پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشگاه علامه طباطبائی

پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشگاه علامه طباطبائی

دانلود پایان نامه

4- فرو نشانی عادت (همان طور که بچه ها وقتی که می خواهند دست خود را کنترل کنند روی آن می نشینند).  

تمرین
1- به لباسی که می پوشید و پیامی که آن لباس به دیگران می دهد توجه کنید.
2- توجه کنید که خود شما چگونه به کسانی که به طور متفاوتی لباس میپوشند عکسالعمل نشان میدهید.
3- سعی کنید به طور متفاوتی لباس بپوشید و توجه کنید که مردم چگونه با شما رفتار میکنند
آموزشگر: از تمامی شما عزیزان که تا این لحظه زمان گذاشتید و به من کمک کردید تشکر میکنم شاد و موفق باشید.
منابع فارسی
ابطحی، معصومه و ندری، خدیجه (1390). رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 2 (3)، 28-15.
احمدی، مهرناز؛ منصور، محمود؛ فتحی آشتیانی، علی و رسول زاده طباطبائی، کاظم (1382). اثر بخشی آموزش انگیزش پیشرفت و تمرین حرمت خود بر تحول نظام خود در دو سطح تحول شناختی عینی و انتزاعی. فصلنامه روانشناسی، 8 (4)، 359-346.
آذین، احمد و موسوی، محمود (1388). بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدونشهر. مجله جامعهشناسی کاربردی،22 (41)، 200-183.
استگ، لیندا؛ بانک، آبراهام پی و گاتر، روتن (1956). روانشناسی اجتماعی کاربردی: شناسایی و مدیریت مشکلات اجتماعی، ترجمه مرتضی امیدیان و محمدحسن انوری تفتی (1390)، چ1، یزد: دانشگاه یزد.
اسلامینسب، علی (1373). روانشناسی سازگاری، چ1، تهران: بنیاد.
اسلاوین، رابرت ایی (2006). روانشناسی تربیتی (نظریه و کاربست)، ترجمه یحیی سید محمدی (1385)، چ1، تهران: روان.
اسودی، مریم (1379). اثربخشی درمان شناختی بک به شیوه گروهی بر افزایش انگیزه پیشرفت دانشآموزان دختر، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران.
اسیوند، مهناز؛ حسینپور، محمد و کنگرانی فراهانی، علی (1391). تأثیر آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش. فصلنامه رهبری و مذیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمسار، 6 (3)، 18-9.
آقایی، اصغر؛ ملکپور، مختار و عجمی، غلامرضا (1382). تأثیر آموزش ابراز وجود بر رفتار خودابرازی دانشآموزان دبیرستان مقطع دبیرستان شهرستان نائین. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16، 28-17.
آقاجانی، سیفالله؛ نریمانی، محمد و آسائی، مریم (1387). مقایسه هوش هیجانی وخودپنداره دانشآموزان تیزهوش و عادی. فصلنامه پژوهش درحیطه کودکان استثنایی، 8 (3)، 323-317.
آلبرتی، رابرت وآمونز، مایکل (2002). روانشناسی ابراز وجود، ترجمه مهدی قراچه داغی (1389)، چ5، تهران: جیهون.
بحرینی، مسعود؛ محمدی باغ ملایی، مسعود؛ زارع، محمدعلی و شهامت، شهره (1384). تأثیر آموزش ابراز وجود بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری. ماهنامه ارمغان دانش، 10 (37)، 96-89.
بخشایش، علیرضا (1390). روانشناسی عمومی. چ10،یزد: دانشگاه یزد.
بدار، لوک؛ دزیل، ژوزه و لامارش، لوک (2006). ترجمه حمزه گنجی (1392). روانشناسی اجتماعی، چ10: ساوالان.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع ادبیات انقلاب اسلامی

بستن منو