پایان نامه ارشد رایگان درباره اعتیاد به مواد مخدر

پایان نامه ارشد رایگان درباره اعتیاد به مواد مخدر

دانلود پایان نامه

هر ساختار اجتماعی دارای کارکردهای مختلفی است . کارکرد در جامعه شناسی عبارت است از نتایج و آثار عینی پدیده ها و ساختار اجتماعی .
کارکردهای اجتماعی دارای انواع مختلف بوده و هرکدام از ویژگی های خاصی به شرح زیر برخوردارند:

 

کارکرد مناسب : هرگاه نتایج و آثار یک پدیده اجتماعی برای کل جامعه مفید باشد و به تداوم و تثبیت آن کمک کند ، کارکرد مناسب یا مثبت نامیده می شود .
کارکرد نامناسب : هرگاه نتایج وآثار یک پدیده اجتماعی تاثیر منفی داشته باشد و به تداوم و تثبیت آن کمک کند، کارکرد مناسب یا مثبت نامیده می شود .
کاکرد آشکار : اگر یک پدیده اجتماعی دقیقا همان نتایجی را به بار آورد که مورد نظر بوده است به آن کارکرد آشکار گویند. (ستوده ، ص.68)
ج : فرهنگ
فرهنگ مجموعه پاسخ های انسان است به پرسش ها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات زندگی در طبیعت و در جامعه . در واقع فرهنگ حاصل رفتار و کردار انسان هایی است که در جامعه زندگی می کنند. اگر جامعه را مجموعه افراد سازمان یافته بدانیم که شیوه زندگی خاص دارند . در این صورت فرهنگ یعنی همین شیوه زندگی . کارکرد ویژه فرهنگ آفرینش ونگاهداری تداوم و همبستگی میان افراد یک جامعه معین است .
از آنجا که فرهنگ قوام دهنده و نظام بخش کارکردها و ساختارهای اجتماعی است و رفتار هر یک از افراد جامعه از آن می پذیرد بنابراین با ید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از راه آن بتوان به تبیین رفتارهای بهنجار و نابهنجار در جامعه پرداخت .
11-2-2- آسیب شناسی فرهنگ :
وقتی فرهنگی در شرایط استعاری و یا مورد تهاجم قرار گیرد جنبه آسیب شناختی به خود میگیرد و فرهنگ غالب سعی در انهدام ارزش ها و هنجار های فرهنگ مغلوب میکند (فرهنگ زدایی) . ویلیام ریورز می نویسد : در اثر تضاد میان فرهنگ غربی(فرهنگ غالب) و فرهنگ بومی در آمریکا (فرهنگ مغلوب) که شامل برخی از قبایلی می گردد که در حالت بدوی زندگی می کنند لذت زندگی ازمیانشان رفته است به این اعتبار فرهنگ زدایی که بر اثر آن فرد فاقد هنجارهای قابل استناد برای رفتارخویش می گردد ، منجر به بروز برخی کژ رفتاری ها و آسیب های اجتماعی چون : اعتیاد به مواد مخدر ، خود کشی و مانند آن می گردد (ستوده،1382،ص 71)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره انتقال اطلاعات

11-2-3- عناصر فرهنگ ، ارزش ها و هنجار ها
با وجود تنوع بسیارگسترده ای ککه در فرهنگ وجود دارد ، اما همگی در عناصر فرهنگ غیر مادی ، باورها ، ارزش ها و هنجارها مشترکند . این عناصر موجب هماهنگی و ستیز در جامعه می باشند .
ارزش های اجتماعی مجموعه آرمانی هستند درباره آنچه که درست یا نادرست خوب یا بد در فرهنگ خاص است . ارزش ها رفتارهای مطلوب یا نامطلوب را به ما دیکته نمی کنند ، بلکه آنها معیارهایی را برای ما از مردم موضوع ها و رویدادها فراهم می آورند . ارزش ها اصول گسترده ای هستند که باورها در زمینه آنها قرار می گیرند . باورها ، مفاهیمی کلی و مبهم در درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقیت قبول دارند .
هنجارهای اجتماعی، شیوه ‏های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزش های اجتماعی جامعه تشکیل می گیرند و با مراعات آنهاست که جامعه نظم پیدا می کند: زیرا آنها راهنماهای آشکاری هستند که به مردم یک جامعه دیکته می کنند که در شرایط خاص رفتار کنند.
هنجار ها بر مبنای میزان ارزش اهمیت و پذیرش در میان مردم یک جامعه یکسان نیستند . آنها را می توان به سه نوع دینی رسمی و سنتی تقسیم کرد .
هنجار های دینی : هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است. ‏هنجارهای اخلاقی که مبتنی بر اعتقادات با ارزش و با اهمیت مردم جامعه هستند می توان آنها را در مقوله هنجارهای دینی به حساب آورد زیرا نقض آنها واکنش شدیدی را به همراه دارد . مثلا ‏اعتیاد به مواد مخدر، داشتن فرزند نا مشروع سر وقت و یا هر رفتاری که احساسات جامعه را جریحه دار کند و باعث بر هم خوردن (تطم اجتماعی) گردد می توان آنها را هنجارهای اخلاقی نامید. افرادی که هنجارهای اخلاقی را نادیده ‏می گیرند از نظر مردم پلید بوده ‏و ‏خطری برای جامعه به شمار می روند.
هنجارهای رسمی : هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تنکیلاتی و سازمانی کشور هستند که به وسیله نمایندگان مجلس وضع می شوند و بخش اعظم کارهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بر اساس آنها انجام می شود و سازمان قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آنها به وجود آمده اند.
هنجارهای سنتی: به هنجارهایی گفته می شود که به وسیله فرد یا افرادی وضع نشده بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند. سنت ها و آداب و رسوم را می توان جزو هنجارهای سنتی به حساب آورد.
11-2-4- نابهنجاری، کژرفتاری ، جرم
هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی تبعیت کنند، اما همواره عده ای پیدا می شوند که پاره ای از هئجارها را رعایت نمی کنند. جامعه به چئین افرادی نابهنجار می گوید. از میان افراد نا بهنجار، کسی که رفتار نا بهنجارش زود گذر نباشد و دیر گاهی دوام آورد، کجر و یا منحرف نامیده می شود و رفتار او را کژ رفتاری یا انحراف اجتماعی می خوانند. به شاخه ای از ائحرائات اجتماعی جرم گویند. در واقع جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قائون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده و مجرم باید به وسیله دولت دستگیر و مجازات شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد نظام های حقوقی

الگوهای تئوریک تبیین جرایم شهری

بستن منو