پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

 

– Gilbert, 1999:25
– Colin and Others, 1998:115
– Pettman, 1997:197
– بهرامی تاش، 1389
– Lake, 1994:10-11
– UNDP, 1999:62
– Lekhi, 2000:76-101
– شولت :1383، 318
– پولانزاس،  384
– استنفورد، 1391: 103
– منشور ملل متحد(1945)
این سند نخستین سند بین المللی حقوق بشر جدید محسوب می‌شود که در قالب یک مقدمه و 85 ماده تدوین یافته و به تصویب رسیده است. در ماده 1 آن که اهداف سازمان ملل بیان شده،  تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل بیان گردید. همچنین تعهدات اساسی سازمان ملل و دولت های عضو برای دستیابی به این اهداف در مواد55و56 منشور آمده و بند 1 ماده 13 و بند 2 ماده 62 و ماده 68 منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شورای اقتصادی-اجتماعی را موظف به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و ارایه توصیه هایی در جهت تحقق حقوق بشر نموده است.
– تعداد اسناد بینالمللی حقوق بشری بسیار زیاد بوده و اسناد متنوع عام و خاص بینالمللی در راستای ترویج توسعه،   و حمایت از حقوق و آزادی‌های بشری به تصویب رسیدهاند که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر میباشد.
اسنادی چون میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،   اجتماعی و فرهنگی (1966) ،   میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) ،   کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید)،  کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی،  کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن،   غیرانسانی یا تحقیرآمیز و. . . را میتوان در شمار مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشری عام دانست که دارای ماهیتی الزام آور از حیث سندی میباشند.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان،  کنوانسیون حقوق کودک و. . . نیز در شمار مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر خاصاند که دارای ماهیتی الزام آورند. به همین ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیهای درباره محو هر گونه نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده و. . . را نیز میتوان در قالب اسناد بینالمللی حقوق بشری عامی دستهبندی نمود که از حیث ماهیت سندی غیر الزام آورند. اعلامیه رفع خشونت از زنان و اعلامیه مربوط به حقوق اقلیتهای ملی یا قومی،   مذهبی و زمانیو. . . . نیز در زمره اسناد بینالمللی حقوق بشری خاصیاند که دارای ماهیتی غیر الزام آور هستند.
هر یک از این اسناد دارای جایگاه ممتاز و ویژهای در عرصه حقوق بشری بوده و هر یک در جهت توجه به اصول و اهداف خاص حقوق بشری و تضمین و حمایت از حقوق انسانها به طور عام یا حمایت از گروههای خاص بشری تدوین و تصویب شدهاند و در برخی از آنها سازوکارهایی جهت نظارت بر رعایت و اجرای حقوق تدارک دیده شده و برخی از آنها نیز فاقد چنین سازوکاری میباشند.
– منشور ملل متحد(1945)
این سند نخستین سند بین المللی حقوق بشر جدید محسوب می‌شود که در قالب یک مقدمه و 85 ماده تدوین یافته و به تصویب رسیده است. در ماده 1 آن که اهداف سازمان ملل بیان شده،  تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل بیان گردید. همچنین تعهدات اساسی سازمان ملل و دولت های عضو برای دستیابی به این اهداف در مواد55و56 منشور آمده و بند 1 ماده 13 و بند 2 ماده 62 و ماده 68 منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شورای اقتصادی-اجتماعی را موظف به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و ارایه توصیه هایی در جهت تحقق حقوق بشر نموده است.
– ماده10
– ماده11
– ماده12
– ماده 13

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه رفتارهای ضد اجتماعی

بستن منو