پایان نامه ارشد رایگان درباره زنان سرپرست خانوار

پایان نامه ارشد رایگان درباره زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

در مبحث فقر شهری به دو موضوع عمده و کلان پرداخته شد که این موضوع ها ترسیم کننده مهم ترین چالش های شهری در این خصوص هستند. موضوع اول شکل گیری حاشیه های شهری و زاغه نشینی است که خود یک معضل کلیدی و اساسی در بسیاری از جوامع به شمار می آید و بحث دوم نیز به تحلیل شکل گیری گروه های فقیر شهری، شامل زنان سرپرست خانوار، افراد بی خانمان، متکدیان، کودکان خیابانی و جوانان فراری می پردازد.
در بخش سوم نیز به تحلیل فرآیند شکل گیری و نرخ افزایشی انحرافات اجتماعی در فضاهای شهری پرداخته شد. عمده این انحرافات و جرائم شهری ناشی از گسترش و رشد پدیده های عمیق تری مانند رشد جمعیت، ضعف همبستگی اجتماعی و ابعاد مختلف فقر شهری است که در بالاترین سطح هرم به عنوان انحرافات اجتماعی و جرائم شهری قابل طرح و بررسی هستند.  

فصل یازدهم
مبانی نظری تطابق طرح جامع
مقدمه
در این فصل مطالعات قبلی در زمینه آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری و احساس امنیت در فضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ابتدا مفهوم ناهنجاری های رفتاری و جرائم بیان می شود و سپس تئوری هایی که در این زمینه از دیدگاه جامعه شناسی ، محیط اجتماعی و فیزیکی مطرح شده است ، مورد ارزیابی قرار میگیرد . موضوع پیشگیری از مشکلات اجتماعی بسیاری از موقعیت های متفاوت محیطی را شامل می شود . برنامه ریزی و طراحی شهری با جرایم و ناهنجاریها در مراکز شهر و سکونتگاهای اجتماعی مرتبط می باشد .
ناهنجاری های رفتاری و محیط اجتماعی
11-2-1- کالبد شکافی ناهنجاری های رفتاری
رفتار عبارت است از هر نوع پاسخ ارگانیسم (موجود زنده) به محرک های بیرونی و درونی ، رفتار اجتماعی کنش متقابل دو یا چند فرد است که رفتار یکدیگر را تحت تاثیر متقابل قرار می دهند و گروه های اجتماعی را پدید می آورند.از مجموعه ارتباطات انسانی بین گروه های اجتماعی است که جامعه پدید می آید . جامعه انسانی تنها مجموعه ساده ای از افراد نیست بلکه نظامی است که از پیوند آنها بدست می آید.
بدیهی است که جامعه از افراد ترکیب یافته و رفتار افراد می تواند موجب تغییر آن گردد ولی در عین حال جامعه خود دارای ماهیت مستقلی است که بر رفتار افراد تاثیر می گذارد . چنانچه بسیاری از رفتارها و کژروی های آدمی به راهنمایی جامعه ای که درآن پرورش یافته شکل می گیرد .
برای کالبد شکافی و تبیین چگونگی و چرایی کژ رفتاری و آسیب های اجتماعی لازم است از ماهیت کنش های متقابل گروه ها و افراد که که تشکیل دهنده جامعه هستند آگاه باشیم . مطالعه ویژگی های زندگی اجتماعی و سه جنبه اساس آن : ساختار – کارکرد – فرهنگ ، که تا حد زیادی شکل دهنده رفتارهای انسان در جامعه هستند لازم می نماید . (ستوده ،1382،ص .66)
الف : ساختار اجتماعی
به مجموعه ای از روابط نسبتا ثابت و تقریبا پایدار میان افراد و گروه های یک جامعه که تحت مجموعه مشترکی از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی گرد آمده اند ساختار اجتماعی گویند .
اجزای ساختار اجتماعی عبارتند از : پایگاه ها ، نقش ها ، گروه ها و نهاد ها . پایگاه: عبارت است از یک موقعیت در جامعه و نقش: مجموعه الگوهای رفتاری مورد انتظار و مسئولیت های مربوط به یک پایگاه اجتماعی خاص است . گروه : به تعدادی از افراد گویند که با هم کنش متقابل دارند وهدف مشترکی را دنبال می کنند . نهاد اجتماعی: مجموعه ثابتی است از پایگاه ها ، نقش ها و گروه های اجتماعی همراه با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی که حول محور یک نیاز اساسی به وجود می آید .( ستوده ، 1382،ص.66)
از پایگاه ها ، نقشها و گروه های اجتماعی همراه با ارزشها و هنجارهای اجتماعی که حول محور یک نیاز اساسی بوجود می آید( ستوده ، 1382،ص.66) .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دنیای آرمانی

کالبد شکافی وتبیین کژ رفتاری ها و آسیب های اجتماعی
کارکردهای اجتماعی
ساختار اجتماعی
فرهنگ جامعه
انواع کارکردها
انواع کارکردها
اجزای ساختی
اجزای ساختی

بستن منو