پایان نامه ارشد رایگان درمورد
کتابداران، عملکرد خواندن، روش پژوهش، بررسی تحلیلی

پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، عملکرد خواندن، روش پژوهش، بررسی تحلیلی

دانلود پایان نامه

از کتاب موجود، آسانی استفاده از کتابهای الکترونیکی در خانه نسبت به مراجعه به کتابخانه، جستجوی آسانتر در موارد دیگر پرداخته است. گزینههای بیان شده بهمنظور پاسخ تناسب محتوایی با هم ندارند. این بدان معنی است که گزینه اول در رابطه با تولید یا فراهمآوری، گزینه دوم در رابطه با دسترسپذیری، گزینه سوم ویژگی این کتابها را از دیدگاه رسانه مد نظر قرار داده است. گزینه آخر هم در برگیرنده عوامل متعددی است، بنابراین کاربر با گزینههای محدود و آن هم نامتناسب بهمنظور پاسخگویی روبروست. از سویی با توجه به ویژگیها و مزایای گوناگون این کتابها بهتر است به تفکیک یا حداقل از یک دیدگاه، رسانهای یا تعاملی و غیره مورد بررسی قرار گیرند. بهنظر میرسد نقطه قوت این تحقیق آگاهی از مشکلات مرتبط با کتابهای الکترونیکی به صورت پرسش باز است. با آن که مهمترین مشکل مطروحه از سوی کاربران، خسته شدن کاربر به هنگام مطالعه متون طولانی از روی صفحه مانیتور است، اما از دیگر محدودیتهای این پژوهش عدم بررسی قابلیتهای پویش یا خوانایی بهمنظور ارزیابی افزایش پیشرفت خواندن و کم رنگتر شدن عامل خستگی است، که خود میتواند موضوع یک پژوهش مجزا قرار گیرد. از سویی نقد مطرح شده در این پژوهش بهمنظور در نظر گرفتن تمامی ابعاد یک مسئله در یک پژوهش نیست و مطمئنا پژوهشگر هرگز نمیتواند از تمامی ابعاد به یک مسئله و حل آن بپردازد، اما سنخیت پرسشها و پاسخهای مطرح شده بسیار مهم محسوب میگردند.
گرگوری184 (2008)، در پژوهش خود با عنوان ” اما من یک کتاب واقعی میخواهم: بررسی استفاده و نگرش دانشجویان کارشناسی نسبت به کتابهای الکترونیکی ” به ارزیابی نگرش استفاده کاربران نسبت به کتابهای الکترونیکی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه کاغذی، رهبری و با استفاده از چندین واحد دوره کارشناسی بهصورت تصادفی، مدیریت شد. هدف مطالعه بررسی استفاده و نگرش دانشجویان کارشناسی نسبت به کتابهای الکترونیکی بود. مطالعه از طریق مشاهده غیررسمی کتابداران دانشکده از عکسالعمل دانشجویان نسبت به کتابهای الکترونیکی در یک دوره 4 ساله انجام شد. نتایج بدست آمده با آن چه که برای نسل شبکهها و این هزاره انتظار میرفت، مغایرت داشت. یافتهها نشان میدهد که استفاده از کتابهای الکترونیکی با احساسات دانشجویان منطبق است، دانشجویان از کتابهای الکترونیکی استفاده خواهند کرد، اما استفاده از کتابهای چاپی را ترجیح خواهند داد.
کانگ185 (2009)، در پژوهش خود با عنوان ” ارزیابی قابلیت استفاده از کتابهای الکترونیکی” به ارزیابی قابلیت استفاده از کتابهای الکترونیکی پرداخته، هدف این مطالعه، ارزیابی قابلیت استفاده از کتابهای الکترونیک میباشد. برای انجام این کار، مطالعهای طراحی شد تا تفاوتهای میان خواندن یک کتاب الکترونیک و یک کتاب معمولی186 را با هم مقایسه نماید. بیست دانشآموز دبیرستانی (10 نفر زن و 10 نفر مرد) که بین شانزده تا هجده سال سن داشتند، در این مطالعه شرکت نمودند. متوسط سن مردان مورد مطالعه 5/17 متوسط سن زنان مورد مطالعه 4/17 بوده است. معیار پاسخ، عملکرد خواندن و میزان خستگی چشم بود. بهطور متوسط زمان خواندن برای کتاب معمولی 2/3062 ثانیه و دقت مطالعه 8/87 درصد و برای کتاب الکترونیکی زمان خواندن بهطور متوسط 6/3240 ثانیه و دقت خواندن 2/88 درصد بوده است. بهطور متوسط خواندن کتاب معمولی در کمتر از 4/178 ثانیه از خواندن کتاب الکترونیکی میباشد. نتایج نشان داد که خواندن یک کتاب الکترونیکی به میزان قابل توجهی نسبت به خواندن یک کتاب معمولی، خستگی بیشتری در چشم ایجاد میکند. عملکرد خواندن (بازده) یک کتاب معمولی بیشتر از یک کتاب الکترونیک بود. بهعلاوه بازده خواندن هر دو نوع کتاب در زنان بیشتر از مردان بود.
باریت187 (2010)، در پژوهش خود با عنوان ” کتاب الکترونیکی: انقلاب فرهنگی کتاب” کتابهای دیجیتالی و یا کتابهای الکترونیکی، بهطور فزایندهای بهعنوان محصول مصرف کننده در صنعت چاپ و نشر کتاب میباشد. شکلهای جدیدی از انتقال محتوا را وعده میدهند که از محدودیتهای متن قابل چاپ فراتر میرود. درعین حال که کتابهای الکترونیکی، فرهنگی را که کتابهای چاپی در دراز مدت به جامعه بهعنوان الگوی کتابها فهمانده بودند به چالش میکشند، درک میشود بهعنوان نمونهای از یک کتاب. با بررسی نظریههایی از رشتههای روانشناسی خواندن، علوم انسانی دیجیتالی، چاپ و نشر.این رساله به دنبال بررسی روشهایی است که در آن کتابهای الکترونیکی نحوهی خوانش و ادراک مردم را از کتاب به منزلهی مصنوع فرهنگی، بینش آنها را از چاپ و نشر تغییر میدهد. براساس یک نظرسنجی از استفاده مردم، دیدگاههای آنها دربارهی کتابهای الکترونیکی و مصاحبه با متخصصان صنعت نشر، که کتابهای الکترونیکی تولید میکنند، این رساله دو عامل بالفعل کتابهای الکترونیکی را کشف کرده است:
– به بحث کشیدن درک اساسی جامعه از کتاب
– ارائه تجربه خوانشی که از قابلیتهای کتابهای قابل چاپ بیشتر بوده است.
کرافت188 (2011)، در پژوهش خود با عنوان ” کتابهای الکترونیک برای یادگیری فراگیر در دانشگاه: نمونه موردی دانشگاه Royal Roads” به بررسی میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان میپردازد. کتابخانه دانشگاه Royal Roads در راستای اجرای تاسیس برنامه یادگیری توزیعی در آوریل سال 2000 نخستین مجموعه کتابهای الکترونیکی خود را خریداری کرد. حال پس از گذشت چندین سال از اجرای این
برنامه و با پیشرفتهای سریع مجموعه کتابهابی الکترونیکی، کتابخانه یک مطالعه برای ارزیابی این موارد انجام داده است. یافتههای نتایج نشان میدهد: 1- دانشجویان URR میل کمتری به استفاده از کتابهای الکترونیک نشان میدهند.2- کمتر از 30% از دانشجویان از کتابهای الکترونیکی استفاده میکنند، دستورالعملی برای نحوه استفاده از کتابهای الکترونیکی، راه حلی است برای استفاده از آنها توسط دانشجویان و دانشکدهها.3- بیمیلی قابل توجهی در میان دانشجویان به استفاده از این کتابها دیده میشود. 4- دانشجویان بیشتر به فکر در دسترس بودن منابع مورد نیاز خود بودند فارغ از نوع آن اعم از کتاب چاپی یا الکترونیکی.
لوچمنان189 (2011)، در پژوهش خود با عنوان ” کتاب الکترونیکی مورد استفاده دانشجویان ریاضی در دانشگاه Purta در مالزی” هدف از این پژوهش مشخص کردن عادات استفاده از کتابهای الکترونیک توسط دانشجویان ارشد و دکتری دانشکده ریاضی دانشکده (UPM) است. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشتر شرکت کنندگان از یک عادت برای مطالعه کتابهای الکترونیک استفاده میکنند. نکاتی همچون کاهش مراجعه حضوری به کتابخانه با وجود دسترسی آسان و همچنین امکانات کاربردپسند یک محیط راحت را برای استفاده کاربران از کتب الکترونیکی ریاضی را فراهم آورده است. هر چند، خستگی چشم، ایرادات در طراحی فیزیکی و ناکافی بودن تعداد کتابهای الکترونیک باعث میشد تا شرکت کنندگان از این سرویس ناراضی باشند. تنها 70 درصد شرکت کنندگان در این مطالعه اولیه شرکت کردند. علاوه بر این، تنها کتب الکترونیکی یک ناشر (SIAM) برای جمعآوری اطلاعات استفاده شد. حدود 18 نفر از دانشجویان دکترا و 52 نفر از دانشجویان ارشد به صورت داوطلب انتخاب شدند تا در این مطالعه پاسخگو باشند. دانشجویان دکترا در این تحقیق انتخاب شدند از نظر محقق این دانشجویان در استفاده از کتابهای الکترونیک بسیار فعالتر بودند. نتایج زیر در مورد عادات استفاده حاصل شد:
– جستجوی کتاب با وارد کردن موضوع یا عنوان
– انتخاب کتاب مرتبط از لیست جستجو
– چک کردن محتوای کتاب از بخش فهرست آن
– انتخاب موضوع مرتبط از فهرست یک کتاب
– مطالعه فصل انتخابی و امکان جستجو برای موضوع مرتبط و ذخیره آن برای مطالعات بعدی یا پرینت از آن
هنگام مصاحبه از این دانشجویان وقتی راجع به این نوع مطالعه سوال شد همگی توافق داشتند که این نوع مطالعه برای فهمیدن وقت بیشتری نسبت به کتب چاپی میگیرد. در ضمن بقیه شرکت کنندگان بیان کردند که آنها کل کتاب را به صورت اجمالی بررسی میکنند تا مطالب مرتبط به نیاز خود را پیدا کنند و اگر پیدا شد آنها را پرینت میگیرند، با توجه به نظر شرکت کنندگان فهمیدن متن از طریق خواندن آن از صفحه نمایشگر کار سختی است. اما تمامی شرکت کنندگان در این موضوع توافق داشتند که کتب الکترونیک فهم و دانش آنها را راجع به موضوع افزایش دهند.
2-2-3. تحلیل پیشینههای پژوهش
ترتیب توصیف پیشینههای ارائه شده در این پژوهش برمبنای زمان میباشد. با بررسی پژوهشهای انجام شده که در بخش پیشینه پژوهش ذکر شده، نشان میدهد که موضوع کتابهای الکترونیکی از جمله موضوعات مطرح در بین جوامع دانشگاهی است. با مرور پژوهشهای انجام شده میتوان به این نتیجه رسید که تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینه کتابهای الکترونیکی انجام شده است. برخی از پژوهشها در زمینه استفاده از کتابهای الکترونیکی، برخی چالشهای کتابهای الکترونیکی، برخی مقایسه کتاب چاپی با الکترونیکی پرداختهاند. بنابراین بررسی تحلیلی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینه ارزیابی کتابهای الکترونیکی در واحدهای مختلف دانشگاهی در داخل انجام نشده است بنابراین لازم به نظر رسید پژوهشی صورت گیرد که منجر به شناسایی معیارهای مهم ارزیابی کتابهای الکترونیکی از دیدگاه کاربران و کتابداران شود. همچنین با توجه به نتایج بدست میزان آگاهی واستفاده از این نوع کتابها را در این واحد دانشگاهی بررسی کند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع مدل معادلات ساختاری

فصل سوم
روشهای گردآوری پژوهش

3-1. روش پژوهش
در انتخاب روششناسی پژوهش، بهویژه روششناسی پژوهش پیمایشی، پژوهشگر باید مساله پژوهش، منبع اطلاعات مورد نیاز، ماهیت دادههایی که باید گردآوری شوند و منظور اصلی پژوهش را در نظر داشته باشد (پاول، 1379، 97). روش انجام پژوهش بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیههای تدوین شده، امکانات اجرایی و ملاحظات اخلاقی و انسانی دارد. روششناسی پژوهش به دو نوع روششناسی کمی و کیفی قابل تقسیم است با توجه به هدف این پژوهش، روششناسی پژوهش حاضر کمی است. روش پژوهش حاضر در بخش ادبیات پژوهش، روش مطالعه کتابخانهای و در بخش تجزیه و تحلیل دادهها پیمایش تحلیلی است. روش پیمایشی روشی است که تعیین وضعیت موجود پدیدهها به کار میرود و با مطالعهی تعداد نسبتا اندکی (یک نمونه) از یک گروه بزرگتر (از یک جامعه) به نتیجهگیری قابل تعمیمی میرسد. در پژوهش پیمایشی توصیفی معمولا ویژگیهای جامعهی تحت بررسی صرفا توصیف میشود. درصدها و میانگینها مشخص میگردد و در جداول و نمودارها مشخص میشود نوع مطالعه انجام شده از نوع مطالعه نمونههای موازی است. این نوع مطالعه، یک مسئله پژوهش را در نمونههای مجزا بررسی میکند. مثلا در پژوهش حاضر معیارهای ارزیابی در میان دو گروه دانشجویان و کتابداران مورد سنجش قرار گرفته
است.3-2. شیوه و ابزارهای گردآوری اطلاعات
متداولترین و موثرترین روش گردآوری دادهها، بهویژه در تحقیقات زمینهیابی، پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است. در این پژوهش محورها و محتوای نسخه اولیه پرسشنامه برگرفته از پژوهشهای پیشین، کتابها، و مقالات است. در این زمینه سیاهههای وارسی استانداردی که مرتبط با موضوع پژوهش بودند نیز مورد بررسی قرار گرفتند، در مرحله بعد جهت اعتبار سنجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار برخی از متخصصان حوزه کتابداری قرار گرفت و حاصل جرح و تعدیل متخصصان و اعمال آنها در نسخه اولیه پرسشنامه باعث تهیه نسخه ارتقاء یافته ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش قرار گرفت و جهت سنجش اعتبار درونی، پرسشنامه مذکور در اختیار جامعه نمونه قرار گرفت و نتایج حاصله منجر به تهیه نسخه نهایی پرسشنامه گردید. بهطور کلی پژوهش حاضر شامل، دو پرسشنامه، یک پرسشنامه برای کتابداران که شامل 18 سوال و همچنین پرسشنامه کاربران که شامل 30 سوال میباشد، که نمونه پرسشنامهها در بخش پیوست آورده

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلالات اضطرابی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو