پایان نامه ارشد رایگان درباره تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی

پایان نامه ارشد رایگان درباره تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی

دانلود پایان نامه

 

– Juscogens
– این سند بین المللی در 7 نوامبر 1967 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رسید. هدف اصلی این اعلامیه حمایت از تساوی زنان با مردان و رعایت حقوق برابر زنان و مردان و رفع انواع تبعیض علیه زنان بوده است.
– این سند بین المللی در 7 نوامبر 1967 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رسید. هدف اصلی این اعلامیه حمایت از تساوی زنان با مردان و رعایت حقوق برابر زنان و مردان و رفع انواع تبعیض علیه زنان بوده است.
– ILO
– AFL
– ILO
– ILO
– ILO
– ILO
– ILO
– ILO
— این سند بین المللی در 18 دسامبر 1979 بر اساس قطعنامه 34/180 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و وفق ماده 27 در سوم سپتامبر 1981 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و 30 ماده بوده و هدف اصلی از تدوین آن زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است. تعریف تبعیض در ماده 1 این سند ذکر شده و برقراری مساوات بین زنان و مردان در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی(ماده 7)،  تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی(ماده 8)،  تساوی در حقوق مربوط به تابعیت (ماده 9)،  تساوی در آموزش(ماده 10)،  تساوی در اشتغال حقوق و حقوق کار (ماده 11)،  تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی(ماده 12)،  تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی(ماده 13)،  تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی(ماده 15)در این سند به رسمیت شناخته شده اند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نیز جهت نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون وفق ماده 17 تشکیل شده است.
– از 19 ژوئن تا 2 ژوئیه 1975
– از24 تا 30 ژوئیه 1980
– از 15 تا 26 ژوئیه 1985
– به طور کلی نگرش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی به زن و حقوق او از منظر انسان شناسی غربی است که در آن آزادی های زنان در حدّ بسیار زیاد لحاظ شده، بدون این که سرشت زنانه او و نقشی که به عنوان همسر یا مادر دارد، مد نظر قرار گرفته باشد. یعنی استاندارد مطلوب نهادهای رسمی بین المللی، استانداردِ حداقل جوامع غربی است که با ماهیت فرهنگ و با مدهای دیگر جوامع بشری، مخصوصاً مسلمانان، مغایرت دارد. این مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
– عزت الله عراقی، همان، ص 428.
– بند 2، ماده 23
– I.L.O
– N.G.O
– ـ شارلوت بونچ «حقوق زن به مثابه‌ی حقوق بشر: به سوی بازنگری حقوق بشر». فصلنامه‌ی حقوق بشر. شماره‌ی ۴ سال دوازدهم . ص۴۹۱.
– اطلاعات شخصی

مطلب مرتبط :   حقوق اجتماعی

بستن منو