پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل برنامه ریزی

پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

آنچه در این مورد ضروری محسوب می شود عبارت است از:  

تدوین قوانین پایه درخصوص نحوه استفاده از اراضی شهری وتدقیق قوانین روشن کاربری اراضی
تدوین قوانین وضوابط متنوع و متعدد ‏براساس نیاز طرح های ساختاری – راهبردی، ‏همچون ضوابط زیست محیطی؛
استفاده بهینه و پایدار از اراضی شهری در جهت حفظ منافع عمومی از طریق : ‏وا گذاری مالکیت اراضی شهری به شهرداری ها ونهادهای عمومی و جذب بخشی از اضافه ‏ارزش زمین به منظور تامین رفاه عمومی؛
استفاده از روش های منطقه بندی منعطف به جای منطقه بندی ثابت در مواردی ‏همچون : منطقه بندی نقطه ای، منطقه بندی قراردادی و منطقه بندی خوشه ای.
اقدامات لازم برای رفع مشکلات نظام اجرایی طرح های توسعه ساختاری – راهبردی
‏توجه به مفهوم بازنگری واصلاح مداوم در فرایند اجرای طرح؛ – تقویت سازمان های اجرایی ‏و موسسات حرفه ای برنامه ریزی برای گسترش نظام اجرای طرح؛ – چند مرحله های کردن ‏نظام اجرای طرح شامل:
‏الف – اقدامات مستقیم : تعیین بودجه ، بدست آوردن زمین وطرح مداخله؛
‏ب – اقدامات غیر مستقیم؛ ضوابط منطقه بندی، مقررات تفکیک زمین، عوارض زمین و ساختمان
‏ج – اقدامات اداری: ایجاد تشکیلات کارآمد برای اجرا ونظارت.
‏تدوین نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح برای هماهنگی لازم میان ‏اجزای مختلف طرح ساختاری. راهبر د ‏ی؛ تفکیک روند برنامه ریزی به د‏و سطح راهبردی و ‏اجرایی وتلفیق عوامل برنامه ریزی با عوامل اجرایی ومشارکت عمومی و تقویت سازمان های ‏اجرایی وموسسات حرفه ای برنامه ریزی برای گسترش نظام اجرای طرح توسعه شهری ‏ضروری است.
‏ برای انجام اولویت بندی ، در مرحله نخست، بازگشتی به شرایط عدم تحقق طرح های توسعه شهری درایران (مراحل پنج گانه پیش گفته ) و همچنین مقایسه این شرایط با ‏الگوی طرح ساختاری – راهبردی ( تجارب شهرهای جهانی ) ضروری است.براساس مطالعات قبلی،پنج عنوان عمده به عنوان مقولات اصلی طرح گردیده اند. نخست ضروری است که از بین عناوین پنج گانه، انتخاب مناسبی صورت گیرد وسپس اجزای پیش بینی شده درآن با توجه به الگوی مطلوب اولویت بندی شود. برای نیل به این منظور، تسریع درانجام مراحل مختلف تحول نیز ضروری است، زیرا قاعدتا تصمیم گیری بموقع وسریع هرچند هم دقیق نباشد به مراتب بهتر از این است که تصمیم صمیمی با تاخیر زیاد گرفته شود. سرعت تحولات و دگرگونی های حاضر درعرصه نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری به قدری زیاد است که عقب ماندگی از آن باعث ناممکن شدن جبران مافات می گردد.
‏ اقدامات لازم در خصوص رفع مشکلات نظام تصویب طرح های توسعه شهری به روش ‏پیشنهاد‏ی ساختاری – راهبرد‏ی عبارتند از:
‏- تفکیک نظام تصویب به دو سطح مرکزی ومحلی براساس مقیاس ومشخصات طرح توسعه
‏- افزایش اختیارات نهادهای محلی از طریق تشکیل سازمان های برنامه ریزی محلی و ‏اعطای اختیارات به آنها؛
– تدوین راهنماهای تکمیلی برنامه ریزی برای مشخص شدن مراحل تهیه وتصویب طرح ‏وتسریع درمراحل تائید طرح؛
‏- ساده کردن مراحل تصویب طرح های محلی و وا گذاری اختیارات به نهادهای محلی.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تاریخچه تجارت الکترونیک

ویژگی های پیشنهادی طرح های ساختاری – راهبردی
‏ ویژگی های طرح های ساختاری – راهبردی توسعه شهری در ایران نیز به شکل زیر پیشنهاد ‏شده است:
حرکت برمبنای فرآیند برنامه ریزی(از تعریف اهداف تا ارزیابی مدیریتی)
روابط عمودی و افقی بین مراحل و اجزا
کنترل، ارزیابی و بازخورد
فراهم نمودن امکان مشارکت شهروندان، کارشناسان و … درهرمرحله از فرآیند به طور مستقیم و غیر مستقیم و، درکل، مهیا نمودن زمینه شهرسازی با مردم و برای مردم

بستن منو