پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشگاه شهید بهشتی

پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه

 

فرزاد فر ، رفعت ؛ ((اثر اشتغال زنان بر خانواده )) ، روزنامه اطلاعات ، مورخ 13/6/1378 ) ؛
کاتوزیان ، دکتر ناصر؛ حقوق مدنی خانواده ، (تهران شرکت انتشار پروین ، 1371 ) ، جلد اول ، چاپ سوم ) .
کار ، مهرانگیز ، رفع تبعیض از زنان ، ( تهران ، انتشارات پروین ، 1378 ) ، چاپ اول ؛
کمیته ملی چهارمین کنفرانس جهانی زن ؛ گزارش ملی وضعیت زنان در جمهوری اسلای ایران ، (تهران د فتر امور زنان ریاست جمهوری 1374)، چاپ اول ؛
لوبن ، لیا ؛ پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ، ( تهران ، نشر قطره ، 1377) ، ترجمه محمد باقر پوینده ، چاپ سوم .
ماتسوکو – آساکورا ؛ ((مشکلات حقوقی جاری کارگران زن ژاپنی )9 ، مجله کانون وکلا ، شمراه 167 – 166 ، بهار – تابستان 1376 ؛ ترجمه دکتر سید فضل الله موسوی ؛
موسوی ، دکتر سید فضل الله ؛ گفتارهایی درباره حقوق کار ، ( تهران ؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1377 ) چاپ اول ؛
مهرپور ، دکتر حسین ؛ نظام بین المللی حقوق بشر ، ( انتشارات اطلاعات /ف 1377 ) ، چاپ اول ؛
مهرپور ، دکتر حسین ؛ ((نظری بر جایگاه زن و حقوق اجتماعی او از دیدگاه قرآن )) مجله کانون وکلا ، شمراه 159 – 156 ، سال 72-1371
مهرپور ، دکتر حسین ؛ ، نگاهی به حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران )) ، مجله حقوق دادگستری ، شماره 24 ، پائیز1377 ؛
میشل ، آندره ؛ جنبش اجتماعی زن ، ( مشهد نشر نیکا ، 1372 ، ترجمه دکتر همایون زنجانی زاده ، چاپ اول ؛
نیاکی ، دکتر جعفر ؛ جزوه درسی حقوق کار ، ( تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران ، 1357 ) ؛
واسعی زاده ، سید مرتضی ، موازین بین المللی کار ، ( تهران ، موسسه کار و تامین اجرتماعی ، 1377 ) ؛
واحد انفورماتیک امورزنان کشور ، شاخصهای اجتماعی ، اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران ( تهران دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری ، 1376 ) ، چاپ اول ؛
هاشمی ، دکتر سید محمد ، نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران ، ضمیمه مجله تحقیقاتی حقوقی ، ( تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، 1370 ) ؛
– استنفورد، جیم (1391). اقتصاد به زبان خودمان (2- بنیان‌های نظام سرمایه‌داری)، ترجمه‌ی مریم بیرمی، انتشارات پژواک.
– بهرامی تاش، رکسانا (1389). چالش با اقتصاد نولیبرالیسم (جنسیت و جهانی سازی در آسیای جنوب شرقی)، ترجمه غلامحسین فتح اله نوری، انتشارات سمت.
– پولانزاس، نیکوس (1390). طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه حسن فشارکی و فرهاد مجلسی پور، نشر رخدادنو.
– رئیس دانا، فریبرز (1383). جهانی‌سازی قتل عام اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.
شولت، یان آرت (1382). جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در مدیریت جهانی، ترجمه‌ی پویه میثاقی، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول، شماره سوم، صص 62- 37.
صادقی بروجنی، خسرو (در دست انتشار). جهانی سازی و نابرابری، نشر پرسش.
نقیب زاده، سیدرضا (1381). وضعیت زنان در روند جهانی‌شدن، فصلنامه کتاب زنان، شماره 11.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع ابوسعید ابوالخیر

بستن منو