پایان نامه ارشد رایگان درمورد
تحلیل پوششی داده ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه

ه افزایش ورودی به افزایش خروجی به همان نسبت منجر می شود. در بازده متغیر، افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش ورودی است.
مدل های CCR از جمله مدل های بازده ثابت به مقیاس هستند. مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص، محدودیت هایی را در سرمایه گذاری تحمیل کند، موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می شود.
مدل BCC

در سال 1984، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که بر اساس حروف اول نام خانوادگی آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدل های تحلیل پوششی داده هاست که به ارزیابی کارایی نسبی واحدها یی با بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می شود (بنکر، چارنز و کوپر، 1984).

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
یکی از مهم ترین نیازها در تامین اهداف چشم انداز سازمان ها، افزایش کارآیى سازمانی در کلیه سطوح است. با توجه به نهاده ها و ستاده هاى متعدد واحدهای مختلف بانک ها، در بررسی کارآیى و ارزیابی عملکرد آن تلاش شد تا با توجه برترین ورودی و خروجی این نهاد مورد توجه قرار بگیرد. بعد از مرحله انتخاب ورودی و خروجی های مورد بررسی یکی از مهمترین اصول در ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی انتخاب درست مدل ارزیابی می باشد. لذا بنا به اهمیت موضوع، در بخش اول این فصل، ابتدا مدل استفاده شده در این تحقیق را بیان داشته وسپس نهاده ها و ستاده های دخیل در کارایی شعب را معرفی شد.
در بخش دوم، نتایج حاصل از تخمین کارایی شعب بانک کشاورزی استان با بهره گرفتن از الگوی DEA که از جمله روش های تکنیک تصمیم گیری چند معیاره می باشد و از طریق از نرم افزار DEAP2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ارائه گردید.
4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل پوششی داده ها (DEA)، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی ها است. در این روش، با بهره گرفتن از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از موسساتی با بهترین کارایی نسبی، به دست می آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر موسسات قرار می گیرد. در تحلیل پوشی داده ها، به دلیل عدم استفاده از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد بررسی اعمال نمی شود و لذا مدل های DEA، به سبب استفاده از فرضیات کمتر در روند ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند.
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.
متغیر های مستقل شامل شاخص های ورودی و خروجی و متغیر وابسته، اندازه کارایی می باشد.

4-3 شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق
یکی از مشکلاتی که در امر تعیین نهاده ها و ستانده ها وجود دارد؛ این است که می توان نهاده ها وستانده های زیادی برای یک واحد تصمیم گیرنده در نظر گرفت؛ ولی در اکثر مواقع داده های در رابطه با آنها موجود نیست و این امر تصمیم گیری در مورد تعیین نهاده ها و ستانده ها را مشکل می کند(امامی میبدی، 1379، 37)
در مطالعات مربوط به ارزیابی کارایی در سطح واحدهای بانکی به روش DEA دو عامل بسیار مهم در انتخاب متغیرهای نهاده و ستانده موثر است. اولین عامل، هدف تحقیق است که منجر به انتخاب متغیرهای خاصی می شود و دوم محدودیت های آماری و حجم نمونه مورد بررسی است.
جهت انتخاب متغیرهایی که به عنوان ستانده های شعب می بایستی مورد بررسی قرار گیرند، باید به این نکته اساسی توجه کرد که هدف اصلی بانک را می توان در سه حوزه تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات خلاصه کرد. این سه قالب ستانده های بانک ها را تشکیل خواهند داد که ابعاد آنها را می توان به صورت کمی و کیفی نشان داد. برای مثال عواملی مانند دکوراسیون داخلی بانک، مدت زمان انتظار مشتری، ارائه اطلاعات کامل به مشتری، در نظر گرفتن راحتی مشتری و نظایر این ها می توانند کیفیت خدمات بانکی را افزایش دهند؛ ولی متاسفانه به دلیل گستردگی شعب مورد بررسی، امکان جمع آوری اطلاعات در مورد ابعاد کیفی ستانده ها میسر نشده و فقط به جمع آوری ابعاد کیفی اکتفا شده است. متغیرهایی که می توانند معرف ابعاد کمی ستانده های شعب بانک در بخش های تجهیز و تخصیص منابع و خدمات باشند.
شایان ذکر است انتخاب نهاده ها و ستانده ها در این تحقیق با توجه به تجزیه و تحلیل تحقیقات مشابه و رفع نارسایی های موجود در بررسی های گذشته و همچنین نظر سنجی از کارشناسان و محققین در زمینه ارزیابی عملکرد بانکی و همچنین نظر سنجی از کارکنان بانک ها استفاده شده است.
متغیر کیفی گروه بندی در این تحقیق، کارا یا ناکارا بودن شعب بوده و متغیرهای مستقل، تمامی نهاده ها و ستانده های مورد استفاده در تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. زمانیکه مشاهدات(بنگاه ها) کم و تعداد محصول و عامل تولید زیاد باشد، تعداد زیادی از این بنگاه ها روی منحنی مرزی DEA قرار می گیرند. بنابراین بدیهی است در صورتی نتایج تحقیق از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود که مجموع متغیرها(عامل تولید و محصول) از سه برابر مشاهدات(بنگاه ها) کوچکتر باشد؛ به عبارت دیگر رابطه زیر برقرار باشد:
تعداد واحدهای مورد بررسی(DMUs) ≥ (تعداد نهاده ها+ تعداد ستانده ها) ×3
32≥ 3 ×(4+3)
که اگر در روش تحلیل پوششی داده ها قاعده فوق برقرار نباشد، تعداد زیادی از واحدهای مورد بررسی کارا خواهند شد و محقق را نتایج واقعی دور می کند (امامی میبدی، 1379، 38).
در این قسمت نهاده ها و ستانده ایی که جهت اجرای تکنیک DEA مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز نحوه محاسبه آنها جهت وارد کردن به مدل معرفی می گردد.
نهاده ها: هزینه های پرسنلی، هزینه اداری شعبه، تعداد کارکنان شعب، میانگین سابقه کار کارکنان شعب
ستانده ها: میزان سپرده ها، میزان تسهیلات، ارائه خدمات(توکن های اینترنت بانک، فروش خدمت sms بانک، آمار فروش همراه بانک)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   در دوران قبل از انقلاب

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول (4-1) نهاده های شعب بانک کشاورزی استان گیلان ( سال 1392)
ردیف نام شعبه هزینه های پرسنلی هزینه اداری شعبه تعداد پرسنل میانگین سابقه کار
1 آستارا 4273832079 1808816837 11 17.58
2 بندر انزلی 6099743223 1697928258 15 18.67
3 رشت 24649636590 10202409001 33 19.77
4 رودبار 4151235060 2429795838 13 15.23
5 رودسر 6049989329 2263725899 16 18.01
6 کلاچای 1112341652 285766020 5 11.08
7 تالش 6701939791 4052270045 18 15.1
8 فومن 4620532503 1978449548 15 11.76
9 لاهیجان 9571502301 3084612630 21 21.49
10 سیاهکل 4179510332 1754818745 12 15.02
11 رضوانشهر 3393423906 2039489206 12 13.87
12 پره سر 3393423906 2039489206 4 13.38

 
 
13 شفت 3653027757 3482698656 12 16.33
14 لشت نشا 2746391283 1793650782 8 12.59
15 زیباکنار 651052701 298032591 3 20.89
16 ماسال 2747039949 1030425559 9 20.15
17 سنگر 3915043354 1463156083 11 19.67
18 املش 5048446421 2136297142 13 18.49
19 کوچصفهان 2464146667 1907460593 10 19.14
20 آستانه اشرفیه 4311665708 2109298367 12 21.12
21 چابکسر 3286990585 1086873666 12 16.2
22 خمام 3399592057 1682243337 12 17.88
23 منجیل 1061950952 301512160 4 11.34
24 لنگرود 7041167277 2545044102 18 19.69
25 بندر کیاشهر 2457439324 1665533867 10 17.87
26 خشک بیجار 1511139334 1350437619 8 13.87
27 صومعه سرا 5812891349 3886780313 16 17.64
28 شاندرمن 1827436471 1289739340 8 17.49
29 مدیریت گیلان 1408643894 355777872 67 16.49
30 رستم آباد 1353652374 413688651 5 18.23
31 لوشان 946193943 443881013 4 11.18
32 واجارگاه 959785054 258360141 4 13.02

جدول شماره(4-2): ستانده های شعب بانک کشاورزی
شعب بانک کشاورزی ستانده ها
ردیف نام شعبه میزان تسهیلات میزان سپرده ارائه خدمات
1 آستارا 96716 106400 693
2 بندر انزلی 182121 105800 3016
3 رشت 273624 389600 2714
4 رودبار 173985 65000 2788
5 رودسر 123651 120200 1275
6 کلاچای 22186 56000 397
7 تالش 257472 132500 273
8 فومن 149383 95600 949
9 لاهیجان 132916 153900 1211
10 سیاهکل 110824 80000 1064
11 رضوانشهر 153381 95100 1627
12 پره سر 25836 55500 925
13 شفت 139475 64200 1403
14 لشت نشا 98446 81200 261
15 زیباکنار 8022 33700 168
16 ماسال 108277 40300 912
17 سنگر 310328 117800 1016
18 املش 124854 91200 815
19 کوچصفهان 53132 75800 40
20 آستانه اشرفیه 174594 90700 1284
21 چابکسر 86656 154000 264
22 خمام 152094 75000 1173
23 منجیل 40001 46900 5173
24 لنگرود 203928 80600 334
25 بندر کیاشهر 102686 87200 2454
26 خشک بیجار 37086 55100 10064
27 صومعه سرا 392815 109700 413
28 شاندرمن 56082 41600 241
29 مدیریت گیلان 6789 66300 253
30 رستم آباد 31650 70400 952
31 لوشان 25104 43400 555
32 واجارگاه 17622 39800 89

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد علامه طباطبایی

4-4 بررسی نتایج با مدل CCR
با اطلاعات داده شده (جدول 4-3) ملاحظه می شود که کارایی های متفاوتی برای بنگاه ها بدست آمده است؛ شعبه های، رشت، کلاچای، پره سر، سنگر، چابکسر، منجیل، خشک بیجار، صومعه سرا و رستم آباد از 32 شعبه مورد بررسی شعبات بانک کشاورزی استان گیلان، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین23 شعبه باقیمانده یعنی (71.875درصد) ناکارا، برآورد شدند .همچنین بر اساس نتایج به دست آمده میانگین کارایی در این حالت0.832 درصد برآورد شد.
قابل مشاهده است که کارایی فنی شعبه ماسال معادل 0.52 می باشد که از همه کمتر می باشد یعنی شعبه ماسال باید قادر باشد مصرف خود را از کلیه عوامل تولید (بدون این که از میزان تولیدش کاسته شود) 48 درصد کاهش دهد، که این مطلب در مورد تمامی شعب ناکارآمد صدق می کند (به عنوان مثال کارایی لنگرود 0.61 می باشد؛ یعنی این شعبه می تواند با 61% از منابع خود، همان سطح جاری از محصولات را تولید نماید یا به عبارتی باید قادر باشد مصرف خود را از کلیه عوامل تولید (بدون اینکه از میزان تولیدش کاسته شود) 39% کاهش دهد).
با توجه به نتایج جدول ذیل، تعداد 18 بنگاه دارای کارایی کمتر از 0.9 هستند که نشان دهنده درجه خوبی از تشخیص مدل DEA است. در هریک از مدل های برنامه ریزی های خطی تلاش بر این است که کارایی هر بنگاه تا آنجا که ممکن است بالا برده شود. زمانی که کارایی بنگاه هدف یا کارایی یک بنگاه بیشتر از یک شود، نقض کننده فروض بدیهی خواهد بود. بنابراین با داشتن یک بنگاه غیرکارا، حداقل باید یک بنگاه کارای دیگری وجود داشته باشد. این بنگاه های کارا، به عنوان گروه بنگاه های مرجع برای بنگاه غیرکارا شناخته می شوند. جدول شماره (4-5) بنگاه های مرجع را برای بنگاه های غیر کارا نشان می دهد.

جدول (4-3) بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور
ردیف شعب میزان کارایی وضعیت کارایی
1 آستارا 0.776 ناکارا
2 بندر انزلی 0.864 ناکارا
3 رشت 1.000 کارا
4 رودبار 0.757 ناکارا
5 رودسر 0.726 ناکارا
6 کلاچای 1.000 کارا
7 تالش 0.978 ناکارا
8 فومن 0.915 ناکارا
9 لاهیجان 0.705 ناکارا
10 سیاهکل 0.660 ناکارا
11 رضوانشهر 0.930 ناکارا
12 پره سر 1.000 کارا
13 شفت 0.617 ناکارا
14 لشت نشا 0.838 ناکارا
15 زیباکنار 0.995 ناکارا
16 ماسال 0.519 ناکارا
17 سنگر 1.000 کارا
18 املش 0.603 ناکارا

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu