پایان نامه ارشد رایگان درباره فعالیتهای اقتصادی

پایان نامه ارشد رایگان درباره فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

 

لازم به ذکر است که در سطح قاره اروپا ، منشور اجتماعی اروپا ( ماده 8 ) اشتغال زنان در معادن زیرزمینی ( هر چند مناسب باشند)و در سایر مشاغلی که به دلیل وجود شرایط سخت ، خطرناک و زیان آور برای زنان نامناسب هستند ، ممنوع اعلام نموده است . متون این ماده بر اساس توصیه ای است که کنفرانس سه جانبه طبق پیشنهاد نماینده کارگران ارائه داد . البته این تصمیم سازشی بین دو دیدگاه مخالف است . بدین ترتیب منشور یاد شده همانند مقاوله نامه شماره 45 کارهای زیرزمینی حتی کارهای مناسب را برای زنان ممنوع اعلام می دارد و در کنار آن مشاغل زیان آور خطرناک و سخت را ممنوع اعلام نموده است . در حالیکه منشور در برگیرنده مقررات فوق است ، تعدادی از هیأتهای نمایندگی کشورهای اسکاندیناوی مخالف خود را با اصل کلی حمایت از زنان کارگر ( به غیر از زنان باردار و مادران شیرده ) ابراز داشته اند ، اما پیشنهاد رفع ممنوعیت زنان در معادن و مشاغل سخت ، خطرناک و زیان آور توسط شورای اروپا رد شده است .
ب- حمل بار سنگین : پیشرفتهای صنعتی و فنی دو قرن اخیر سبب شده که گاه فراموش کنیم در بخشهای وسیعی از جهان هنوز برخی از کارها بدون دخالت ماشین انجام می شود و حتی در کشورهای صنعتی برخی از کارهای به همین شکل است . از جمله این کارها حمل بار است . در این زمینه کنفرانس بین المللی کار معیارهایی را وضع کرده است . به موجب مقاوله نامه شماره 127 مصوب 1967 اصل کلی آن است که حمل بار بدون وسایل مکانیکی در صورتی که وزن ان سلامتی یا ایمنی شخص را به خطر اندازد ممنوع است و اصولاًنباید انجام چنین کاری از هیچ کارگری خواسته شود . این مقاوله نامه به طور خاص در مورد زنان مقرر می دارد که گماردن آنان به حمل بار ، جز بارهای سبک ، باید محدود شده و وزن باری که این دسته مجازند حمل کنند باید به مراتب کمتر از وزن قابل حمل بوسیله مردان تعیین گردد .
در توصیه نامه شماره 128 مصوب 1967 اقدامات مربوط به آموزش ، ایمنی و بهداشت وسایل فنی به کار برده می شود مورد تأکید خاص قرار گرفته و توصیه شده که حداکثر وزن بار برای مردان 55 کیلوگرم بیشتر نبوده و در مورد زنان از این مقدار به مراتب باید کمتر باشد و این معیارها شامل تمام فعالیتهای اقتصادی بوده و برابر اظهار نظر کمیسیون کارشناسان مقاوله نامه مزبور شامل باربران مستقل یعنی باربرانی که مزد بگیر کارفرما نبوده و برای اشخاص متفرقه در برابر اجرت باری حمل می کنند نیز می شود .
ج- دیگر کارهای خطرناک و زیان آور : در برخی دیگر از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار که درباره مسایل ایمنی و بهداشت کار تصویب شده است بر حمایت ویژه از زنان تأکید شده است . بدین گونه که توصیه نامه شماره 4 مصوب 1919 و مقاوله نامه شماره 13 ( مصوب 1921 ) درباره منع استعمال سفیداب سرب و توصیه نامه شماره 114 مصوب 1960 درباره پرتوهای یونساز ، به کار گماردن زنان را در فعالیتهایی که با این مواد یا پرتوها سروکار دارند به کلی ممنوع کرده است .
د- سایر حمایتهای مربوط به کار زنان: صرف نظر از اسنادی که هدف اصلی آنها حمایت از زنان در مقابل کارهای خطرناک و زیان آور است ، برخی از اسناد بین المللی کار که دارای قلمرو گسترده تری هستند در خصوص برخی از جنبه های کار زنان به طور خاص و جزئی معیارهای حمایتی وضع کرده اند . نمونه های بارز این نوع اسناد به شرح ذیل می باشند :
در مورد شرایط کار ، توصیه نامه شماره 116 ( مصوب 1952 ) توصیه می کند که در اقدامات و تدابیر مربوط به کاهش ساعات کار ، حق تقدم با صنایع و مشاغلی است که در آنها نیروی کار به طور عمده مرکب از زنان است .
در زمینه حداقل مزد به موجب توصیه نامه شماره 30 ( مصوب 1982 ) لازم است توجه و اهتمام خاصی به مشاغل و حرفه هایی شوند که در آنها اساساً زنان اشتغال دارند .
در رابطه با استخدام و اشتغال ، مقاوله نامه شماره 29 ( مصوب 1930 ) کار اجباری زنان را به کلی ممنوع کرده است . در خصوص شرایط کار کارگران مهاجر توصیه نامه شمراه 26 مصوب 1926 در مورد زنان و دختران مهاجر که کارگر تلقی می شوند ، تدابیر حمایتی ویژه ای در نظر گرفته است . همچنین مقاوله نامه شماره 97 درباره کارگران مهاجر ( مصوب 1949 ) مقرر نموده است که کارگران زن مهاجر باید از رفتاری برخوردار شوند که نا مساعدتر از رفتار معمول در مورد اتباع کشور مهاجر پذیر نباشد و سرانجام اینکه مقاوله نامه شماره 81 درباره بازرسی کار ( مصوب 1947 ) مقرر می دارد که زنان باید همانند مردان بتوانند به عنوان بازرس انتخاب شوند و در صورت لزوم ، می توان وظایف خاصی را به آنان واگذار نمود .
3-4-5-حقوق ایران
الف- کارهای سخت و زیان آور : موضوع ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور که در ماده 20 قانون کار مصوب 1337 پیش بینی شده بود ، به طور مشروح تری در ماده 75 قانون کار مصوب 29/8/1369 مورد تأکید قرار گرفته است . به موجب این ماده (( انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد یا پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید . ))
در قانون کار پیشین نیز از تعریف دقیق کارهای سخت و زیان آور خودداری شده و تعیین و تعریف آنها موکول به تصویب آیین نامه مخصوص نموده است . در حقوق ایران ، نخستین آیین نامه ای که در این زمینه به تصویب رسیده آیین نامه کارهای سخت و زیان آور مورخ 27/10/1339 است که در راستای اجرای تبصره یک ماده 11 قانون کار 1337 توسط شورای عالی کار وضع گردید . علیهذا با تصئیب قانون کار در سال 1369 ، ضرورت تصویب آیین نامه ای جدید در ماده 75 قانون مذکور پیش بینی گردید . بر این اساس (( آیین نامه کارهای سخت و زیان آور )) د تاریخ 29/9/1371 توسط وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است .
این آیین نامه در وهله اول به تعریف کارهای سخت و زیان آور پرداخته است و به موجب ماده یک آن (( کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیتهای طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد . )) این آیین نامه پس از ارائه این تعریف ، به تفکیک طی 15 ماده مشاغل سخت و زیان آور را بیان نموده است . به طور کلی برابر این آیین نامه مشاغل مزبور را می توان به سه دسته تقسیم کرد .
دسته اول – کارهای که انجام آن با توجه به وضع بدنی شخص کارگر سخت محسوب می شوند این کارها عیارتند از:
الف – کار معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگران در تونلها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند. ( ماده 2 )
ب- کار در مجاورت کوره های ذوب و پخت ( ماده 4 )
دسته دوم – کارهای که محل انجام آن برای سلامتی کارگران زیان آور است . این کارها عبارتند از :
الف – کار در محل هایی که هوای سالم و کافی برای تنفس وجود نداشته باشد از قبیل حفر قنوات و چاهها و فاضلابها و تونلهای زیرزمینی و کار در مخازن سربسته ( ماده 3 )
ب- کارهایی که در هوای بسیار گرم یا فشرده انجام می گیرند از قبیل شن پاشی ، پخت آسفالت دستی ، قیر پاشی و مالچ پاشی(ماده 9 )
ج- کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح زمین برروی دکلها ، اطاقکهای متحرک ، داربستها و اسکلتها ( ماده 7 )
د- کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و بالاتر ( ماده 8)
ه- کار در محلهای با فشار محیط بیش از حد مجاز از قبیل غواصی ( ماده 12 )
و – کار مستمر در محیط هایی که موجبات بیماریهای گوشی و یا کری کارگر را قراهم می سازد ( ماده 13 )

مطلب مرتبط :   عوامل موثر بر رضایت زناشویی

بستن منو