پایان نامه ارشد رایگان درمورد
روزنامه نگاران، کتابداران

پایان نامه ارشد رایگان درمورد روزنامه نگاران، کتابداران

دانلود پایان نامه

ن نمره یا رتبه چیزی (دهخدا، 1385، 115)
تعریف عملیاتی: تعیین معیار یا ارزش چیزی
3- کتابدار:
تعریف مفهومی: کتابدار کسی است که با داشتن دانش کتابداری به کار کتابداری و امور فنی آن اشتغال داشته باشد (سلطانی، 1381، 341).
تعریف عملیاتی: منظور از کتابداران در این پژوهش، کلیه کتابداران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که در امور کتابداری فعالیت مستقیم دارند و در شته کتابداری تحصیل کردهاند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. مروری بر ادبیات
2-1-1. مقدمه
نیاز کاربران در عصر کنونی تنها دسترسی به اطلاعات نیست، بلکه سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات مناسب یکی از دلایلی است که امروزه، کاربرد فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را افزایش داده است. فنآوری معمولا زاییدهی نیاز زمان است و فنآوریهایی که وارد زندگی عملی میشوند و نیروی اقتصادی پشتوانهی آنها قرار میگیرد، بدون تردید کاربردهای عملی دارند و نیاز اجتماعی به آنها امکان رشد و گسترش میدهد. فنآوری که نیروی اقتصادی را پشتیبان و نیاز اجتماعی را حامی خود داشته باشد، بهسهولت میتواند از آرمانهای فرهنگی صحبت کند، یا حتی گامی فراتر رود و از آرمانهای بشری سخن بگوید و فنآوری دیگری را به چالش بخواند (آذرنگ، 1382، 82). با پدید آمدن مواد و منابع الکترونیکی، دگرگونی کتابخانهها و پدیداری نسل جدیدی از آنها آغاز شده است. در واقع این تغییر در شکل مواد و منابع بوده است که موضوعهای جدیدی را کتابخانهها از جمله درخدمات، کتابداران و کاربران، و فضای کتابخانهها پدید آورده است. چرا که اطلاعات کانون و محور یک کتابخانه در هر شکل آن است (طباطباییفر، 1387، 1). امروزه با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات، شاهد خلق کتابهای الکترونیکی هستیم که ارزانتر و انتقال آن بسیار سریعتر از کتابهای سنتی است. این دسته از کتابها جایگاه خود را در بین محققان و دانشپژوهان و حتی مردم عادی بتدریج پیدا کرده است. کتاب الکترونیک کتابی است که به شکل الکترونیکی تولید و توزیع میشود. کتابهای الکترونیکی را معمولا با کتابخوانهای الکترونیکی/ الکتروکتابخوانها، رایانههای شخصی، تلفنهای همراه و ابزارهای الکترونیکی دیگری میتوان خواند. تولید کتاب الکترونیک در سال 1991 توسط مایکل هارت3، که در آن زمان دانشجوی دانشگاه ایلینویز4 آمریکا بود، معرفی شد. قصد وی انتشار اعلامیه روز استقلال آمریکا از طریق شبکه شبه اینترنتی آن دوره بود. بدین منظور او نشانی متن الکترونیکی مورد نظرش را برای دیگران به اشتراک گذاشت و نهایتا 3 کاربر موفق به ذخیره فایل مایکل شدند، اینگونه بود که پروژهی گوتنبرگ متولد شد (عاصمی، 1389، 129). ما در حال حاضر، یکی از دورههایی را تجربه میکنیم که در آن افول کتابهای چاپی جشن گرفته شده و موفقیت کتابهای الکترونیک بهعنوان یک واقعیت اعلام شده است. اگرچه این رویداد غالبا در حال رخ دادن است، اما معمولا یک دورهی اوج وجود دارد که در آن، یک یا چند گروه تجاری که دارای سرمایهی عظیم و روابط عمومی بالا هستند، محصولاتی را برای ارائه به بازار، آماده دارند. بخشهای روابط عمومی، به انتشار مطبوعات پرداخته، و روزنامه نگارانی که به دنبال کپی این نشریات هستند، آنها را مجددا بستهبندی کرده و در نهایت، انقلاب دیجیتال رخ میدهد (جوینت5، 2010، 84). کتابهای الکترونیکی بهطور موثر جایگزین کاغذ هستند، کتاب الکترونیکی را نمیتوان بدون کامپیوتر مطالعه کرد. مطالعات کارلسون نشان میدهد که مرور از طریق متنهای دیجیتالی یکی از بزرگترین شکایات کاربران برای استفاده از این کتابها میباشد. آنها دریافتند حرکت از یک صفحه به صفحه دیگر برای پیدا کردن فصل خاص در متن خسته کننده و دشوار بوده است (کانگ6، 2009، 49).
کتابهای الکترونیکی را میتوان به دو صورت در محیط وب شناسایی کرد. برخی کتابهای الکترونیکی، شکل چاپی ندارند و فقط در قالب دیجیتالی منتشر میشوند. همه فرآیند نشر کتاب از زمان تالیف تا قرار گرفتن در محیط وب، بهصورت الکترونیکی انجام میشود. بنابراین چنین کتابهایی را نمیتوان در جهان چاپی و کتابخانههای سنتی یافت و از این لحاظ اثری منحصر به فرد به شمار میآیند. این بخش از عرصه نشر کتابهای الکترونیکی هنوز با مشکلات حقوقی، معنوی، و اقتصادی روبروست. در واقع، ناشران به این نکته مهم پی بردهاند که چه از نظر رقابت با دیگران و چه از لحاظ پاسخگویی به نیازهای جامعه جدیدی از مخاطبان یعنی”خوانندگان اینترنتی”چارهای جز توجه به امکانات و قابلیتهای نشر اینترنتی ندارند و ناچار به نقشآفرینی در این محیط هستند. بخش دوم از کتابهای الکترونیکی در محیط وب، در واقع شکل الکترونیکی نسخههای چاپی منتشر شده به شمار میآیند که ناشران آنها را از طریق وب نیز دسترسپذیر کردهاند. این گروه کتابهای الکترونیکی به سرعت در حال توسعه و گسترش هستند (حیدری، 1388، 12). برای کمک به جامعهی متنوع و پراکنده، ناشران و متولیان عرصهی کتابهای الکترونیک، کارهای بیشتری باید انجام پذیرد تا این اطمینان حاصل گردد که درک مشترکی از کتابهای الکترونیک و آنچه که میتوانند انجام دهند، بهدست آمده است. در عین حال که ما منتظر آن لحظه جادوئی هستیم که همه بازیگران عرصهی بازار کتابهای الکترونیک به یک تعریف و دیدگاه مشترک دست یابند، خود جامعهی پژوهشی نیز نیازمند رسیدن به شاخصهای مشترک است تا برای ما این امکا
ن را فراهم نماید که بتوانیم نمونههای جدید کتاب الکترونیک را ارزیابی کنیم. مکانیسمی برای به اشتراک گذاردن و مقایسهی نتایج نیز مورد نیاز است تا این امکان فراهم گردد که به جای طراحی و ابداع مجدد، بتوانیم از تجربهی یکدیگر استفاده کنیم (بنت، 2005، 11). در این فصل به تعاریف کتاب الکترونیکی، انواع کتابهای الکترونیکی، مزایا و ویژگیهای کتاب الکترونیک و شرح مختصری از تاریخچه و سیر تحول کتابهای الکترونیکی پرداخته میشود.
2-1-2. تعریف کتاب الکترونیکی
تعریفهای ارائه شده برای کتاب الکترونیک بسیار متنوع و متفاوت است، در ذیل برخی از تعاریف، که توسط متخصصان از دیدگاههای متفاوت بیان شده، ارائه میگردد.
کتاب الکترونیکی استعارهای برای اداره و ایجاد مقادیر بزرگ اطلاعات رایانهای است که در برگیرنده مجموعهای از صفحات فعال اطلاعات الکترونیکی سازمان یافته به روش موضوعی هستند و مشخصهها و ویژگیهای خاصی از کتاب معمولی را (تعداد صفحات، سرفصلها و غیره) به نمایش میگذارند (گوپال، 1382، 33).
در دانشنامه آزاد ویکیپدیا (2011) آمده است: کتاب الکترونیکی پدیده‌ای کاملاً تازه است و می‌رود تا نظام آموزش و اطلاع‌رسانی را با دگرگونی‌هایی اساسی مواجه سازد. کتاب‌های الکترونیکی صرفاً نسخه‌های الکترونیکی مطالب مکتوب نیستند، بلکه می‌توانند علاوه بر‏‎‍ متن، فیلم، صوت، تصاویر و انیمیشن را نیز شامل شوند. بهعلاوه می‌توانند در بافت پرونده‌هایی که می‌تواند توسط یک کامپیوتر اجرا شود مانند قالب‌های Word Text ،HTML ،PDF و فایل‌های اجرایی7 درآیند (کتاب الکترونیکی، 2011).
انجمن ناشران آمریکا8 کتاب الکترونیک را اینگونه تعریف کرده است: کتاب الکترونیک تصنیف9 یک شیء رقومی10است و مرکب از یک یا چند شناسهی منحصر به فرد، فراداده11، و محتوای تکنگاشتی است که سعی شده تا بهصورت الکترونیکی منتشر شود و همچنین بهصورت الکترونیک در دسترس قرار گیرد. هستهی این تعریف به این نکته اشاره دارد که کتاب الکترونیک یک محتواست، یک شیء رقومی که یک کتاب را بهصورت الکترونیکی نمایش میدهد (جانسون، 1389، 284).
کتاب الکترونیکی همان متنهای الکترونیکی12است که شامل فایلهای ساخته شده توسط واژه پردازهای مختلف، خبرنامههای الکترونیکی و فایلهای کامپیوتری است که پس از اجرا در کامپیوتر مانند کتاب قابل خواندن هستند. وسیلهای وجود دارد که قابلیت خواندن کتابهای مختلف را دارد. به این وسیلهebook Reader گفته میشود و کتابی را که توسط این وسیله میخوانیم همان کتاب الکترونیکی است.
کتاب الکترونیکی یک فایل اچتیامال اجرایی است. یک فایل که از تبدیل چندین فایل اجتیامال شامل گرافیک، تصاویر، متن و حتی صدا (موسیقی) توسط یک نرمافزار خاص ایجاد میشود کتاب الکترونیکی نامیده میشود (مومن زاده، 1387، 155).
رائو تعریفهای مطرح شده برای کتاب الکترونیکی را چنین ارائه میکند:
– کتاب الکترونیکی اصطلاحی است که برای توصیف متنی شبیه به کتاب، اما در شکل دیجیتالی استفاده میشود، و بر روی صفحه کامپیوتر نمایش داده میشود.
– کتاب الکترونیکی کتابی است که به شکل دیجیتالی درآمده و قابل خواندن با کامپیوتر است. این نوع کتابها معمولا بر روی دیسک فشرده ارائه میشود. ویژگیهایی مانند پیوندهای فرامتنی، عملکردهای جستجو، ارجاعهای درون متنی، و قابلیت چندرسانهای، میتوانند به این نوع کتابها اضافه شوند.
– کتاب الکترونیکی ماده یا منبعی خواندنی در شکل دیجیتالی است که روی کامپیوترهای کیفی و رومیزی یا دستگاههای اختصاصی حمل شدنی، قابل مشاهده است. دستگاههایی که دارای ظرفیت ذخیرهسازی بالا و توانایی دانلود عنوانهای جدید با اتصال به شبکه هستند.
– کتابهای الکترونیکی کتابهایی در قالب فایل کامپیوتری و قابل خواندن در انواع کامپیوترها هستند. این کتابها دارای ابزارهایی هستند که منحصرا برای خواندن کتابهای الکترونیکی طراحی شدهاند. کتابهای الکترونیکی در عین شباهت به کتابهای چاپی، دارای ویژگیهای بیمانند رسانه الکترونیکی هستند. این کتابها دارای قابلیتهای صدا، تصویر، فیلم، پیوندهای فرامتنی فعال، و تحویل از طریق دانلود یا بهصورت فایل پیوستنامه الکترونیکی هستند. کتابهایی که بر روی دیسکت یا دیسکهای فشرده قرار دارند، از طریق پست ارسال یا در کتاب فروشیها و دیگر مراکز فروش کالاهای فرهنگی فروخته میشوند.
– کتابهای الکترونیکی به فایلهای الکترونیکی واژهها و تصویرهایی گفته میشود که در اندازه کتاب و برای ارائه در دستگاههایی بهنام خوانندگان کتاب الکترونیکی قالب بندی و بهصورت محصولاتی مستقل فروخته میشوند (رائو13، 2001، 248-249).
کتاب الکترونیک میتواند بهعنوان هر تکه متن الکترونیکی بدون در نظر گرفتن اندازه یا ترکیب (ولی با حذف مجلات الکترونیکی) که برای هر نوع وسیله (دستی یا میزی) که صفحه نمایش دارد بهصورت الکترونیکی در دسترس قرار داده شده است. تعریف آرمسترانگ بهطور گسترده توسط بسیاری از دانشمندان مورد قبول قرار گرفته است (آرمسترانگ14، 2002، 217).
چن کتاب الکترونیکی را از چهار جنبهی رسانه، دستگاه، تحویل و محتوا تعریف میکند.
رسانه: بیشتر نوشتجات، کتاب الکترونیکی را نوع دیگری از کتاب، در قالب رسانهی الکترونیکی یا دیجیتالی معرفی میکنند.
دستگاه: کتاب الکترونیکی کتابی است که با استفاده از دستگاه یا ابزاری ویژه خوانده میشود. این دستگاه از نرمافزار و سختافزار کامپیوتری تشکیل شده است.
تحویل: کتاب الکترونیکی
کتابی است که در یک وبسایت منتشر میشود یا بهصورت مستقیم از طریق یک شبکه کامپیوتری تحویل داده میشود.
محتوا: محتوای کتابهای الکترونیکی با توجه به امکان کاربرد قابلیتهای فنآوری اطلاعات در آنها میتواند متفاوت از کتابهای کاغذی باشد. از این گذشته این نوع کتابها برای ارائه و توزیع، وابسته به شیئی فیزیکی نیستند (لچومنان15، 2010، 110).
با توجه به تعاریف ارائه شده از نظر نگارنده کتاب الکترونیکی کتابی است در قالب متن و تصوبر، که از طریق دیسک فشرده و یا اینترنت قابل دسترسی بوده و برروی صفحه مانیتور قابل مشاهده است.
2-1-3. سیر تحول کتاب الکترونیکی
تصور کتاب الکترونیکی و آینده کتاب، در سال 1895، پیش از اختراع الکتریسته، تلویزیون و هواپیما، در تصور غیرعملی فردی فرانسوی بهنام” آلبرت ربیدا16″پدیدار شد، که دید خود را از آینده به تصویر کشید. این دید، در برگیرنده تصویری بود که او آن را پایان کتاب نامید. او و همکارانش اکتیوازان،17 بیان کردند که کلمه نوشتن ممکن است به گرامافون یا مجرای سخن تبدیل شده و ماهیت خود را

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو