پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشگاه تهران

پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه

ـ «امکانات آموزش‏های فنی و حرفه‏ای و نیز فرصت‏های شغلی مناسب برای بانوان نان‏آور خانوار فراهم آید و در این زمینه، بانوان نان‏آور خانوار در اولویت قرار گیرند.»  

ـ «فرصت‏های شغلی مناسب برای مادران خانه‏دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد، در قبال کار و تسهیلات تعاونی ایجاد شود.»
قانون حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی
مجلس شورای اسلامی در 22 اسفند 1374 قانون حمایت از مادران کارگر و کارمند در دوران شیردهی را تصویب کرد. برخی از مسائل مورد اشاره این قانون عبارتند از:
ـ «مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‏دهند، در بخش‏های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می‏باشد. مادران شیرده پس از شروع به کار مجدّد، در صورت ادامه شیردهی، می‏توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک، روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند. امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی، باید تأمین شود.»
ـ «دستگاه‏های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان‏هایی که شمول قانون آنها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‏هایی که به لحاظ مقرّرات خاص استخدامی، مشمول قانون کار نیستند، موظّف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن می‏باشند.»
ـ «به منظور سیاست‏گذاری، نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون، کمیته‏ای با عنوان کمیته سیاست‏گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‏شود. اعضای این کمیته، که با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عضویت کمیته منصوب می‏شوند، عبارتند از:
الف. معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
ب. معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
ج. رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛
د. دو نفر از اعضای کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر؛
ه. یک نفر پزشک متخصص اطفال؛
ز. یک نفر متخصص علوم تغذیه؛
ح. یک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلامی که حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طی کرده باشد.
ط. یک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.»
ـ «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏تواند نسبت به تشکیل کمیته‏های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دروان شیردهی در استان‏ها، اقدام نماید. کمیته‏های موضوع این ماده موظّف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به کمیته سیاست‏گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.»
ـ «اعضای کمیته‏های موضوع این قانون و مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از مراکز ارائه‏دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، داروخانه‏ها و سایر مؤسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانشین‏شونده‏های شیر مادر فعالیت می‏کنند بازدید به عمل آورند. این‏گونه مؤسسات مکلّف به همکاری می‏باشند.»
ـ «متخلّفین از اجرای این قانون، با رعایت مراتب و دفعات جرم، به تعزیر از قبیل نصب پارچه تخلّف بر سر داروخانه، تعطیل موقت آن، قطع موقت بعضی خدمات شهری یا جزای نقدی و در صورت تکرار جرم، به حداکثر تعزیر و جزای نقدی در محاکم صالحه محکوم می‏گردند.»
فهرست منابع و مأخذ
الف – منابع فارسی
ابواحمد ، دکتر عبدالحمید ؛ حقوق اداری یک ، ( تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 78-1377)
ابواحمد ، دکتر عبدالحمید ؛حقوق اداری ایران (تهران ، انتشارات توس ، 1370 ) ، چاپ دوم ؛

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره نیازمندی ها

بستن منو