پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه ریزی استراتژیک

پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

 

Vision چشم انداز: تصویری از آ ینده، بر اساس آرمان ها، آرزوها و ارزش ها
Mission ماموریت یا رسالت: برآورده ‏نمودن چشم انداز (چشم اندازها)
Goals اهداف: گزاره ‏یا بیانیه اصلی از مقاصد مورد نظر در سطح کلان (دارای جنبه کیفی)
Policies سیاست ها: مسیرهای تعیین شده برای حصول اهداف کلان
Objectives اهداف کمی یا عملیاتی: گزاره بسیار دقیق (عملیاتی) از اهداف اصلی
Strategies راهبردها: شامل موضوعات اصلی عملیات و کنش ها و اعمال بنیادی برای نیل به اهداف عملیاتی
Actions اقدامات: یعنی اقدامات عملیاتی و مشخص برای اجرا و تحقق راهبردها
Control ‏ نظارت: فرایند پایش و ارزیابی اثرات عملی راهبردها و تعدیل آن ها
Reward : فرایند بازنگری و اصلاح برپایه نتایج حاصل از اجرا و بازده عملیات براساس شاخص ها .
واژه راهبرد دارای معانی مجازی متعددی است که اغلب با همدیگر خلط می شوند، زیرا واژگان هدف، آرمان، مقصد، دارای معانی مختلفی هستند. متداول ترین واژگان مرتبط با برنامه ریزیراهبردی مفاهیم زیر را دربر می گیرند:
Vision چشم انداز: تصویری از آ ینده، بر اساس آرمان ها، آرزوها و ارزش ها
Mission ماموریت یا رسالت: برآورده ‏نمودن چشم انداز (چشم اندازها)
Goals اهداف: گزاره ‏یا بیانیه اصلی از مقاصد مورد نظر در سطح کلان (دارای جنبه کیفی)
Policies سیاست ها: مسیرهای تعیین شده برای حصول اهداف کلان
Objectives اهداف کمی یا عملیاتی: گزاره بسیار دقیق (عملیاتی) از اهداف اصلی
Strategies راهبردها: شامل موضوعات اصلی عملیات و کنش ها و اعمال بنیادی برای نیل به اهداف عملیاتی
Actions اقدامات: یعنی اقدامات عملیاتی و مشخص برای اجرا و تحقق راهبردها
Control ‏ نظارت: فرایند پایش و ارزیابی اثرات عملی راهبردها و تعدیل آن ها
Reward : فرایند بازنگری و اصلاح برپایه نتایج حاصل از اجرا و بازده عملیات براساس شاخص ها .
‏ نمودار زیر اصطلاحات اساسی در رویکرد برنامه ریزی طرح های شهری به روش استراتژیک یا راهبردی را نشان می دهد :

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع مبنای نظریه مالکیت ظاهری

‏برنامه ریزی راهبردی ( استراتژیک) با خصوصیات خاص خود و اتکا بر مفاهیمی چون چشم انداز ، ماموریت ، راهبرد و راهکار در واقع کوششی بوده است برای توسعه ‏راهیافت های عملی در حوزه های مدیریت و تصمیم سازی؛ به نحوی که قادر به رویارویی با ‏محیط های بسیار پیچیده، نامعلوم و پیش بینی ناپدیر، بخصوص در مورد محیط های زیست ‏انسانی باشد، شکل گرفته است.
‏برنامه ریزی راهبرد‏ی را نیز، همچون برنامه ریزی به مفهوم کلی، نمی توان به خوبی د‏رک ‏کرد و آن را همچون راهنمای عمل به کار برد، مگر زمانی که آگاهی لازم از پایه های شناختی، نظری، ویژگی ها و انتقادهایی که بر آن وارد شده است، وجود داشته باشد (سعید نیا ،1382).
‏ روش برنامه ریزی استراتژیک در دو سطح انجام می پذیرد: نخست، برنامه ریزی راهبردی ‏یا استراتژیک)؛ و دوم، برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی ).

بستن منو