پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

5-به طور کلی به هر گونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها [تابعان حقوق بینالملل] که در قالب سند یا مدرکی تنظیم میشود نظیر یک معاهده (treaty) و در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری مورد تأکید قرار داده میشود اصطلاح سند حقوق بشری اطلاق میگردد.  

6- اسناد بینالمللی حقوق بشری را بر مبنای گسترهی شمول آنها و پوشش حمایتی نسبت به حقوق تمامی انسانها به اسناد بینالمللی حقوق بشری عام و اسناد بینالمللی حقوق بشری خاص میتوان تقسیم نمود. اسناد بینالمللی عام حقوق بشری آن دسته از اسنادی هستند که گروههای خاصی را مدنظر نداشته و به حقوق همه انسانها صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت،   مذهب،   تابعیت و. . . می‌پردازد،  نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948). در مقابل این دسته از اسناد،   اسناد بینالمللی حقوق بشری خاص قرار دارند که گروه‌های خاصی را مورد پوشش حمایتی خود قرار میدهند. این اسناد در گروههای متنوعی قابل طبقهبندی هستند؛ زنان،   پناهندگان،   کودکان،   مردمان بومی،   اقلیتها،   معلولین،   کارگران مهاجر،   زندانیان و. . . از جمله گروههایی هستند که موضوع این دسته از اسناد حقوق بشری قرار میگیرند. هر یک از این دو دسته اسناد از حیث ماهیت سندی،   گاهی به صورت الزام آور و تحت عناوینی چون میثاق و کنوانسیون یا معاهده تنظیم میشوند و گاهی هم به اقتضای ماهیت ویژه حقوق بشری به صورت اسنادی غیر الزام آور تحت عنوان اعلامیهها تدوین و تصویب می‌گردند.
– اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 با رأی مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل طی قطنامه A217 بدون هر گونه رأی مخالف و با 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. این سند نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی سازمان بین المللی اعلام شده و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. اعلامیه مزبور مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده بوده و بیانگر تفاهم مشترک ملت ها درباره حقوق و آزادی های اساسی انسان است که همواره باید مورد توجه،  آموزش،  احترام و عمل قرار گیرد. اعلامیه دو نوع حقوق که عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول) و حقوق اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی(حقوق نسل دوم) را در بر داشته و حاوی بیان محدودیت های مربوط به اعمال این حقوق و آزادی ها نیز می‌باشد.
– سیمین دخت بهزادپور، زن در توسعه مفاهیم اسلامی، ص 161
– مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 169 و 170.
– محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأه، ص 26 و 27
– نساء / 33
– علی شایگان، شرح قانون مدنی، ص 366
– مهدی مهریزی، «امام خمینی و گستره آزادی زنان»، ماهنامه پیام زن، مهرماه 1378، ص 58.
– DECD
– ILO .World Labour Report, OP.Cit, P.205
– anne-Marie Brocas and Anne-Marie Cailoux and Virginie Oget, OP.Cit,P.21.
– ILO.Year Book of Labour Statistics (Geneva, ILO, 1982) P.215
– ILO.Year Book of Labour Statistics (Geneva, ILO, 1982) P.215
– Razavi, 2001:23
– UNDP, 1999:3
– UNDP, 1999:22
– Simai, 1995:12
– Sobhy, 2003
– UNDP, 1995:2
25- رئیس‌دانا، 1383: 452
– Borchers, Andrea T and M. Eric Gershwin (2012)

مطلب مرتبط :   مروری بر تاریخچه

بستن منو