قرار گرفتن متن در صفحه از نظر دیداری

5
دارا بودن صفحه عنوان به منظور ارائه اطلاعات کتاب

6
وجود تصویر رنگی به کتاب مورد مطالعه

7
ارائه تصاویر پویا به منظور درک بهتر موضوع

8
متناسب بودن فونت، به منظور سهولت مطالعه

9
استفاده از جدول و نمودار

10
دارا بودن صفحه منابع و ماخذ در کنار متن اصلی

11
متناسب بودن طول عناصر متن (خط، پااگراف) از نظر دیداری

12
فصل بندی متن کتاب

13
وجود واژهنامه بهمنظور توضیح کلمات در همان صفحه

14
استفاده از سرفصلها یا سرعنوانهای شمارهدار

15
آگاهی از تعداد صفحات خوانده شده

1
6
وجود کلید واژههای اصلی (در هر فصل یا صفحه)

17
دارا بودن بخش نمایه در کنار متن اصلی

18
امکان شنیدن قسمت دلخواه متن

19
امکان شنیدن متن به همراه مشاهده نوشتار‌آن

عملکرد
20
امکان تغییر اندازهی متن

21
امکان دسترسی همزمان به چندین کتاب الکترونیکی

22
لایت کردن کلمات در محتوای متن کتاب

23
پیوند بین فهرست مندرجات (متن، نمودا) و بخش مربوطه

24
پیوند بین بخشهای داخل و خارج متن اصلی

25
امکان نمایش (یادداشت) در صفحهای جداگانه

26
امکان افزودن یادداشت در بخشهایی از کتاب

27
استفاده از کتاب الکترونیکی بر تلفن همراه

28
امکان تغییر نمایش صفحات بهصورتهای گوناگون

هزینه
29
متناسب بودن هزینه کتاب در مقابل کتاب چاپی

30
هزینه اشتراک سرویس ارائه دهنده کتاب الکترونیکی

جدول 5-5. معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی از دیدگاه کتابداران
ردیف
عنوان
بسیار ضروری
ضروری
متوسط
کم اهمیت
بی اهمیت
محتوا
1
وجود فهرستی از کتابهای الکترونیکی به همراه قابلیتها

2
در دسترس قرار دادن کتابهای الکترونیکی

3
اطلاعات کتابداران در

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو