پایان نامه ارشد رایگان درباره تصمیم گیری استراتژیک

پایان نامه ارشد رایگان درباره تصمیم گیری استراتژیک

دانلود پایان نامه

– مدیریت هزینه ها  

خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
– توانایی توسعه محصولات و خدمات جدید
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
– قابلت تصمیم گیری استراتژیک
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
– توانایی تشخیص دادن فرصت ها
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
– آمادگی پذیرش سرمایه های جدید
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
– قدرت وارد شدن به بازارهای جدید
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
– قابلیت تشکیل دادن تیم ها
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
– توانایی درک ریسک
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
– مدیریت از چه توانایی های دیگری برای افزایش درآمد سازمان برخوردار است؟( لطفا مشخص کنید)
تأمین مالی جمعی:
روشی است که در آن، جمعیتی از مردم به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای راه اندازی یک پروژه جدید، حمایت از کسب و کارهای نوپا و همچنین مشارکت در فعالیت های خیریه، اقدام به تجمیع منایع مالی خرد یا متوسط می کنند. در این روش به جای اینکه منابع مالی مورد نیاز، به شکل بلوک های بزرگ سرمایه و از تعداد اندکی سرمایه دار تامین گردد، از طریق اسمتداد از جمعیتی انبوه و یا مشارکت مالی آن ها(ولو به مقدار اندک)، تامین می شود. در تامین مالی جمعی خبری از واسطه ها(مانند عوامل کارگزاری اعم از بانک ها و موسسات مالی) نیست. بلکه سرمایه گذار و متقاضی، بدون واسطه با یکدیگر مرتبط می شوند.
25- تا چه حد برای راه انداز ی سازمان از تأمین مالی جمعی استفاده کردید؟
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
26- تا چه حد برای توسعه محصولات و خدمات جدید از تآمین مالی جمعی استفاده می کنید؟
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
27- سخنرانی ها و کنفرانس های متعدی برای تأمین مالی جمعی داشته اید؟
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه
28- تا چه حد برای پروژه های خود از تأمین مالی جمعی استفاده می کنید؟
خیلی زیاد زیاد کم به هیچ وجه

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع امام علی (ع)

Close Menu