پایان نامه ارشد رایگان درباره مدت بارداری

پایان نامه ارشد رایگان درباره مدت بارداری

دانلود پایان نامه

 

ـ «خدمت نیمه‏وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقرّرات این قانون، نصف ساعات کار مقرّر هفتگی وزارت‏خانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه‏وقت بر اساس ساعات کار وزارت‏خانه‏ها و مؤسسه ذی‏ربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه، تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد، کمتر از نصف ساعات کار مقررّ هفتگی وزارت‏خانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.»
ـ «کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‏کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‏العاده شغل و یا مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر وفوق‏العاده‏ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‏شود به آنان تعلّق خواهد گرفت، و لیکن فوق‏العاده‏های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذکور مستثنا بوده و به طور کامل پرداخت می‏شود.»
ـ «میزان حقوق و مزایایی که بر اساس مقرّرات این قانون، به کارمندان نیمه‏وقت تعلّق خواهد گرفت مشمول مقرّرات مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود.»
ـ «حداقل استفاده از خدمت نیمه‏وقت یک سال می‏باشد و در مورد مشمولین طرح طبقه‏بندی مشاغل معلمان کشور، تاریخ انقضای خدمت مزبور مقارن با اتمام سال تحصیلی خواهد بود.»
ـ «کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاه‏های اجرایی مشمول مقرّرات این قانون نیستند و استفاده مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خواهد بود.»
ـ «سنوات خدمت نیمه‏وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، به طور کامل محسوب خواهد شد، لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه این‏گونه کارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام‏وقت) نصف مدت خدمت نیمه‏وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایایی که بر اساس این قانون به آنان تعلّق می‏گیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد. سنوات خدمت نیمه‏وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوق‏العاده شغل و یا عناوین مشابه، تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی، در حکم خدمت تمام‏وقت محسوب می‏شود.»
ـ «دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقرّرات مربوط به کارکنان و کارمندان، تمام‏وقت بوده و فقط میزان حقوق و فوق‏العاده شغل و نیز سایر مزایای مستمر این‏گونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط به کارمندان تمام وقت خواهد بود.»
ـ «مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول خدمت نیمه‏وقت، مانند کارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت، از لحاظ حقوق و مزایا تابع مقرّرات مربوط به خدمت نیمه‏وقت خواهند بود.»
ـ «سنوات خدمت کارمندان نیمه‏وقت و ارتقای گروه به نسبت نصف سوابق تجربی مقرّر در طرح طبقه‏بندی مشاغل و یا مقرّرات مربوط محاسبه خواهد گردید.»
ـ «در صورتی که کارمندان نیمه‏وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه‏وقت درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند، در صورت ضرورت و موافقت وزارت‏خانه و مؤسسه مربوط، خدمت نیمه‏وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال، خدمت نیمه‏وقت کمتر از یک سال نخواهد بود.»
ـ «استفاده از خدمت نیمه‏وقت موکول به درخواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم، باید نحوه و ترتیب خدمت نیمه‏وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه‏وقت و سایر موارد مشخص گردد.»
ـ «مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی نمی‏توانند در وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات و شرکت‏های دولتی یا غیر دولتی دیگر به کار اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهای مذکور، از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع می‏گردد.»
قانون کار
بر پایه ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‏آور و نیز حمل بار بیشتر از حدّ مجاز با دست بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و به تأیید وزیر کار و امور اجتماعی رسید. آیین‏نامه مربوط به حمل بار با دست بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن بر نکات ذیل تأکید ورزیده است:
ـ «منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی در این آیین‏نامه، عبارت از: بلند کردن، پایین نهادن، حمل و جابه‏جایی اشیا و بار از نقطه‏ای به نقطه‏ای دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون به‏کارگیری هرگونه ابزار و وسائل مکانیکی می‏باشد.»
ـ «منظور از بار متعارف در این آیین‏نامه، باری است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، درجه حرارت آن، کارگری که دارای شرایط جسمانی مناسب باشد، بتواند آن را به راحتی حمل نماید.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن، حدود 20 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن نوجوان، حدود 10 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر مرد نوجوان، حدود 20 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «کارفرما مکلّف است نحوه صحیح بلند کردن بار، جابه‏جایی و حمل آن را به کارگران زن آموزش دهد.»
ـ «حمل بار و جابه‏جایی بار موضوع مواد 2 و 4 این آیین‏نامه برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان، ممنوع می‏باشد.»
قانون کار تسهیلات دیگری را نیز برای زنان کارگر فراهم آورده است؛ از جمله:

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع قراردادهای پیمانکاری

بستن منو