پایان نامه ارشد رایگان درباره اسناد بین‌الملل

پایان نامه ارشد رایگان درباره اسناد بین‌الملل

دانلود پایان نامه

– همان، ماده‌ی۲۳.  

– همان، ماده‌ی۲۵.
– همان، ماده‌ی۲۶.
– کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار ILO، نشست چهل و دوم، ۲۵ ژوئن ۱۹۸۸، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل: مجموعه‌ی اسناد بین‌المللی E.۹۳.XIV.I، جلد۱، بخش۱، ص۹۶.0
– کنفرانس عمومی سازمانهای آموزشی، عملی و فرهنگی سازمان ملل، ۱۴ دسامبر ۱۹۶0، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل: مجموعه‌ی اسناد بین‌المللی E.XIV.I، جلد۱، بخش۱، ص۱0۱.
-کنفرانس عمومی ILO، سپتامبر ۱۹۲۶ بتصویب رسید. پروتکل اصلاحیه‌ی میثاق بردگی طی قطعنامه‌ی ۷۹۴(VIII)مورخ ۲۳ اکتبر ۱۹۵۳ به تصویب رسید.
– میثاق بردگی در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ بتصویب رسید. پروتکل اصلاحیه‌ی میثاق بردگی طی قطعنامه ۷۴۹ مورخ ۲۳ اکتبر ۱۹۵۳ به تصویب رسید. معاهده‌ی الحاقی امحاء بردگی و نهادها و تجارت بردگی و اقدامات مشابه بردگی در ۳0 آوریل ۱۹۸۶ در کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار قطعنامه‌ی شماره‌ی ۶0۸ شورای اقتصادی و اجتماعی بتصویب رسید (XXI). متن کلیه‌ی این قطعنامه‌ها در اسناد بین‌المللی سازمان ملل تجدید چاپ شده است. E.۹۳.XIV.I. جلد۱، بخش۱، صص۲0۱ و ۲0۶ و ۲0۹.
– مجمع عمومی، قطعنامه‌ی ۳۱۷ (۱۷)، دوم دسامبر ۱۹۴۹، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل، مجموعه اسناد بین‌المللی، E.۹۳.XIV.I، جلد۱، بخش۱، ص۲۳۳.
– مجمع عمومی، قطعنامه‌ی ۱0۴0 (XI) ۲۹ژانویه ۱۹۵۷، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان ص۶0۷
– مجمع عمومی، قطعنامه‌ی ۶۴0(VII) ۲0 دسامبر ۱۹۵۲، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان ص۱0۴.
– مجمع عمومی، قطعنامه‌ی ۳۳۱۸(XXIX)، ۱۴دسامبر ۱۹۷۴، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان ص۱۶۷.
– مجمع عمومی، قطعنامه‌ی ۴۵/۱۵۸ (VII)، ۱۸دسامبر ۱۹۹0، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان جلد۱، بخش۲، ص۵۵0.
– مجمع عمومی، قطعنامه‌ی ۳۴/۱۶۵(VII)، ۱۸دسامبر ۱۹۹0، نشست سی و چهارم، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان جلد۱، بخش۱، ص۱0۴.
– اطلاعات شخصی.
– سازمان ملل، بخش اطلاعات عمومی، اعلامیه وین و برنامه عمل، ژوئن ۱۹۹۳، DPI/۱۳۹۴-۳۹۳۹۹، اوت ۱۹۹۳، بند۲۷، ص۵۴.
– همان، بند۳۹، ص۵۵.
– هیلاری چارلز ورث، کریستین چین کین، و شلی رایت: «رهیافت‌های فمینیستی در قانون بین‌المللی»، نشریه‌ی آمریکائی قانون بین‌المللی (۵۸) ۱۹۹۱، ص۶۴۴.
– مجمع عمومی، قطعنامه‌ی ۲۵/۴۴، ۲0 دسامبر ۱۹۸۹، نشست چهل و چهارم، تجدید چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان، جلد۱، بخش۱، ص۱۷۴ بنگرید به ویژه به مواد ۹، ۱۸، ۱۹، ۲0.
– اطلاعات شخصی.
– رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
-CEDAW، توصیه‌های عمومی شماره‌ی ۱۹، نشست یازدهم، اسناد سازمان ملل CEDAW/C/۱۹۹۲/L.۱/Add./۵.
-4048/1A/RES

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

بستن منو