پایان نامه ارشد رایگان درباره تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی

پایان نامه ارشد رایگان درباره تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی

دانلود پایان نامه

 

– به باورمن در وضعیت فعلی تقاضا برای قطعنامه‌ای در باب خشونت بر ضد زنان مناسب نیست. تجربه مخبر ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر در زمینه‌ی ارزیابی اعلامیه‌ی امحاء هرگونه تبعیض و عدم تساهل مذهبی و اعتقادی مصوب ۱۹۸۱ نشان داد که ورود به مجاری وقت گیر و پرهزینه برای تعیین موارد عدم رعایت مقررات اعلامیه، همواره وافی به مقصود نیست. این نگرانی در کار است که دولت‌ها، از بیم طبیعت الزام‌آور اعلامیه، سعی در تضعیف موازین مندرج در آن داشته باشند.
– شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC)، قطعنامه‌ی فوریه‌ی ۱۹۴۶، نشست اول. ص۱۶۳ اسناد سازمان ملل، ضمیمه۸.
– ECOSOC
-جالب نظر است که در سال ۱۹۸۷، به هنگام بحث در باره‌ی تجدید ساختار شورای اقتصادی و اجتماعی اقدام در جهت حذف زنان از محدوده‌ی اختیارات قانونی کمیسیون حقوق بشر بلادرنگ با مخالفت دولت‌ها روبرو شد، توجیه آشکارا آن بود که کمیسیون می‌باید با حقوق بشر همه‌ی انسانها سر و کار داشته باشد
– چنین شیوه‌ای ضمن قطعنامه‌ی شورای اقتصادی و اجتماعی به شماره‌ی ۱۵0۳ (XLVIII)، نشست چهل و هشتم بنیاد نهاده شد، اسناد سازمان ملل E/۴۸۳۲/Add۱، ۱۹۷0.
-۱۹۹۳، گزارش کمیسیون حقوق بشر، اسناد سازمان ملل E۱۹۹۳/۲۳.
– جهت اطلاع از تازه‌ترین ارزیابی از نتایج کار برنامه‌ی مشاوره‌ی فنی بنگرید به: اسناد سازمان مللE/CN.۴/۱۹۹۴.
– تئودور مرون: «تجاوز به عنف بعنوان جنایت از نظر قانون بین‌المللی بشر دوستانه»، نشریه‌ی آمریکایی قانون بین‌المللی ، ژوئیه‌ی ۱۹۹۳، ص ۴۲۶.
– همان، ص۴۲۶-۴۲۷.
– قطعنامه‌ی ۳۳/۱۹۹۳ کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها. نشست چهل و سوم.اسناد سازمان ملل E/CN/۱۹۹۴/۲ .
– قطعنامه‌ی ۱۹۹۲/۴، پیشین.
– قطعنامه کمیسیون حقوق بشر ۱۹۹۴/۴۵,E/۱۹۹۴/۲۴.
– لورا راندا: «حقوق بشر و زنان»: ضیافت رسمی سازمان ملل. فصلنامه‌ی حقوق بشر (۲) ۳، ۱۹۸۱، ص ۲۴.
– همان، ص۲۵.
– CCRR
– این میثاق به موجب قطنامه2200A در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و مطابق ماده 49 آن پس از گذشت سه ماه،  از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها به دبیر کل سازمان ملل در 23 مارس 1976 لازم الاجرا شد. این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده بوده و فهرستی جامع تر و بیشتر از حقوق مدنی و سیاسی را در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر دارد. نظارت بر اجرای مقررات میثاق مزبور بر عهده کمیته ای به نام کمیته حقوق بشر است که بخش چهارم میثاق از ماده 28 تا 45 به چگونگی تأسیس این کمیته و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.
– CESCR
– میثاق مزبور مشتمل بر یک مقدمه و 31 ماده بوده در 16 دسامبر 1966 طی قطنامه 2200A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و وفق ماده 27 آن پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها به دبیر کل سازمان ملل در3 زانویه1976 لازم الاجرا شد. این سند فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی را نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر دارد. میثاق علاوه بر آنکه فهرستی از حقوق را بیان کرده،  آنها را تعریف و تشریح نموده و اقداماتی را که باید در جهت دستیابی به آن حقوق انجام داد نیز مطرح کرده است. مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها پیش بینی شده بود،  تقدیم گزارش به دبیر کل سازمان ملل بود. اینک کمیته ای به نام کمیته اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی گزارش های ادواری دولت ها را بررسی و نظرات ملاحظات خود را اعلام می‌نماید.
– کمیته‌ی حقوق بشر (CCPR) از سال ۱۹۹۲ به اینطرف گزارش‌های منفرد را مورد توجه قرار داده و وظایفی را برای دولت‌های خاص برشمرده است، چنین اقدامی را ضمن سال‌های جنگ سرد حتی به تصور هم نمی‌شد آورد. که در آن سال‌ها فقط تفسیرهای عمومی (و نه معطوف به کشوری خاص) انجام می‌گرفت. به همین سیاق کمیته‌ی حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۱۹۸۵ به بعد، یعنی از زمانی که به یک واحد مرکب از کارشناسان مستقل تبدیل گردیده، تقویت شده است. این واحد به صورتی خلاقانه‌تر فعالیت داشته و از آنجمله است طرح تنظیم یک پروتکل انتخابی که ناظر بر چگونگی طرح شکایات فردی می‌باشد.
– عمومی ۱۸ (۳۷). اسناد سازمان ملل (۱۹۸۹CCPR/۲۱/Rev./Add
– CEDAW
– این سند بین المللی در 18 دسامبر 1979 بر اساس قطعنامه 34/180 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و وفق ماده 27 در سوم سپتامبر 1981 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و 30 ماده بوده و هدف اصلی از تدوین آن زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است. تعریف تبعیض در ماده 1 این سند ذکر شده و برقراری مساوات بین زنان و مردان در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی(ماده 7)،  تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی(ماده 8)،  تساوی در حقوق مربوط به تابعیت (ماده 9)،  تساوی در آموزش(ماده 10)،  تساوی در اشتغال حقوق و حقوق کار (ماده 11)،  تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی(ماده 12)،  تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی(ماده 13)،  تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی(ماده 15)در این سند به رسمیت شناخته شده اند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نیز جهت نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون وفق ماده 17 تشکیل شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع عملیات انتحاری

بستن منو